Doradztwo prawne

Kontrole okresowe budynków

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

18 czerwca 2024
W tym artykule dowiesz się:
- o kontrolach okresowych budynków;
- osobach uprawnionych do kontroli;
- wymogach formalnych związanych z okresowymi kontrolami.

Okresowe badania kontrolne dzielimy na te, które należy wykonywać co do zasady raz do roku i raz na pięć lat. Wyjątkową sytuacją jest, gdy dojdzie do oddziaływania na budynek wskutek działania człowieka lub siły wyższej. Istotne jest, aby kontroli dokonała osoba wykwalifikowana oraz został sporządzony pisemny protokół, który należy zachować na poczet przyszłych kontroli.

Kontrole okresowe budynków budowlanych

Okresowe kontrole należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, polegają one na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Szczególnym wymogiem jest, gdy powierzchnia zabudowy budynku przekracza 2.000 m 2 oraz jeżeli dach obiektu budowlanego przekracza 1.000 m 2 . Wówczas ww. kontrole należy przeprowadzić dwa razy w roku.

Raz na pięć lat należy dokonać kontroli polegającej na sprawdzeniu:

 1. stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego;
 2. estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Taka kontrola powinna również obejmować badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności:

 1. połączeń;
 2. osprzętu;
 3. zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń;
 4. odporności izolacji przewodów;
 5. uziemień instalacji i aparatów.

Należy wskazać dwie wyjątkowe sytuacje, gdzie konieczne będzie przeprowadzenie kontroli niezależnie od powyższych okresów:

 1. oddziaływanie czynników zewnętrznych na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub siły natury;
 2. zgłoszenie przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń.

Nie można zapominać o okresowych kontrolach polegających na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, które powinny być przeprowadzone zależnie od mocy grzewczej kotła lub mocy chłodniczej klimatyzacji:

 • raz na pięć lat dla kotłów o mocy od 20 kW do 100 kW;
 • raz na dwa lata dla kotłów opalanych paliwem o mocy większej niż 100 kW;
 • raz na cztery lata dla kotłów opalanych gazem o mocy większej niż 100 kW
 • raz na trzy lata dla źródeł ciepła, które nie zostały wymienione wyżej, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;
 • raz na pięć lat dla części systemu klimatyzacji o mocy chłodniczej większej niż 12 kW oraz raz na pięć lat dla połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej mocy większej niż 70 kW.

Osoby wykonujące kontrole budynków

 • kontrole instalacji gazowych, elektrycznych i piorunochronnych – osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją posiadające urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych;
 • kontrole stanu technicznych przewodów kominowych – osoba z kwalifikacjami mistrza w rzemiośle kominiarskim;
 • kontrole kominów przemysłowych, wolnostojących oraz przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą maszyn – osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane lub instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • kontrole systemu ogrzewania oraz klimatyzacji – osoby wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Wymogi formalne związane z przeprowadzeniem kontroli:

Po każdej kontroli powinien zostać sporządzony pisemny protokół, który właściciel budynku powinien zachować. Istotne jest to z tego względu, że w trakcie kontroli stanu technicznego może pojawić się obowiązek przedstawienia osobie kontrolującej protokołów z poprzednich kontroli.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: