pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

TSUE: subpartycypacja zwolniona z VAT

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 marca 2023
6 października 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał wyrok o sygnaturze (C 250/21) w „polskiej” sprawie dotyczącej VAT, w którym stwierdził, że umowa subpartycypacji jest formą udzielenia kredytu i w efekcie podlega zwolnieniu z VAT. Wyrok ma znaczenie zwłaszcza dla sektora usług finansowych.

Czym jest subpartycypacja?

 

Subpartycypacja jest umową, stosownie do której inicjator zobowiązuje się do przekazania subpartycypantowi wszystkich wpływów z określonych w tej umowie wierzytelności, w zamian za uzgodnione w umowie finansowanie, które otrzymuje on od subpartycypanta, po zawarciu tej umowy. Wierzytelności z tytułu pożyczek pozostają w aktywach inicjatora. Różnica między przekazanym inicjatorowi finansowaniem a  kwotą uzyskaną przez subpartycypanta w okresie obowiązywania umowy, stanowi wynagrodzenie subpartycypanta. Mechanizm subpartycypacji pełni zatem dwojaką funkcję. Po pierwsze, instrumentu kredytowego, w ramach którego inicjator otrzymuje z góry środki pieniężne w zamian za swoje zobowiązanie, do przekazania wpływów z odpowiednich wierzytelności subpartycypantowi, a po drugie, zabezpieczenia przed ryzykiem, ponieważ środki te są zwolnione z ryzyka kredytowego  związanego z tymi wierzytelnościami.

 

Regulacje prawne

 

Stosownie do art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy VAT (której przepisy kształtują system VAT w całej Unii Europejskiej i stanowią wzór dla ustaw krajowych Państw Członkowskich), zwalnia się z VAT udzielanie kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 38 polskiej ustawy o VAT, zwalnia się z VAT, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

 

Stanowisko polskich organów podatkowych

 

Na gruncie niniejszej sprawy, polskie Ministerstwo Finansów przyjęło stanowisko, że umowa subpartycypacji nie może korzystać ze zwolnienia z VAT, ponieważ nie jest tożsama z umową kredytu czy pożyczki. Organy podatkowe argumentowały, że:

 

  • po pierwsze, wierzytelność będąca przedmiotem tej umowy nadal pozostaje w aktywach inicjatora,
  • po drugie, elementem umowy subpartycypacyjnej jest – w przeciwieństwie do umowy pożyczki – wyraźne określenie źródła środków zaspokojenia subpartycypanta,
  • po trzecie, w przypadku upadłości dłużnika, subpartycypantowi nie przysługuje względem inicjatora roszczenie o zwrot pozostałych należnych kwot.

 

Zdaniem MF, taka umowa nie jest, także równoznaczna z poręczeniem czy gwarancją. Nie może, więc skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 albo 39 ustawy o VAT i w efekcie jest opodatkowana stawką 23% VAT.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się z pytaniem o to czy umowa subpartycypacji korzysta ze zwolnienia z VAT do TSUE.

 

Stanowisko TSUE

 

TSUE stwierdził, że podstawowym celem umowy subpartycypacji jest udzielenie finansowania, natomiast specyficzne rozliczenia nie zmieniają charakteru, ani celu subpartycypacji.

 

W efekcie, w ocenie TSUE subpartycypacja jest rodzajem kredytu i korzysta ze zwolnienia z VAT.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: