pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Sezamie, otwórz się! – Kilka słów o fundacji rodzinnej

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

15 lutego 2023
Fundacja rodzinna to nowość w polskim prawie. Określana jest mianem skarbca rodzinnego, gdyż ma na celu gromadzenie majątku i jego ochronę przy jednoczesnym przekazywaniu go z pokolenia na pokolenie. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców planujących sukcesję w biznesie.

Fundator

 

Do założenia fundacji konieczny jest fundator, czyli osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która podejmie akt fundacyjny i uchwali statut określający zasady funkcjonowania nowopowstałej osoby prawnej. Alternatywą do aktu fundacyjnego jestpo prostu testament. Co istotne, do podjęcia aktu fundacyjnego, czy powołania fundacji w testamencie niezbędna będzie wizyta u notariusza, gdyż wymagana jest do tego forma aktu notarialnego.  W statucie fundator wskazuje między innymi co i któremu beneficjentowi będzie przysługiwać.

Jeżeli fundacja zakładana jest przez akt fundacyjny – fundatorów może być kilku, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy fundację rodzinną ustanawia się w testamencie.

 

Beneficjent

 

Fundację tworzy się, aby gromadzić mienie, zarządzać nim w interesie beneficjentów oraz spełniać świadczenia na ich rzecz. Zgodnie z ustawą, beneficjentem fundacji rodzinnej może być każda osoba fizyczna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, a nawet sam fundator. Przy czym warto podkreślić, że nie jest wymagane, by beneficjentem była rodzina fundatora.

Przyznanie beneficjentowi określonego świadczenia można zastrzec terminem lub warunkiem. Beneficjent, w przeciwieństwie do wierzytelności, nie może zbyć swoich praw i obowiązków. Dopuszczalne jest zrzeczenie się uprawnień beneficjenta, jednak wymagana jest ku temu forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeśli zrzecze się on wszystkich swoich uprawnień, wówczas całkowicie utraci status beneficjenta.

 

Organy fundacji

 

Fundator powinien w statucie ustanowić zgromadzenie beneficjentów, a ponadto gdy statut nie stanowi inaczej, zobowiązany jest powołać członków zarządu. To właśnie zarząd, co do zasady zwołuje zgromadzenie beneficjentów, reprezentuje fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością. Dodatkowo można powołać organ kontroli, jakim jest rada nadzorcza.

 

Uchwała Zgromadzenia Beneficjentów wymaga:

1)     rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej za poprzedni rok obrotowy;
2)     udzielenia absolutorium członkom zarządu fundacji rodzinnej z wykonania przez nich obowiązków.

Zgromadzenie Beneficjentów, w niektórych kwestiach przypomina Zgromadzenie Wspólników funkcjonujące w sp. z o.o.

 

Majątek fundacji

 

Warto dodać, że fundacja rodzinna, jak każda inna fundacja, musi mieć swój majątek, a stanowi go fundusz założycielski. Ma on umożliwiać działanie i realizowanie założonych przez fundatora celów. W fundacji rodzinnej fundusz ten nie może być niższy niż 100 000 złotych i musi być utrzymywany przez cały okres prowadzenia fundacji.

Fundacja ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Nie ponosi jej fundator ani członkowie zarządu. Mogą oni ponosić odpowiedzialność karną, cywilną oraz solidarną za zaległości podatkowe.

 

Podatki

 

Zarówno założenie fundacji, jak i przekazanie do niej majątku nie stanowi podstawy do opodatkowania. Stanowi ją, jednak przekazywanie środków beneficjentom, wówczas fundacja zmuszona będzie płacić CIT 15% od tych czynności.

Beneficjentom, którzy są fundatorem lub jego najbliższą rodziną, przysługuje zwolnienie z podatku. Pozostali będą płacić 15 % PIT. Natomiast Beneficjenci będący organizacjami pozarządowymi będą płacić CIT na dotychczasowych zasadach, w tym będą mogli skorzystać z obowiązującego zwolnienia przedmiotowego.

 

Działalność gospodarcza

 

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą, jednak tylko w zakresie określonym w ustawie, która dopuszcza:

 

  • prowadzenie gospodarstwa rolnego,
  • wynajmowanie nieruchomości,
  • kupowanie i sprzedawanie akcji,
  • posiadanie udziałów i przyjmowanie dywidendy,
  • uzyskiwanie dochodów z praw autorskich, licencji i patentów.

 

Fundacja rodzinna świetnie sprawdzi się u przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą i pragną, by była ona kontynuowana po ich śmierci. Umożliwia ona zabezpieczenie biznesu, majątku, jak i członków rodziny.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: