pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Kanał na YouTube jako działalność gospodarcza na gruncie PIT i VAT?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

23 maja 2022
Wielu z osób tworzących treści na platformę YouTube zadaje sobie pytanie w jaki sposób powinni rozliczyć zarobione na tej platformie pieniądze. Czy YouTube można rozliczać ryczałtem z tytułu najmu powierzchni reklamowej? Czy prowadząc swój prywatny kanał na YouTubie prowadzisz działalność gospodarczą? Na te i inne pytania związane z platformą YouTube postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czy prowadząc kanał na YouTubie powinieneś zarejestrować działalność gospodarczą?

 

Odpowiedź brzmi – to zależy. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.  

 

Odpowiedź w tym zakresie wskazuje nam Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. – 0115-KDIT1.4011.363.2021.1.JG.

 

Jeżeli nasza aktywność na kanale YouTube wypełnia definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn.:

  • jest działalnością zarobkową (działalność której celem jest „zarabianie”, generowanie zysku, zapewnienie określonego dochodu. Sposób jej prowadzenia jest podporządkowany temu, aby osiągać jak najlepsze wyniki gospodarcze. Brak osiągnięcia celu, jakim jest realny zysk, nie oznacza, że prowadzona działalność nie miała charakteru zarobkowego. Istotny jest bowiem cel jej prowadzenia, a nie ostateczne efekty.);
  • jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły (działalność prowadzona w sposób uporządkowany, przygotowany, w sposób stały z nastawieniem, że będzie to również trwało w przyszłości);
  • jest prowadzona we własnym imieniu.

 

to powinniśmy zarejestrować działalność gospodarczą.

 

W przywołanej interpretacji YouTuber publikował filmy na swoim kanale regularnie, jednakże wskazał, że może on to przerwać w każdym momencie. YouTuber prowadził swój kanał w wolnym czasie. Na kanale publikowane będą treści związane z zainteresowaniami YouTubera, a sama produkcja i tworzenie filmów jego hobby. Ze względu na inne zajęcia YouTuber czasami nie publikuje przez dłuższy czas filmów lub nagrywa kilka filmów jednego dnia, a później publikuje je przez określony czas.

 

Dyrektor KIS uznał, że prowadzenie kanału w ten sposób nie wypełnia definicji działalności gospodarczej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wobec tego jeżeli prowadzisz swój kanał hobbystycznie i osiągasz z tego przychody, nie będziesz musiał rejestrować swojej działalności gospodarczej. Jednakże, jeżeli YouTube to całe twoje życie, twój główny zarobek, twoja praca, wówczas będziesz zobligowany do rejestracji działalności gospodarczej.

 

Tutaj pojawia się pytanie, jak rozliczać dochody z YouTube jeżeli nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą?

 

W przywołanej powyżej interpretacji YouTuber nieprowadzący działalności gospodarczej zapytał się Krajowej Informacji Skarbowej w jaki sposób powinien on rozliczać swoje przychody.

 

YouTuber stał na stanowisku, że może on skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu powierzchni reklamowej. YouTuber powołał się na interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. sygn. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, w której Minister Finansów uznał, że przychody z wyświetlania reklam na portalach internetowych można rozliczać właśnie ryczałtem. YouTuber powołał się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1041/19. W wyroku tym została zaskarżona interpretacja podatkowa, w której odmówiono mu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z najmu powierzchni reklamowej na portalu  YouTube. Sąd wskazał, że KIS dokonał błędnej oceny odmawiając stosowania ryczałtu, motywując to tym, że do możliwości zastosowania ryczałtu wcale nie jest konieczne bycie właścicielem portalu.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w tej kwestii jasno. Ryczałt 8,5%/12,5% powyżej 100 tys. zł nie jest możliwy do zastosowania w przypadku przychodów z portalu YouTube. Dyrektor KIS wskazuje, że zgoda na wyświetlanie reklam podczas odtwarzania filmów na YouTube nie oznacza, że przysługującą mu przestrzeń internetową tą YouTuber wynajął lub wydzierżawił. W ocenie organu YouTuber korzysta z przestrzeni YouTube i publikowany przez niego film nie staje się oddzielną przestrzenią internetową, którą można wynająć lub wydzierżawić.

 

Wobec tego jak należy klasyfikować przychody z YouTube? Dyrektor KIS wskazuje dwie opcje, tj. działalność gospodarcza lub inne źródła.  Jeżeli nie spełniamy definicji działalności gospodarczej, YouTube jest naszą aktywnością poboczną, naszym hobby, które przynosi pewien zarobek, wówczas powinniśmy te przychody zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Dochody z innych źródeł podlegają natomiast opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Należy jednak pamiętać, że jeżeli osiągamy inne dochody, które opodatkowane są na skali podatkowej np. dochody z umowy o pracę czy umowy zlecenia, dochody te podlegają zsumowaniu. Warto jednak podkreślić, że dochody z innych źródeł nie są objęte obowiązkową składką zdrowotną.

 

Co z VAT-em?

 

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej na co dzień nie myślą o podatku od towarów i usług (VAT), uważając, że ich nie dotyczy. W niektórych sytuacjach może się to jednak okazać duży błąd.

 

Przytoczyć należy definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 

“Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.”

 

Jak widzimy, definicja ta zupełnie nie odwołuje się do cechy zorganizowania. Wystarczy, że jest to aktywność prowadzona w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jednocześnie KIS wskazuje, że ciągłość nie wyklucza sytuacji uznania kogoś za podatnika w sytuacjach, w których wykona swoją czynność jednorazowo.

 

Tak działalność gospodarczą tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa. Jak widzimy jest to znacznie szersza definicja niż ta w zakresie podatku dochodowego.

 

Co to jednak oznacza dla YouTuberów zarabiających z wyświetlania reklam?  Czy YouTuber swoją aktywnością na portalu wypełnia definicję działalności gospodarczej na gruncie podatku VAT? Odpowiedź w tym zakresie wskazuje nam Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Otóż w piśmie z dnia 29 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.19.2022.7.JSZ uznał, że YouTuberzy, prowadzący swój kanał prywatnie, poza działalnością gospodarczą, podlegają pod podatek od towarów i usług.

 

KIS motywuje to faktem, że hobbystyczna aktywność na platformie YouTube spełnia cechy definicji działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

W przywołanej powyżej interpretacji YouTuberka, która obok swojej działalności gospodarczej prowadziła hobbystyczny kanał na platformie, na którym publikowała z różną częstotliwością swoje filmy z recenzjami perfum zapytała Dyrektora KIS czy ma ona obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-u.

 

Dyrektor KIS uznał, że czynność wyświetlania reklam przy publikowanych przez YouTuberkę filmach na platformie internetowej należy uznać za świadczenie za wynagrodzeniem, usług udostępniania prowadzonego przez nią konta internetowego w celu umieszczania na tym koncie reklam przez zleceniodawcę. W konsekwencji świadczenie powyższych usług będzie stanowiło działalność gospodarczą

 

Taka interpretacja stanu faktycznego oznacza, że każdy YouTuber, hobbystycznie tworzący filmy na kanał YouTube i zarabiający z reklam, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT i będzie uznany za podatnika VAT.

 

Czy YouTuber musi płacić VAT w Polsce?

 

W przypadku publikowania filmów na portalu YouTube sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Siedzibą YouTube jest Irlandia.

 

Czynności udostępnienia powierzchni reklamowej na prowadzonym koncie na platformie internetowej w ramach opisanego systemu stanowią usługi elektroniczne, dla których nie przewidziano szczególnych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

 

W związku z tym, że YouTube nie posiada siedziby na terytorium Polski, to miejscem świadczenia i opodatkowania wyżej opisanych usług będzie terytorium państwa, w którym usługobiorca ma swoją siedzibę. W przypadku YouTube będzie to Irlandia. Usługi te nie będą opodatkowane na terenie Polski.

 

W związku z miejscem świadczenia poza terytorium YouTuber nie musi rejestrować jako podatnik VAT czynny w Polsce.

 

Według KIS-u usługi udostępniania powierzchni reklamowej na prowadzonym przez siebie koncie na platformie internetowej nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski, jednakże YouTuber będzie mieć obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE.

 

Czy rodzi to jakieś obowiązki?

 

Podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach na rzecz innych podmiotów, które świadczone są na terytorium innego kraju członkowskiego. Ponadto na podatniku VAT-UE ciąży obowiązek wystawienia faktur. Wystawiając fakturę nie wskazujemy stawki podatku oraz kwoty podatku, lecz używamy skrótu „NP” (nie podlega) oraz umieszczamy wyrazy „odwrotne obciążenie” (reverse charge). Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku ciąży na odbiorcy naszych usług tj. YouTube.

 

Podsumowując, nie każdy musi rejestrować działalność gospodarczą w celu rozliczania przychodów z YouTube. Jeżeli nasza aktywność ma charakter hobbystycznej powinniśmy otrzymane przychody rozliczać w ramach innych źródeł na skali podatkowej. W kwestii podatku VAT, niezależnie czy prowadzimy -jednoosobową działalność gospodarczą w ramach YouTube czy aktywność na portalu, YouTube jest naszym hobby, według najnowszych interpretacji Dyrektora KIS-u powinniśmy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, wystawiać faktury ze stawką 0% oznaczone jako odwrotne obciążenie oraz przesyłać do urzędu skarbowego informacje podsumowujące. Należy tutaj wskazać, że podatnikami VAT-UE stajemy się od pierwszej zarobionej złotówki, nie znajduje tutaj zastosowania zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł przychodu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: