Nowy Wspaniały VAT – o projekcie SLIM VAT słów kilka (cz. 1)

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

23 września 2020
Simple, local and modern – taki ma być VAT od 1 stycznia 2021 roku. Projekt nowelizacji zawierający pakiet uproszczeń dla podatników (tzw. pakiet SLIM VAT) jest już w Sejmie. Jakich ułatwień w rozliczaniu VAT mogą spodziewać się podatnicy w nowym roku?

Według Raportu Banku Światowego Doing Business 2020 rozliczenie VAT zajmuje polskim przedsiębiorcom 172 godziny rocznie. Dla porównania, średni czas niezbędny do wypełnienia obowiązków w zakresie wszystkich rodzajów podatków w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynosi 159 godzin w skali roku. W tym kontekście nie będę chyba przesady w stwierdzeniu, iż polski system VAT jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie.

Jako próbę neutralizacji negatywnego wpływu regulacji VAT na prowadzenie biznesu w Polsce należy odczytywać zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o VAT z 14 sierpnia 2020 r. Projekt ten zawiera pakiet uproszczeń dla podatników, tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern VAT). Planowo ma on wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

W serii kolejnych wpisów dokonamy dla Państwa przeglądu propozycji rozwiązań (ujętych w ww. projekcie), które w założeniu mają ułatwić podatnikom rozliczanie VAT.

Uproszczenie zasad rozliczania faktur korygujących in minus

Aktualnie, w przypadkach, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej wystąpią okoliczności uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego wykazanych na tej fakturze (np. obniżka ceny, zwrot towaru, zwrot zapłaty), koryguje się ją fakturą korygującą (in minus). Faktura ta uwzględniana jest w rozliczeniu za okres, w którym nabywca towaru lub usługobiorca ją otrzymał. Jest jednak jeden warunek. Podatnik powinien uzyskać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę zanim upłynie termin do złożenia deklaracji podatkowej za ww. okres. Jeśli tego nie zrobi, fakturę tę będzie mógł uwzględnić dopiero za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to ostatecznie pozyska.

W pakiecie SLIM VAT zawarto propozycję uproszczenia zasad rozliczania faktur korygujących in minus. Zakłada ona rezygnację z konieczności uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korekty przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. W rezultacie, podatnik będzie uprawniony do ujęcia faktury korygującej już w tym okresie rozliczeniowym, w którym ją wystawił. Problem polega na tym, iż na gruncie projektowanych przepisów uprawnienie to zostało ograniczone dwoma warunkami. Po pierwsze podatnik powinien posiadać dokumentację, z której wynikałoby, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone na fakturze korekcie. Po drugie musi być zgodność pomiędzy posiadaną dokumentacją a tą fakturą. Niedysponowanie przedmiotową dokumentacją w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, powoduje odsunięcie w czasie możliwości jej uwzględnienia. Obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się w takim przypadku dopiero za ten okres, w którym wspomnianą dokumentację podatnik uzyskał.

Unormowanie zasad rozliczania faktur korygujących in plus

Na gruncie bieżącego stanu prawnego brakuje jednoznacznego wskazania momentu, w którym powinna być dokonana korekta zwiększająca podstawę opodatkowania i VAT należny. Dlatego też podatnicy przy ujmowaniu faktur korygujących in plus kierują się zwykle wskazaniami orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Nie gwarantuje to jednak pewności co do prawidłowości rozliczeń. Wątpliwości w tym zakresie wyeliminowałoby bezpośrednie uregulowanie tej kwestii w ustawie o VAT.

Propozycję takiej regulacji zawiera właśnie projekt SLIM VAT. Wprowadza on ogólną zasadę, zgodnie z którą korektę in plus należy wykazać w rozliczeniu za ten okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania VAT. Zatem, jeśli przyczyna korekty powstała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. błąd w treści faktury), to korekta powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, w którym faktura ta została uwzględniona (tzn. wstecznie). Natomiast, jeśli okoliczności uzasadniające podwyższenie podstawy opodatkowania i VAT należnego ujawnią się  później, tj. po dokonaniu sprzedaży (np. zwiększenie ceny w wyniku nowej kalkulacji kosztów produkcji), to korektę należy rozliczyć za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca (tzn. na bieżąco).

Podwyższenie limitu wartości prezentów nieewidencjonowanych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, przekazanie danej osobie prezentów o łącznej wartości nieprzekraczającej (w roku podatkowym) kwoty 100 zł nie podlega opodatkowaniu VAT, pod warunkiem jednak, że przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika oraz prowadzi on ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowywanych przez siebie osób. Niemniej, jeśli jednostkowa cena nabycia prezentu (alternatywnie jednostkowy koszt jego wytworzenia), nie przekracza 10 zł, to darowanie go nie spowoduje konieczności naliczenia VAT bez względu na to, czy podatnik ewidencjonuje tego typu przekazania, czy też nie.

Projekt SLIM VAT podwyższa przedmiotowy limit do 20 zł, co zdaniem Ministerstwa Finansów ma uadekwatnić ustawowy próg do współczesnych realiów biznesowych (przybliżenie limitu do średniej UE wartości przypisanych prezentom). W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw proponował, aby jego wartość wynosiła 45 zł (równowartość ok. 10 euro).

Pozostałe rozwiązania upraszczające rozliczenia VAT, zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w projekcie SLIM VAT, omówimy dla Państwa w ramach kolejnych wpisów. Już teraz jednak zachęcamy do kontaktu.

Michał Brudziński
Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Odwiedź nas również na: