pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Świadectwa charakterystyki energetycznej – zmiany w 2023 roku 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

29 maja 2023
Temat świadczeń energetycznych wrócił ponownie w 2023 roku, ponieważ od 28 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy. W tym wpisie, postaram się przybliżyć najważniejsze zmiany.

Najważniejsza kwestia – co to w ogóle jest? 

 

Wcześniej temat świadectw charakterystyki energetycznej nie był tak popularny, dlatego nie wszyscy muszą wiedzieć co to jest za dokument. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa energetyczne zapotrzebowanie budynku. Wydawane jest po to, aby osoba, które chce kupić lub wynająć dany budynek, mogła przeanalizować koszty utrzymania tego budynku (chodzi tutaj o koszty ogrzewania, klimatyzacji, ciepłej wody czy oświetlenia). 

Taki dokument określać będzie zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem danego budynku lub jego części. 

 

Kto musi uzyskać świadectwo energetyczne? 

 

Posiadanie świadectwa energetycznego będzie obowiązkiem m.in. właścicieli nieruchomości, którzy chcą sprzedać lub wynająć nieruchomość lub jej część. Natomiast obowiązek ten będzie odnosił się do umów najmu zawartych wyłącznie po dniu 28 kwietnia 2023 roku. 

 

Ile to będzie kosztować? 

 

Cena tego dokumentu będzie wynosiła do 1000 zł, w zależności od takich czynników jak: 

 • lokalizacja budynku, 
 • wielkość budynku, 
 • przeznaczenie budynku. 

 

Kara grzywny 

 

Osoby, które są zobowiązane, a nie będą posiadały świadectwa energetycznego, będą narażone na karę grzywny, która wynosi nawet do 5 tysięcy złotych. 

 

Przez jaki czas ten dokument będzie ważny? 

 

Świadectwo będzie ważne przez 10 lat. Jednak straci ono ważność, jeżeli w budynku zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku. Co ważne, świadectwa sporządzone przed wejściem w życie nowych przepisów zachowują ważność w okresie, na jaki zostały sporządzone. 

 

Obowiązki dla nowych obiektów 

 

Od 28 kwietnia 2023 roku inwestor będzie musiał załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do: 

 • zawiadomienia o zakończeniu obiektu budowlanego, 
 • wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

Wyjątek: ten obowiązek nie dotyczy domów do 70 metrów kwadratowych, które są przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. 

 

Informacja w reklamie 

 

Od 28 kwietnia 2023 roku w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku należy podać: 

 •     wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 •     udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 •     jednostkową wielkość emisji CO2.

 

Kiedy nie trzeba posiadać świadectwa energetycznego? 

 

Nie będziemy musieli posiadać świadectwa energetycznego, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować. 

Ponadto dokument ten nie będzie wymagany w odniesieniu do budynków: 

 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, 
 • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, 
 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej, 
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego, 
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kilowatogodzin.  

 

Kto zleca sporządzenie świadectwa, a kto je wykonuje? 

 

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca właściciel lub zarządca budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inwestor. Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: