pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Specjalne strefy ekonomiczne – korzystajmy póki możemy!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

20 września 2022
Jednym z istotnych zwolnień dotyczących przychodów z działalności gospodarczej jest zwolnienie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, która prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Specjalna strefa ekonomiczna to…

 

Strefa ta pod względem prawnym stanowi administracyjnie wyodrębnioną część terytorium państwa. W jej obrębie, z uwagi na jej szczególne przeznaczenie, obowiązuje specjalny system norm prawnych. Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, m.in. przez rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w  gospodarce narodowej, rozwój eksportu czy tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Każda ze stref jest zarządzana i administrowana przez określony podmiot, zwany zarządcą strefy. Podmiotem tym mogą być wyłącznie spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa.

 

Ze zwolnienia skorzystamy gdy…

 

Podstawą skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie przez przedsiębiorcę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej. Organem właściwym do jego wydania jest Minister Rozwoju i Technologii. Wymogi, które powinno spełniać zezwolenie, określa art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Wśród nich wskazuje się w nim m.in. na obowiązek:

– zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;

– dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;

– wskazania terminu zakończenia inwestycji.

 

Zwolnienie przysługuje m.in. w zakresie podatku dochodowego, zarówno wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku tych ostatnich – odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, zwolnienie może przysługiwać także w podatku od nieruchomości, obejmuje wówczas grunty, budynki i budowle, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

 

Warto wiedzieć, że…

 

Co warte podkreślenia, jeżeli podatnik prowadzi także działalność gospodarczą poza specjalną strefą ekonomiczną, działalność prowadzona na terenie strefy wydziela się organizacyjnie. W takim przypadku wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów podmiotu prowadzącego działalność określoną w zezwoleniu.

 

Istnieje możliwość cofnięcia przedmiotowego zezwolenia. Wówczas przedsiębiorca traci do niego prawo i jest obowiązany do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia.

 

Co ważne prowadzenie działalność gospodarczej w omawianej strefie wyklucza ze skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u.

 

Zezwolenia strefowe są ważne tak długo, jak długo będą działać specjalne strefy ekonomiczne. Obecnie ich funkcjonowanie zostało przedłużone do 31 grudnia 2026 r. Warto zatem rozważyć wdrożenie wskazanego zwolnienia niezwłocznie, przedsiębiorco czas gra na Twoją niekorzyść, dlatego skontaktuj się z nami już dziś. 

 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: