pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Darowizny na rzecz kościoła obniżą Twój podatek!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

04 stycznia 2023
Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

Darowizna na cele kultu religijnego, czy na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą?

Darowizny na cele kultu religijnego, nie są równoważne z darowiznami na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła katolickiego. To dwie różne instytucje, dwie różne darowizny, które należy rozróżniać.

 

Darowizna na cele kultu religijnego

Jest to, np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:

  • budowę lub remont,
  • wyposażenie,
  • zakup przedmiotów liturgicznych.

W tym przypadku, odliczyć możesz kwotę faktycznie dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 6% Twojego dochodu lub przychodu. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności, liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na cele:

  • określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
  • honorowego krwiodawstwa,
  • kształcenia zawodowego,
  • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Do tej sumy  nie wlicza się darowizn na cele charytatywno–opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny!

Drugim rodzajem ulgi jest darowizna na kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze kościołów. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

Z ulgi skorzystasz, jeśli przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Prawo do odliczenia takiej darowizny, wynika z poszczególnych ustaw o stosunku Państwa do danego Kościoła. Odliczasz wartość faktycznie przekazanej darowizny. Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu.

Z odliczenia darowizn na cele kościelne skorzystają tylko osoby, rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przedmiotowych darowizn nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Nie odliczysz darowizn, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu lub dochodu bądź zwrócone w jakiejkolwiek formie. Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym, ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów), nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

 

Wysokość darowizny należy właściwie udokumentować:

  • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego, w przypadku darowizny pieniężnej,
  • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu, w przypadku darowizny niepieniężnej.

Dokonując darowizny należy zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg podatkowych zamierza się korzystać, ale również, czy poniesione wydatki i otrzymane darowizny zostały prawidłowo udokumentowane.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto należy pomniejszyć o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa!

 

Zwrot darowizny

Zwrot darowizny powoduje konieczność zgłoszenia tego faktu Urzędowi Skarbowemu!  Obdarowany obowiązany jest przekazać tę informację Urzędowi Skarbowemu w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: