pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo prawne

Jak wyrównać prawa w nierównej spółce… 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 kwietnia 2023
Wspólnik spółki z o.o. już na etapie negocjowania umowy spółki powinien zadbać o zwiększenie ochrony jego praw. 

Od czego zacząć…  

 

Dobrze skonstruowana umowa spółki może przewidywać dodatkowe zabezpieczenia dla wspólników. Każdy wspólnik powinien mieć realny wpływ na sprawy spółki.  

Już na etapie tworzenia umowy spółki wspólnicy powinni ustalić nie tylko podstawowe elementy, ale również rozważyć kwestię zabezpieczenia na wypadek ewentualnego sporu wspólników. Do takich kwestii należą m.in.: 

 • zasady reprezentowania spółki  
 • sposób podejmowania uchwał w spółce, 
 • zasady występowania dotychczasowych wspólników ze spółki oraz przystępowania  nowych osób, 
 • przyznanie wspólnikom mniejszościowym szerszych uprawnień kontrolnych, 
 • wskazanie czy spadkobiercy zmarłego wspólnika będą mogli wstąpić w jego 
  miejsce 
 • zasady sprzedaży udziałów 

  Dzięki temu słowa „mówiły jaskółki, że nie dobre są spółki” będą tylko leciwym przysłowiem. 

   

  Co, jeśli nie zawarto dodatkowych postanowień, które chronią wspólnika?  

   

  Każdemu wspólnikowi spółki z o.o. co do zasady przysługuje prawo indywidualnej kontroli, które obejmuje uprawnienie do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, sporządzanie bilansu dla własnego użytku oraz żądania wyjaśnień od zarządu. Zawsze należy jednak zacząć od polubownego rozwiązania sporu pomiędzy wspólnikami, jeśli tylko jest to możliwe… 

   

  Wspólnik mniejszościowy bez prawa głosu… 

   

  Warto zwrócić uwagę na środki ochrony, które przysługują wspólnikowi niezależnie od liczby posiadanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednym z takich środków jest możliwość zaskarżania przez wspólnika w spółce z o.o. uchwał zgromadzenia wspólników.  W sytuacji, gdy zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały sprzeczne z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzące w interes spółki lub mające na celu jego pokrzywdzenie, wspólnik może je zaskarżyć w drodze powództwa o uchylenie uchwały.  

   

  Na co należy uważać?  

   

  Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów, które są obejmowane tylko przez niektórych wspólników. Tym samym, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszeniu ulega udział procentowy danego wspólnika w kapitale zakładowym spółki, a co za tym idzie – uszczupleniu ulegają także jego prawa. 

  Obawa przed nowym, nieznanym wspólnikiem? W takich sytuacjach również odpowiednio przygotowana umowa spółki pozwala na zabezpieczenie interesów wspólników i uniemożliwienie wstąpienia niepożądanych osób do spółki. Umowa spółki często przewiduje zapisy, na mocy których pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów lub zapisy, które wprowadzają obowiązek uzyskania zgody zarządu, zgromadzenia wspólników lub pozostałych wspólników na rozporządzenie udziałami.  

  Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

  Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
  Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

  Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

  Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

  Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

  Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
  Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
  a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

  Odwiedź nas również na: