Doradztwo podatkowe

Strata przy daninie solidarnościowej nadal pełna wątpliwości

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 marca 2023
Danina solidarnościowa to podatek, który muszą zapłacić osoby fizyczne, które dobrze (albo zbyt dobrze – zdaniem fiskusa) zarabiają. W związku z tym, że jest to nowe świadczenie publicznoprawne, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., w praktyce pojawiły się spore wątpliwości co do interpretacji tych przepisów, w szczególności w kontekście możliwości rozliczenia straty w przypadku obliczenia podstawy opodatkowania tą daniną. W ramach niniejszego artykułu zostanie przybliżone profiskalne zdanie organów podatkowych oraz korzystniejszy ogląd sądów administracyjnych w tym zakresie.

Słów kilka o tym czym jest danina solidarnościowa 

 

Daninę solidarnościową reguluje przepis art. 30h ustawy o PIT. Obowiązek zapłaty tego świadczenia dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach określonych według m.in. skali podatkowej, podatku liniowego czy jednolitej 19% stawki podatku od zysków kapitałowych. Konieczność zapłaty daniny solidarnościowej powstaje, gdy suma ww. dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające, przekracza 1 000 000 zł. Wówczas nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy ustalonych dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające te dochody, stanowi podstawę obliczenia daniny solidarnościowej, która podlega opodatkowaniu według 4% stawki. Osoby fizyczne obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej składają deklarację o jej wysokości w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. W tym samym terminie upływa termin zapłaty daniny.  

 

Niekorzystne linia fiskusa 

 

Krajowa Informacja Skarbowa, w ramach interpretacji indywidualnych, konsekwentnie odmawia możliwości rozliczenia straty przy obliczaniu daniny solidarnościowej. Celem przykładu należy wskazać interpretację indywidualną z dnia 1 września 2021 r. o sygn.: 0115-KDIT1.4011.453.2021.1.MT. KIS swoje stanowisko opiera na literalnej wykładni przepisu art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, z którego nie wynika możliwość pomniejszenia daniny solidarnościowej o straty z lat ubiegłych (tj. przepis ten nie przewiduje takiej przesłanki).  

 

Innego zdania są sądy administracyjne… 

 

Co do zasady sądy administracyjne były bardziej przychylne podatnikom, niemniej w judykaturze również pojawiły się rozbieżności. Przykładowo, WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 12 października 2021 r. o sygn.: I SA/Bd 477/21 uznał, że

przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych

i tym samym przyjął niekorzystną interpretację fiskusa. Natomiast zdecydowana większość wojewódzkich sądów administracyjnych w ramach wydawanych wyroków nie podzieliła zdania organów podatkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2020 r. o sygn.: I SA/Go 398/20. Sąd zwrócił uwagę na art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, który wskazuje na pomniejszenie sumy dochodów podlegających opodatkowaniu o kwoty wymienione w tym przepisie. Natomiast w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT wynika, że o wysokość straty obniża się dochód uzyskany. WSA w Gliwicach podkreślił, że pomniejszenie, o którym mowa w przepisie art. 30h ust. 2 ustawy o PIT jest obligatoryjne (po ich pomniejszeniu) natomiast obniżenie dochodu o wysokość straty ze źródła przychodów jest fakultatywne dla podatnika. Jednocześnie w przepisie art. 30h ust. 2 ustawy o PIT nie ma sformułowanego zastrzeżenia, że na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie należy odwoływać się do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o PIT. W konsekwencji można obniżyć dochód o wysokość straty z lat poprzednich z tego źródła przychodów.  

 

Podsumowanie  

 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 2a Ordynacji podatkowej – w razie wątpliwości w przypadku niejasności przepisów, fiskus nie powinien interpretować przepisów w sposób dowolny, lecz na korzyść podatnika. Tym samym w kontekście omawianego tematu i możliwości rozliczenia straty przy obliczeniu daniny solidarnościowej – organy podatkowe jak i sądy winny mieć na uwadze niniejszą zasadę i przełomowy wyrok NSA z 19 lipca 2022 r. o sygn.: II FSK 452/22. W tym wyroku NSA wskazuje na to, że gdyby intencją prawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to zostałoby to uregulowane wprost w ustawie o PIT. 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: