pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo prawne

Nowe obowiązki wynikające z wdrożenia tzw. dyrektywy plastikowej

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

05 lutego 2024
W tym artykule dowiesz się o nowych obowiązkach związanych z opłatami ciążącymi na przedsiębiorcach w związku z wdrożeniem tzw. dyrektywy plastikowej a dokładnie unijnej dyrektywy Single Use Plastic (SUP). W niniejszym wpisie zostaną omówione kwestie jak:
- opłata od użytkownika końcowego,
- opłata coroczna,
- opłata na publiczne kampanie edukacyjne.

W swoim założeniu dyrektywa plastikowa ma na celu ograniczenie ilości plastikowych jednorazówek w obrocie. Ustawodawca już w 2023 roku nałożył na przedsiębiorców obowiązki m.in. w zakresie uzyskania wpisu w rejestrze BDO oraz prowadzenia ewidencji, a następnie składania sprawozdań o masach i ilościach produktów jednorazowego użytku, którymi gospodarowali.

Od 1 stycznia 2024 roku implementująca dyrektywę nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw z 14 kwietnia 2023 r. nakłada dodatkowe wymogi na przedsiębiorców – dalej jako „ustawa”. Jednym z pojawiających się obowiązków jest uiszczanie następujących opłat:

Opłata od użytkownika końcowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami – pobierana będzie przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, którzy wydają użytkownikom końcowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku 6 do ustawy. Są to opakowania na napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę stricte w te opakowania. Przedsiębiorcy pakujący i oferujący za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w wymienione w tym załączniku, będą zobowiązani do poniesienia opłaty.

Stawki te wynoszą:

  • 0,20 zł za sztukę – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
  • 0,25 zł za sztukę – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności.

Opłata coroczna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów – ponoszona będzie przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 9 do ustawy.

Stawki rozporządzenia wynoszą:

  • 0,10 zł za 1 kg: pojemników na żywność, paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki, pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego,
  • 0,01 zł za sztukę: wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, o których mowa w sekcji III załącznika nr 9 do ustawy,
  • 0,01 zł za sztukę: chusteczek nawilżanych, balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą stawki tej opłaty zostały określone na poziomie:

  • 0,05 zł za 1 kg wprowadzonego do obrotu produktu wymienionego w pkt 8 załącznika nr 10 do ustawy (lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego),
  • 0,01 zł za 10 sztuk wprowadzonych do obrotu produktów wymienionych w pkt 5 załącznika nr 10 do ustawy (wyroby tytoniowe – dla wyrobów tytoniowych jedną formą realizacji obowiązku jest wniesienie opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego),
  • 0,01 zł za sztukę wprowadzonych do obrotu produktów wymienionych w pkt 6, 7 i 9 załącznika nr 10 do ustawy (chusteczki nawilżane, balony, podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów).

Przedsiębiorca, wykonuje obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:

  • przeznaczając środki w terminie do dnia 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, na publiczne kampanie edukacyjne,
  • wnosząc na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, na publiczne kampanie edukacyjne.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: