pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Tanie paliwo dla rolnika – czy możesz skorzystać?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

23 czerwca 2022
Jesteś rolnikiem i zakupujesz olej napędowy do swojego gospodarstwa? Masz prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa! O tym kiedy i jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać zwrot dowiesz się z poniższego artykułu.

Jakie zasady zwrotu obowiązują rolników?

 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje za zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz CN 3826 00. Ostatnim z wymienionych kodów oznaczane są biopaliwa. Zatem zwrot przysługuje również z tytułu zakupu biopaliw.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego. Zwrot przysługuje również posiadaczom zależnym, czyli tym, którzy dzierżawią grunty. Jeżeli gospodarstwo rolne jest we współposiadaniu, zwrot przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wyrazili pisemną zgodę. Zgoda nie jest potrzeba w przypadku współmałżonków.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu jest prowadzenie produkcji rolnej. Zaprzestanie lub wykonywanie na gruntach innej działalności gospodarczej nie daje możliwości otrzymania zwrotu podatku.

 

Kwota i stawka zwrotu – ile można odzyskać?

 

W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kwotę zwrotu stanowi iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego oraz stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku, w ramach obliczonego limitu rocznego. Limit zwrotu ustala się w następujący sposób:

  • 110 zł * powierzchnia użytków rolnych
  • 40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

W przypadku hodowli bydła pod uwagę bierze się średnią roczną liczbę bydła zgłoszonego przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Zatem składając wniosek w tym roku, bierzemy pod uwagę średnią z roku 2021r.

W skali roku nie można odzyskać więcej niż obliczony limit.

Przykładowo, dla rolnika posiadającego gospodarstwo o powierzchni 30ha, limit wyniesie:

110 zł * 30ha = 3300 zł

Rolnik będzie mógł odzyskać zwrot akcyzy w maksymalnej kwocie 3300 zł.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek? Krótko o formalnościach

 

Wniosek o zwrot akcyzy można złożyć w ciągu roku w dwóch terminach.

Pierwszy wniosek można było złożyć w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. za zakupiony olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 2021r. do 31 stycznia 2022r.

Drugie rozliczenie w tym roku dopiero nastąpi. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. za paliwo nabyte w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Na fakturach VAT (albo ich kopiach) pracownik urzędu jest zobowiązany umieścić adnotację „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego”;
  2. W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

 

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku?

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przyznaje zwrot podatku akcyzowego w drodze decyzji.  Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot. Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji za wnioski złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi w terminie od 1 października do 31 października 2022 r. Zwrot można odebrać w formie gotówki w kasie urzędu gminy lub miasta, a także przelewem na konto bankowe podane we wniosku.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: