pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – co z ulgami?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

28 grudnia 2022
Zagadnienie instytucji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: ZFŚS), reguluje dedykowana ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Niemniej kwestie związane z ewentualnym opodatkowaniem lub zwolnieniami od podatku dochodowego świadczeń z ZFŚS, reguluje ustawa o PIT. W ramach tego artykułu, zostaną wskazane ogólne informacje dotyczące tej instytucji oraz ewentualnych ulg o jakich powinien wiedzieć pracownik, jeżeli będzie uprawniony do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czym jest ten tajemniczy fundusz?

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może działać przy zakładach pracy i jego celem jest finansowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej pracowników i ich rodzin. Zasady gospodarowania środkami funduszu i warunki korzystania z nich powinien określać regulamin ZFŚS. Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środkami funduszu administruje pracodawca. W kontekście świadczeń z ZFŚS istotny jest art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy, który wskazuje, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego rodzaju pomocy.

 

Które świadczenia z ZFŚS korzystają ze zwolnień na mocy ustawy o PIT?

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wszystkie zwolnienia zostały wyodrębnione w przepisie art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Ze względu na to, że przepis ten zawiera wiele „rozsianych” zwolnień, w ramach tego artykułu omówione zostaną te, które dotyczą najczęściej spotykanych świadczeń. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Wskazuje on, że zwalnia się od podatku dochodowego rzeczowe świadczenia oraz otrzymywane świadczenia pieniężne, które w całości zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Warto podkreślić, że w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit ten wynosi 2000 zł.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

Istotnym jest również przepis art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, który statuuje, że zwolnione od podatku są dopłaty do wypoczynku, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnieniom podlegają także dopłaty do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

 

Z ustawy wynikają 4 przesłanki możliwości skorzystania ze zwolnienia, a mianowicie:

  • wypoczynek powinien być zorganizowany;
  • organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, np. biuro podróży, pensjonat;
  • wypoczynek powinien mieć formę np. wczasów, kolonii, obozu;
  • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących
    w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

 

Jakie świadczenia nie podlegają pod zwolnienie od podatku dochodowego?

 

Z przepisów ustawy o PIT, a dokładnie z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 wynika, że nie podlegają pod zwolnienie od podatku dochodowego:

  • bony,
  • talony,
  • inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

 

Podsumowanie

 

Konkludując, warto mieć na uwadze, że świadczenia otrzymane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rodzą skutki na gruncie prawa podatkowego. Oznacza to, że należy zwracać uwagę na to, jakie świadczenia podlegają pod zwolnienie z podatku dochodowego, a jakie nie. Warto, również wskazać, że z omówionego powyżej zwolnienia mogą korzystać wyłącznie te świadczenia, które w całości zostały pokryte z ZFŚS. Jeżeli świadczenia zostały sfinansowane z innych środków, np. ze środków obrotowych pracodawcy, wówczas nie podlegają one zwolnieniu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: