Doradztwo prawne

Użytkowanie wieczyste jednak nie jest wieczyste

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

07 września 2023

Z tego artykułu dowiesz się:
– co to jest użytkowanie wieczyste,
– jakie zmiany czekają użytkowników wieczystych?

Już 31 sierpnia wejdzie w życie część postanowień ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.
W tym wpisie przybliżymy temat zmian w zakresie użytkowania wieczystego.

Co to jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste określają przepisy kodeksu cywilnego, które wskazują, iż grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste.
Użytkowanie wieczyste umożliwia osobom prawnym lub fizycznym korzystanie z nieruchomości, przez określony czas (zazwyczaj na 99 lat, jednak nie mniej niż 40 lat), w zamian za opłatę.
Użytkownik wieczysty ma prawo korzystać z nieruchomości, jednak nie ma prawa własności.

Koniec z użytkowaniem wieczystym

Zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują, że przedsiębiorcy, którzy mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym grunty komercyjne, będą mogli wystąpić z wnioskiem o uzyskanie własności tych nieruchomości.
Natomiast użytkownik wieczysty, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży, a organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy.

Termin na złożenie wniosku

Termin na złożenie wniosku, o którym wspominam powyżej, będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Ważne wyłączenia

Wyjątkiem będą grunty niezabudowane lub zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe – takie grunty użytkownicy wieczyści będą mogli kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody, pod warunkiem jednak, że umowa trwa dłużej niż 10 lat.
Zmiany te nie dotyczą gruntów Skarbu Państwa, powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym, parkom narodowym, Wodom Polskim oraz gruntów na terenie portów i przystani morskich.

Ceny za grunty

W przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa, zasady ustalania ceny za grunty, będą następujące:

  • zapłata ceny jednorazowo – 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
  • rozłożenie ceny na raty – 25-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
  • samorządy będą mogły przyjąć te same zasady lub przyjąć własne.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: