pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

15 sierpnia 2022
Czy myślałeś kiedyś nad skorzystaniem z 50% kosztów uzyskania przychodu? Zastanawiałeś się, czy poza górnymi limitami kwotowymi są w tym zakresie jeszcze jakieś ograniczenia? Problem, z jakim możesz się spotkać dotyczy przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który potrafi skutecznie utrudnić korzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Kto może skorzystać z 50% KUP?

 

W przypadku osiągania przychodów z tytułu praw autorskich możliwej jest pomniejszenie dochodu do wysokości 50% kosztów autorskich. Osoby zatrudnione m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło mogą skorzystać z 50% KUP. Konieczne jest jednak wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika, gdyż podwyższone koszty uzyskania przychodu mogą być uwzględnione tylko przy honorarium autorskim.

 

Dla poprawnego korzystania z ulgi umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna powinny wskazywać, że w ramach wynagrodzenia wyróżnia się część stanowiącą honorarium autorskie, tj. wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na pracodawcę lub zleceniodawcę praw autorskich do wytworzonych utworów. Dodatkowo, wynagrodzenie to ustalane powinno być proporcjonalnie do ilości czasu poświęconego przez wykonawcę na działalność twórczą w każdym miesiącu. Czy można jednak ustalać wartość honorarium autorskiego w dowolnej wysokości?

 

Umowa o pracę a minimalne wynagrodzenie

 

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia zaliczone do wynagrodzeń osobowych. Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się jednak wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że przychody objęte 50% kosztami uzyskania przychodu nie stanowią części wynagrodzenia składającej się na wynagrodzenie minimalne. W związku z tym w każdym miesiącu pracownik powinien pozostawić poza ulgą przynajmniej kwotę odpowiadającą temu wynagrodzeniu. W 2022 roku w przypadku pełnego etatu jest to wartość 3010 zł brutto za miesiąc pracy.

 

Stanowisko takie potwierdza Sąd Najwyższy wskazując, że:

Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. Można więc generalnie stwierdzić, że pojęcie wynagrodzenia za pracę funkcjonujące w prawie pracy, w oparciu o przepisy kodeksu pracy, nie jest tożsame z wynagrodzeniem regulowanym na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika więc z tego, że honoraria autorskie przysługujące pracownikowi z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, nie stanowią składnika wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”

Wyrok z dnia 18 października 2017 r, sygn. akt I PK 278/16.

 

Czy umowa zlecenie również zawiera ograniczenia?

 

W przypadku umowy zlecenie obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która podobnie jak wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega specjalnej ochronie. W szczególności korzysta ono z ochrony przed potrąceniami, co ma na celu zapewnienie utrzymania osobie, która taką pracę wykonuje. Minimalną stawkę godzinową również reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a w 2022 r., wynosi ona 19,70 zł brutto. Ustawa ta jednak w przypadku umowy zlecenie nie odnosi się do wynagrodzeń osobistych. Należy uznać zatem, że stawka ta ma charakter głównie gwarancyjny i zapewnia zleceniobiorcy ochronę przed wyzyskiem.  Oznacza to, iż omawianą ulgą można objąć nawet całe wynagrodzenie otrzymywane z tytułu takiej umowy. Wyjątkiem zostają jednak zlecenia do kwoty 200 zł, gdzie w ogóle nie ustala się kosztów w ogóle, a podatek liczy się od całego przychodu.

 

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu

 

W odróżnieniu od zlecenia umowa o dzieło jest umową rezultatu, a nie umową starannego działania. Oznacza to, że jej celem jest konkretny wynik, a nie sam proces pracy twórczej. Wynagrodzenie z takiego tytułu nie jest zależne od czasu ani wysiłku, jaki twórca włożył w wytworzenie określonych przedmiotów lub utworów. W związku z tym nie jest ona odpowiednia do regulowania stosunków właściwych dla umowy o pracę czy umowy zlecenie. Dlatego też umowa o dzieło pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i nie ogranicza w żaden sposób korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: