pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Problematyczne nabycie żurawia teleskopowego na gruncie VAT 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

05 maja 2023
Niestabilność prawa podatkowego w Polsce to bolączka każdego przedsiębiorcy, który próbuje sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy poprzez wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako: Dyrektor KIS, Organ) oczekują wsparcia w zrozumieniu przepisów. Okazuje się, że nawet organy podatkowe nie mają jednolitego stanowiska i w ciągu dwóch miesięcy Dyrektor KIS przedstawił w jednej sprawie dwie skrajne interpretacje przepisów dotyczących VAT-u przy nabyciu żurawia samojezdnego.

Nabycie żurawia w Niemczech a VAT  

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił Pan prowadzący działalność gospodarczą, z której przychody rozliczał według 19% stawki podatku liniowego. Ponadto był także czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym również dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE). Wnioskodawca nabył w Niemczech kompaktowego samojezdnego żurawia teleskopowego celem wykonywania działalności. Dlatego we wniosku zadał pytanie czy podlega on obowiązkowi uiszczenia podatku VAT oraz czy jest zobowiązany do sporządzenia formularza VAT-23, który to dotyczy nabycia środka transportu z państwa członkowskiego. 

Wnioskodawca wskazywał w swoim stanowisku, że nie podlega on obowiązkowi uiszczenia podatku VAT i tym samym nie jest zobowiązany do sporządzenia formularza VAT-23. Kluczowym było ustalenie czy żuraw samojezdny stanowi środek transportu. Wnioskodawca podkreślał, że żuraw nie może pracować bez stacjonarnego osadzenia oraz ustabilizowania. Ponadto miał on nie spełniać warunków technicznych do poruszania się po drogach publicznych ze względu na przekroczony nacisk na pojedynczej osi, który wynosi 12 ton. Równocześnie dopuszczalna masa całkowita żurawia oraz jego masa własna była równa 36 ton. Ponadto wnioskodawca odniósł się również do przepisów unijnych, z których miało wynikać co przesądza o uznaniu danego pojazdu za środek transportu. Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 20211 r., pod pojęciem środka transportu rozumie się

,,pojazdy mechaniczne lub inne, a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu”.

Niemniej istotnym jest, że w ust. 2 wymieniono przykładową listę środków transportu, która obejmuje m.in. samochody, motocykle, rowery czy wagony kolejowe, statki. Tym samym wnioskodawca wskazał, że elementem przesądzającym o uznaniu danego pojazdu za środek transportu jest jego przeznaczenie, a konkretnie przewóz osób lub rzeczy z miejsca na miejsce. Dlatego mając na uwadze chociażby ten przykładowy katalog środków transportu należało stwierdzić, że samojezdny żuraw teleskopowy nie jest przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy. Jego podstawowa funkcja miała być realizowana stacjonarnie, po uprzednim unieruchomieniu i ustabilizowaniu urządzenia. Natomiast mobilność żurawia miała przejawiać się wyłącznie w tym, że jest możliwe jego przemieszczenie z miejsca na miejsce, w trakcie którego jednak nie jest realizowana żadna funkcja przewozu osób czy towarów. 

 

Runda I – żuraw jest środkiem transportu 

 

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.578.2022.1.MAZ Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu powołał się na opinię Komitetu do spraw VAT, z której wynikało, że żurawie samojezdne nie są wprost wymienione w art. 38 ust. 2 przywołanego rozporządzenia. Komitet zwrócił uwagę na to, że żurawie są zasadniczo przeznaczone do prac budowlanych a ich głównym zadaniem jest transport lub przenoszenie dźwigu. Tym samym żurawie miały odpowiadać definicji środków transportu określonych w art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011. Dlatego wnioskodawca miał być zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nabyciu żurawia na formularzu VAT-23 oraz miał podlegać obowiązkowi zapłaty podatku VAT.  

 

Runda II – zmiana stanowiska fiskusa po wniesieniu skargi do WSA 

 

Kiedy wnioskodawca postanowił wnieść skargę do WSA na interpretację Dyrektora KIS – Organ po doręczeniu skargi zmienił stanowisko i z urzędu zmienił zaskarżoną interpretację. Dyrektor KIS potwierdził argumentację wnioskodawcy i również zwrócił uwagę na to, że w trakcie przemieszczania żurawia nie jest realizowana żadna funkcja przewozu osób lub towarów, a także nie może wykonywać zadania do jakiego jest przeznaczony polegającego na podnoszeniu i przenoszeniu ładunków. W konsekwencji żuraw samojezdny nabyty przez wnioskodawcę nie stanowi środka transportu w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym Organ potwierdził, że wnioskodawca nie będzie miał obowiązku przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji VAT-23 oraz zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (interpretacja indywidualna z dnia 27 marca 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.578.2023.2.MAZ).  

 

Podsumowanie 

 

Bez wątpienia cieszy to pozytywne rozstrzygnięcie dla podatników. Niemniej opisana sytuacja wykazuje ogromną zmienność oraz niestabilność w interpretacji przepisów podatkowych przez fiskusa. Dlatego tak ważnym jest, aby do końca podejmować batalię z profiskalnym stanowiskiem organów podatkowych i w razie wątpliwości korzystać z pomocy specjalistów.  

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: