pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Ratunek w przypadku powstania zaległości podatkowej

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 lipca 2022
„W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki” powiedział Benjamin Franklin. Oczywistym jest, iż podmioty zobowiązane do zapłacenia podatku muszą go uiścić w odpowiedniej wysokości oraz określonym terminie. Tak, jak śmierć i podatki nie są zaskoczeniem, tak zaskoczenie może wywołać możliwość umorzenia zaległości podatkowej i składek na ubezpieczenie społeczne lub rozłożenie tych zobowiązań na raty.

Ratunek w przypadku powstania zaległości podatkowej

 

Zaległość podatkowa to podatek niezapłacony w określonym do tego w terminie. Po niedokonaniu uiszczenia podatku w terminie należy zapłacić podatek wraz z odsetkami. Podatki należy płacić w terminie, jednak życie bywa nieprzewidywalne i w tych wyjątkowych przypadkach może dojść do powstania zaległości podatkowej.  Rozwiązaniem w tej sytuacji może być złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenia jej na raty. Musi jednak zaistnieć ważny interes podatnika lub publiczny. Należy mieć na uwadze, że mowa jest wyłącznie o zaległości podatkowej. To oznacza, że nie można ubiegać się umorzenia przed zakończeniem terminu jego płatności. Istotny jest też fakt, że dzieje się to z inicjatywy podatnika – musi złożyć wniosek. Po złożeniu wniosku Organ zdecyduje, czy zgodzić się na prośbę podatnika. Jest to decyzja uznaniowa Organu. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje umorzenie odsetek za zwłokę. Organ może zaległość podatkową umorzyć w całości lub w części.

 

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty

 

Jednakże nie można zapominać o słowach Benjamina Franklina – podatki są rzeczą pewną. A zatem ustawodawca daje nam możliwość przedstawioną wyżej, jednakże organy podatkowe nie podchodzą często z entuzjazmem do umorzenia zaległości podatkowej. Organom zależy, aby wymagany podatek został uiszczony. Dlatego Organy w większości przypadków wyrażają zgodę na rozłożenie zaległości podatkowej na raty. W takiej sytuacji organ jest zadowolony, iż udało mu się ,,ściągnąć” zaległość podatkową a podatnik, iż nie musi płacić od razu całej kwoty.

Przy rozłożeniu zobowiązania na raty trzeba je płacić w terminie. W sytuacji niezapłacenia w terminie którejś z rat decyzja o rozłożeniu na raty ulega wygaśnięciu z mocy prawa. Konsekwencję tego jest zapłata podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, jednakże należy uiścić opłatę prolongacyjną. W przypadku niedokonania jej decyzja o rozłożeniu na raty staje się nieważna. Wysokość opłaty zależna jest od kwoty podatku bądź zaległości podatkowej.

Co do zasad organ powinien udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca, jednak w przypadku sprawy bardziej skomplikowanej termin ten wydłuży się do 2 miesięcy. Niestety, termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli konieczne będzie wykonanie dodatkowych czynności dla wyjaśnienia sprawy.

 

Umorzenie oraz rozłożenie na raty zaległości składkowej

 

O umorzenie zaległości można starać się również w ZUS. Powodem nieuiszczenia w terminie może być poniesienie starty materialnej w wyniku klęski żywiołowej, przewlekła choroba lub sprawowanie opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny albo w wyniku niezapłacenia zależności składkowych stałoby się niemożliwe zaspokojenie najważniejszych potrzeb własnych, lub własnej rodziny. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o umorzenie tych zobowiązań. Wniosek może złożyć: płatnik, były płatnik (np. przedsiębiorca), osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność z tytułu niezapłaconych składek), małżonek oraz pełnomocnik dłużnika. Jednak trzeba mieć na uwadze, że złożenie takiego wniosku nie zawsze gwarantuje umorzenia zaległości oraz nie wstrzymuje naliczenia odsetek za zwłokę. Jeżeli ZUS nie wyrazi zgody na umorzenie zaległości, wymagane będzie zapłacenie składek wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi od dnia zapłaty. Wnioskować mogą również osoby, które chciałyby, aby ich zaległość została rozłożona na raty. Przesłanki ku temu oraz osoby, które mogą się ubiegać o rozłożenie, są takie same, jak w przypadku umorzenia zaległości z tytułu składek. Najważniejszą korzyścią z tytułu rozłożenia zadłużenia na raty jest nienaliczanie odsetek od następnego dnia po dniu, w którym wpłynął wniosek, a jedynie opłata prolongacyjna. Opłata ta wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę. Inną korzyścią jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz możliwość spłaty zadłużenia w dłuższym terminie, oraz na ustalonych warunkach.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: