pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo prawne

Zmiany w regulacjach związanych z projektami budowlanymi, czyli walka z „patodeweloperką”!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

12 lutego 2024
W tym artykule dowiesz się o nowych wymogach, które będą obowiązywać projekty budowlane, a dokładniej składową takiego projektu tj. projekt techniczny. Omówione zostaną zmiany dotyczące:
- wymagań akustycznych
- sposobu wyznaczania poszczególnych powierzchni budynku

Inwestycje, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zobowiązują inwestora do zapewnienia sporządzenia projektu budowlanego. Opracowanie projektu należy do podstawowych obowiązków projektanta. Na projektancie ciąży wymóg posiadania stosownych uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności. W aktualnym stanie prawnym projekt budowlany obejmuje trzy opracowania technicznie, mianowicie projekt:

 • zagospodarowania terenu (działki),
 • architektoniczno-budowlany,
 • techniczny.

Projekt techniczny jest dokumentem, który zawiera szczegółowe rozwiązania techniczno- konstrukcyjne. Obejmuje on zasadniczo:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno- wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),
 • inne opracowania projektowe dotyczące rozwiązań budowlanych i techniczno- instalacyjnych.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wymagania akustyczne

Od 1 kwietnia bieżącego roku w projekcie technicznym obowiązkowo będzie trzeba zamieszczać analizę rozwiązań technicznych i materiałowych, które muszą spełniać wymagania akustyczne wynikające z przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej jako: WT).

Analiza rozwiązań technicznych i materiałowych powinna zawierać w szczególności takie dane jak:

 • zakładany poziom hałasu zewnętrznego oddziałujący na budynek,
 • poziom wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku, w odniesieniu w szczególności do przegród pomiędzy lokalami, okien czy też drzwi wejściowych do lokali,
 • wyroby budowlane zapewniające wymaganą izolacyjność akustyczną przegród,
 • dopuszczalny poziom hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku wraz z opisem sposobu spełnienia tych wymagań.

Nowelizacja WT ma głównie na celu walkę z tzw. „patodeweloperką” i został położony szczególny nacisk na informacje wskazujące na sposób spełnienia wymagań w zakresie akustyki. Obowiązek opracowania analizy będzie dotyczył zarówno realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, jak i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zgodnie z wytycznymi ściana między lokalami mieszkalnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinna charakteryzować się izolacyjnością akustyczną na poziomie min. 50 dB. Należy zatem zwrócić uwagę na materiały budowlane wykorzystane do wzniesienia takiej ściany.

Co istotne, modyfikacje w zakresie obowiązku umieszczenia analizy akustycznej nie są jedynymi zmianami, które ustawodawca wprowadza z początkiem kwietnia 2024 r. Zmiany będą dotyczyły również sposobu wyznaczania poszczególnych powierzchni budynku.

Wyznaczanie poszczególnych powierzchni budynku

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz § 12 rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego sposób w jaki wyznacza się poszczególne powierzchnie budynku ustala się zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 – Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych (i jej aktualizacjami).

Stosowanie w praktyce tych regulacji budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście tego, czy do powierzchni całkowitej należy wliczać balkony, loggie i tarasy. Nie należą one bowiem do powierzchni użytkowej a powierzchnia użytkowa jest, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836, składową powierzchni całkowitej.

Mimo, iż powierzchnia zabudowy jest jednym z najważniejszych parametrów projektu budowlanego to jego definicja nie została ujęta w przepisach.

Ustawodawca wyszedł naprzeciw powstającym wątpliwościom i doprecyzował, że część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu powinna zawierać zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, jednakże powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy, balkony oraz loggie.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: