pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Ujarzmić PIT – czyli jak poprawnie wypełnić PIT-2

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

03 stycznia 2023

Lipcowa nowelizacja przepisów podatkowych, wprowadziła zmiany w zakresie kwoty zmniejszającej podatek. Do tej pory możliwe było korzystanie z niej w zaliczkach na podatek dochodowy, w ramach jednej umowy. Od 2023 roku kwestia ta ulegnie, jednak zmianie. Podatnik będzie mógł wybrać, u ilu podmiotów będzie chciał stosować kwotę zmniejszającą podatek oraz w jakiej wysokości. Do wyboru będzie miał następujące, miesięczne warianty:

 

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł),
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatkowej (100 zł).

 

Głównym założeniem takiej zmiany jest zwiększenie wynagrodzenia osób pracujących w kilku miejscach. W przypadku zatrudnienia w dwóch podmiotach, podatnik będzie mógł wybrać stosowanie całej kwoty zmniejszającej podatek u jednego z nich (300 zł miesięcznie) albo po połowie u obydwu (po 150 zł miesięcznie).

 

Najważniejszą zmianą będzie poszerzenie podmiotów, którzy będą mogli już w zaliczkach skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Od 2023 roku, będzie to już nie tylko umowa o pracę, ale także umowa zlecenia czy umowa o dzieło. Powyższa nowelizacja spowodowała, jednak niezbędne zmiany w formularzu PIT-2, który od teraz będzie źródłem większości oświadczeń dla pracowników i pracodawców. Po złożeniu oświadczenia płatnik będzie zmuszony, najpóźniej od następnego miesiąca, do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o wskazaną przez podatnika kwotę. Najistotniejsze, jest jednak wypełnienie dokumentu w prawidłowy sposób.

 

Jak wypełnić formularz PIT-2

 • Część A i B dotyczy danych identyfikacyjnych, należy wpisać właściwy podmiot, który jest odbiorcą oświadczenia

 

 • Część C to oświadczenie podatnika, w sprawie stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Dotyczy wypłat dokonywanych przez te podmioty, które nie zostały wskazane w części D. Podatnik może wybrać czy chce, aby dany płatnik stosował 1/12, 1/24 albo 1/36 miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek.

 

 • Część D oświadczenie podatnika w sprawie stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Dotyczy wypłat dokonywanych przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, organy egzekucyjne wypłacające za zakład pracy, należności z umowy o pracę i stosunków pokrewnych lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu, przejmujące zobowiązania zakładu pracy, wynikające ze stosunku pracy
i stosunków pokrewnych. Podmioty te bez otrzymania PIT-2 są zobowiązane
do pomniejszania wynagrodzenia o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 1/12 miesięcznie. Tym samym możliwa jest zmiana tej kwoty na 1/24 lub 1/36.

 

 • Część E uwzględnia preferencyjne opodatkowanie, w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo rozliczenia z dzieckiem

Po złożeniu oświadczenia w przypadku, gdy ww. osoby zakładają osiągnięcie:

– dochodów poniżej 120 000 złotych, a ich małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które nie łączą się z ich dochodami – zaliczki za wszystkie miesiące, opodatkowane będą 12% podatkiem dochodowym oraz stosowana będzie kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1/12 za każdy miesiąc;

– dochodów powyżej 120 000 złotych, a przewidziane roczne dochody małżonka
lub dziecka, które łączy się z ich dochodami, nie przekroczą 120 000 złotych – zaliczki za wszystkie miesiące, opodatkowane będą 12% podatkiem dochodowym.

 

 • Część F – stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

W przypadku umowy o pracę, możliwe jest stosowanie miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości:

– 250 zł – gdy podatnik nie może stosować wyższych kosztów uzyskania przychodu;

– 300 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego miejsca zamieszkania podatnika
jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dochodu za rozłąkę.

Aby móc stosować wyższe koszty uzyskania przychodu (300 zł miesięcznie), niezbędne jest złożenie w części F oświadczenia.

 

 • Część G – ulga 4+, ulga na powrót, ulga dla pracujących seniorów, które powodują zwolnienie od podatku do wysokości 85 528 złotych

Aby płatnik mógł stosować jedną ze wskazanych powyżej ulg, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego oświadczenia od podatnika. Od 2023 roku oświadczenie to będzie składane na druku PIT-2.

 

 • Część H dotyczy niekorzystania z ulgi dla młodych bądź kosztów uzyskania przychodu

Aby móc skorzystać z ulgi dla młodych, w przeciwieństwie do ulg wskazanych w części G, nie trzeba składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Przysługuje ona z mocy prawa, tak samo, jak koszty uzyskania przychodów dla pracowników (250 zł albo 300 zł). Z obu tych rozwiązań można, jednak zrezygnować składając odpowiednie oświadczenie w tej części druku.

 

 • Część I – rezygnacja ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

50% koszty uzyskania przychodu są stosowane w konkretnych przypadkach, związanych m.in. z przeniesieniem praw autorskich czy licencją. Wypełniając poniższą część formularza, podatnik zrzeka się korzystania z nich na etapie zaliczek. Złożenie oświadczenia nie powoduje, jednak braku możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

 

 • Część J – brak pobierania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy

W przypadku, gdy przewidywany dochód podlegający opodatkowaniu na skali podatkowej, nie przekracza 30 000 złotych, podatnik może złożyć oświadczenie w celu zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to wynagrodzenia z tytułu m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy wynagrodzenia członka zarządu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: