pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Nowy rok, nowe podatki. Przegląd zmian

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

14 października 2020
Krótki przegląd projektu ustawy o zmianach w podatkach dochodowych. Czego możemy się spodziewać wraz z nadejściem 2021 r. prowadząc działalność gospodarczą? Rada Ministrów nie próżnowała przy pracy nad projektem nowelizacji – obfituje on w nowe przepisy. Nadchodzą zmiany w CIT, PIT oraz ryczałcie.

Rada Ministrów zadeklarowała, że 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych – ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie). Celem rzeczonych zmian ma być uszczelnienie systemu podatkowego. Szczególny nacisk położony zostanie na opodatkowanie dużych przedsiębiorstw, tak aby płaciły daniny w kraju, w którym faktycznie osiągają dochód.

Zmiany w ustawach o CIT, PIT oraz o ryczałcie będą znaczące dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rada Ministrów dnia 16 września 2020 r. zaprezentowała projekt zapowiedzianej ustawy wraz z uzasadnieniem.

Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych

Największą zmianą wydaje się być powracający po kilku latach pomysł opodatkowania spółek komandytowych, a także spółek jawnych, w których wspólnicy partycypujący w zyskach nie są ujawnieni. Jak wskazuje się w projekcie opublikowanym przez KPRM jest to “odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego”. 

Dziś spółka komandytowa oraz spółka jawna nie muszą płacić podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie figurują w ustawie o CIT, a daninę od zysku opłacali wyłącznie ich wspólnicy. Nadanie tym podmiotom statusu osoby prawnej poskutkuje podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółki. Początkowo spółka opłaci podatek CIT od swoich dochodów, następnie podział zysku między wspólnikami zostanie obciążony podatkiem dochodowym PIT. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stanowczo skrytykował tę propozycję, gdyż opodatkowanie zysku spółek komandytowych wynosiłoby ok. 35%. 

Spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne może uwolnić się od objęcia podatkiem CIT, jeżeli przed rozpoczęciem roku obrotowego złoży odpowiednie informacje do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla spółki oraz podatników posiadających prawa do udziału w zysku spółki. Dane mają dotyczyć podatników PIT oraz CIT, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki. Zwolnione będą również spółki, które zaktualizują opisane wcześniej informacje w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian.

Minister finansów w drodze rozporządzenia określi wzór pisma z objaśnieniami. Zawierają one informacje dotyczące wypełniania, terminu i miejscu składania zwolnienia. Dane identyfikujące mają również określać wielkość udziału w zyskach rzeczonych podmiotów.

W projekcie ustawy wprowadzono również zwolnienie z podatku wypłaty dla komandytariuszy, która wynosi 50% przychodów, z ograniczeniem do 60 tysięcy złotych. Z tej preferencji wyłączeni są komandytariusze, posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej, będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej. Ograniczenie możliwości zwolnienia stosuje się również do członków zarządu takiej spółki kapitałowej oraz podmiotów powiązanych ze wspólnikiem posiadającym 5-procentowy udział lub będących członkami zarządu. 

Dla zysków komplementariuszy również przewidziane jest zmniejszenie opodatkowania przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej. Zwolnienie dotyczy kwoty daniny uiszczonej przez spółkę, w której posiada udziały. Wysokość zwolnienia obliczana jest pomnożeniem procentu uczestnictwa w zysku spółki przez kwotę zapłaconego CITu.

Opodatkowanie spółek komandytowych ma być zachętą do przekształcenia ich w spółki kapitałowe i skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u.

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla niektórych osób prawnych

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy będą musiały przygotować i opublikować:

  1. Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  2. Podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;

W treści wspomnianego sprawozdania muszą znaleźć się informacje takie jak m.in.: 

– opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

– opis podejścia podatnika do dobrowolnych form współpracy z KAS,

– opis podejścia podatnika do procesów i procedur dotyczących obowiązków podatkowych i ich wykonywania,

– informacje o niektórych transakcjach z podmiotami powiązanymi,

– informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych.

W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie ma zawierać informacje zarówno o grupie kapitałowej, jak i każdej z powiązanych spółek. Publikowanie raportów ma się odbywać za pośrednictwem stron internetowych osób prawnych. Za niedopełnienie obowiązków przewidywane są kary grzywny, nawet do miliona złotych.

Zwiększenie limitu 9-procentowej stawki CIT do 2 mln euro

Nie wszystkie proponowane regulacje są dodatkowymi obciążeniami dla podatników. Podwyższenie limitu kwoty przychodów ze sprzedaży rozszerza używanie statusu “małego podatnika” przez kolejne podmioty. Konsekwencją takiego statusu jest możliwość skorzystania z 9-procentowej stawki CIT.

Należy jednak pamiętać, że niższa stawka opodatkowania jest wyłączona w zakresie przychodów z zysków kapitałowych, które pozostają opodatkowane stawką 19%. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Rafał Pazdyk
Asystent ds. prawnych

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: