Doradztwo podatkowe

Podwykonawstwo przy uldze na ekspansję? Wykluczone!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

10 maja 2023
Utrwala się niekorzystna linia orzecznicza, zgodnie z którą podatnik chcący skorzystać z ulgi prowzrostowej nie będzie mógł liczyć na pomoc podwykonawcy przy wytwarzaniu produktu. Po wyroku WSA w Białymstoku z 18 stycznia 2023 r. (sygn. I SA/Bk 497/22) oraz WSA w Bydgoszczy z 21 lutego 2023 r., (sygn. I SA/Bd 8/23) przyszedł czas na WSA w Lublinie, który potwierdził brak możliwości współpracy podatnika z podwykonawcą na potrzeby korzystania z ulgi prowzrostowej.

“Plus dodatni” podatkowego Nowego Ładu

 

Ulga prowzrostowa, zwana potocznie ulgą na ekspansję została wprowadzona do polskiego porządku prawnego wraz z początkiem 2022 roku, przy okazji zmian tzw. Nowego Ładu. Miała ona zachęcać inwestorów do ponoszenia wydatków w celu prosperowania i ekspansji na inne rynki – zarówno krajowe jak i zagraniczne. Do jej poprawnego wdrożenia, podatnik musiał spełniać uprzednio szereg przesłanek, takich jak:

  • wytworzenie produktu;
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży przez dwa kolejne lata podatkowe;
  • brak sprzedaży produktów na rzecz podmiotów powiązanych;
  • brak korzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub Polskiej Strefy Inwestycji;
  • poniesienie kosztów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Ulga pozwala na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, w sytuacji ponoszenia przez podatnika określonych wydatków, które mają przyczynić się finalnie do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Za koszty uzyskania przychodów dla celów ulgi na ekspansję uważa się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

  • organizacji miejsca wystawowego,
  • zakupu biletów lotniczych dla pracowników;
  • zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ów zagadnienie było przedmiotem licznych interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Działo się tak z uwagi na wielokrotne użycie w treści przepisu sformułowania “w szczególności”, które oznacza, iż podane koszty mają charakter jedynie przykładowy. Co istotne, maksymalny limit odliczenia w ramach ulgi został  ustanowiony na poziomie 1 000 000 złotych w roku podatkowym, tak więc “gra była warta świeczki”.

 

Koszty to nie jedyny problem

 

Podatnicy, poza problemami z ustaleniem właściwej klasyfikacji kosztów mieli również zagwozdkę dotyczącą definicji wytworzenia produktu. W treści art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT ustawodawca posługuje się sformułowaniem „rzeczy wytworzone przez podatnika”. Powstaje więc pytanie: czy mogą być one wyprodukowane przez zleceniobiorcę (podwykonawcę) na bazie receptury należącej do podatnika, czy też muszą być wytworzone wyłącznie przez zainteresowanego?

W sprawie która jest tematem niniejszego artykułu (znak: 0114-KDIP2-1.4010.192.2022.1.KW), podatnik-spółka zajmująca się sprzedażą napojów pod własną marką zlecała innemu podmiotowi produkcję napojów oraz opakowań. Zadała ona pytanie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie możliwości skorzystania z ulgi na ekspansję. Wnioskodawca podkreślił, że posiadał prawo do znaku towarowego oraz był odpowiedzialny za powstanie produktu. Spółka eksportowała swoje produkty nabywcom hurtowym, niebędącym z nią podmiotami powiązanymi oraz nie korzystała ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE czy PSI. Pomimo ponoszenia kosztów w celu zwiększenia przychodów, Dyrektor KIS odmówił spółce możliwości zastosowania ulgi. Organ argumentował swoje stanowisko powołując się na wykładnię językową. Jego zdaniem, zlecanie produkcji napojów i opakowań innemu podmiotowi oznacza, że ten inny podmiot wytwarza produkt, który podatnik następnie nabywa i odsprzedaje. Dyrektor KIS uznał tym samym, że spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej, lecz handlowo-dystrybucyjną, a więc zajmuje się nabywaniem towaru handlowego – nie jego wytwarzaniem.

Tożsamego zdania był WSA w Lublinie (sygn. I SA/Lu 33/23), który podobnie jak organ podatkowy stwierdził, iż głównym targetem ulgi powinny być niewielkie podmioty, wytwarzające swoje produkty w sposób samodzielny. Przyjęcie odmiennego założenia mogłoby umożliwić skorzystanie z niej także dużym przedsiębiorstwom czy dyskontom, które sprzedają nabyte uprzednio od innych podmiotów produkty pod marką własną, co stałoby w sprzeczności z założeniami ustawodawcy. Sąd uznał, że przepisy zostały skonstruowane w sposób jasny oraz z ich wykładni językowej wprost wynika, iż ulga dotyczy wyłącznie produktów „wytworzonych (wyprodukowanych) w całości, w sposób bezpośredni i samodzielnie przez podatnika”, a nie przez jego podwykonawców.

 

“6 zer” tylko dla samodzielnych twórców

 

Jeżeli zatem zastanawiają się Państwo nad wdrożeniem ulgi na ekspansję w swojej działalności gospodarczej, należy pamiętać o wytwarzaniu produktów we własnym zakresie. Ponadto, konieczne jest spełnienie wymogów dotyczących poniesienia szczególnych kosztów, które pozwolą obniżyć podatek do zapłaty. Z uwagi na ich otwarty katalog oraz stosunkowo krótki okres obowiązywania ulgi warto zabezpieczyć się uprzednio indywidualną interpretacją podatkową w tym zakresie.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: