Doradztwo prawne

Aport czy przekształcenie – jak zmieniać formę niczym Optimus Prime?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

29 lipca 2022
Zarówno aport, jak i przekształcenie prowadzą do zmiany formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej. W celu ustalenia odpowiedniej metody na reorganizację Twojego biznesu, konieczne jest ustalenie podstawowych kwestii, jak choćby rodzaj i specyfika twojej działalności czy skład majątku twojej firmy. Różnice między aportem i przekształceniem są zasadnicze, a wybór metody niedostosowanej do Twojego biznesu może słono kosztować. W dzisiejszym wpisie skupimy się na najważniejszych aspektach prawnych aportu i przekształcenia.

Co łączy Reksia i spółkę? Otóż APORT!

 

Aport to nic innego jak wkład, którego przedmiotem jest świadczenie w innej postaci niż pieniądze. Zobowiązanie wspólników do wniesienia wkładów niepieniężnych jest jednym z fundamentalnych postanowień umowy spółki. Co szczególnie istotne, aport możemy przeprowadzić na dwa sposoby: przy zawiązaniu spółki, a także w trakcie jej funkcjonowania poprzez zmianę umowy spółki. Niezależnie jednak od wybranego sposobu, nie wykorzystamy w tym przypadku systemu s24. Co więcej, jeśli mamy spółkę założoną w systemie s24 i wniesiemy do niej na późniejszym etapie aport – droga do korzystania z systemu zamyka się dla nas bezpowrotnie.

 

Co możemy wnieść aportem i co wówczas “wyniesiemy”?

 

Co szczególnie ważne, możliwe jest wniesienie do spółki aportem zarówno pojedynczych składników majątku, jak i całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przez przedsiębiorstwo rozumie się zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chodzi natomiast o jego zorganizowaną część – jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony, w istniejącym już przedsiębiorstwie, zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

 

Konsekwencje prawne i podatkowe aportu

 

Wybierając aport, musisz wiedzieć, że wraz z aportem dojdzie do przejścia praw, ale nie dojdzie do przejścia obowiązków wynikających z zawartych umów. W tym wypadku konieczne więc będzie uzyskanie zgód kontrahentów, którzy w praktyce często wymagają zawarcia odpowiednich aneksów. Jeśli jednak druga strona nie wyrazi zgody na przejście obowiązków wynikających z zawartej umowy – zobowiązania z niej wynikające po prostu nie przejdą na spółkę.

 

Kolejną istotną kwestią są koncesje i zezwolenia. W przypadku aportu nie dojdzie do ich przejścia na spółkę. Konieczne więc może się okazać rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem nowych licencji, koncesji i zezwoleń, co obciąży dodatkowo Twoją kieszeń.

 

Jeśli chodzi o kwestie pracownicze, w przypadku aportu, dochodzi do przejścia zakładu pracy. To oznacza konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego względem zatrudnionych pracowników co najmniej na 30 dni przed planowanym aportem.

 

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest neutralne na gruncie podatku dochodowego, jak i VAT. Inaczej jednak dzieje się w przypadku aportu pojedynczych składników majątku, jak np. nieruchomości. Wówczas wspólnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od przychodu z kapitałów pieniężnych. Dodatkowo, wnosząc aport pojedynczych składników majątku do spółki, musimy liczyć się z zapłatą VAT-u
w wysokości, z jaką mielibyśmy do czynienia w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług.

 

W przypadku aportu, niezależnie od jego przedmiotu, nie unikniemy konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla przykładu, jeśli wniesiemy aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zapłacimy 0,5% PCC od wysokości kapitału zakładowego, zaś jeśli wniesiemy aport do spółki komandytowej – wówczas PCC zapłacimy od wartości rynkowej przedmiotu aportu.

 

Decydując się na aport, musimy także liczyć się z tym, że zablokuje on nam możliwość korzystania z 9% CIT-u w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym

 

Przekształcenie – prawny Transformers Twojej działalności!

 

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej lub spółki handlowej, możesz dokonać przekształcenia w dowolną inną spółkę handlową. Dodatkowo, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, możesz się przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową. Spektrum możliwości jest więc szerokie, choć występują tu pewne ograniczenia – nie da się przekształcić żadnej spółki handlowej w spółkę cywilną.

 

Konsekwencje prawne i podatkowe przekształceń

 

Zasadniczą zaletą procesu przekształcenia jest możliwość zachowania historii prowadzonej działalności. W przypadku przekształcenia spółka przekształcona przejmuje majątek, a także wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zasadniczo, spółka przekształcona przejmuje także decyzje administracyjne, licencje i koncesje, ważne jest jednak zweryfikowanie przepisów szczególnych w tym zakresie. Od każdej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Dla przykładu nie dojdzie do przejścia z mocy prawa na spółkę przekształconą, międzynarodowej licencji transportowej uzyskanej przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli zaś chodzi o kwestie pracownicze, w wyniku przekształcenia, dla pracowników, pracodawcą staje się spółka przekształcona, bez konieczności informowania ich o tym.

 

W przypadku przekształcenia spółki podlegającej pod CIT w inną spółkę – podatnik zachowuje prawo do korzystania z 9% CIT-u. Nie dotyczy to sytuacji, w której w spółkę przekształca się przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Podobnie będzie więc gdy przekształcimy w spółkę z o.o. spółkę partnerską, cywilną czy transparentną spółkę jawną. Od przekształcenia trzeba zapłacić 0,5% PCC. Podstawa opodatkowania będzie zależna od rodzaju spółki. Samo przekształcenie jest także neutralne na gruncie podatku dochodowego i VAT.

 

Mając w planach reorganizację własnego biznesu, warto wiedzieć, jakie są zasadnicze różnice pomiędzy aportem i przekształceniem. Podjęcie odpowiedniej decyzji, niesie ze sobą daleko idące skutki i musi być dokonywane po dokładnej analizie prawno-podatkowej. Pozwól nam zrobić ją za siebie. Dobierzemy dla Ciebie optymalny sposób działania i przeprowadzimy specjalnie dobrany proces od A do Z.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: