pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Zwrot zagranicznego podatku VAT

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

14 czerwca 2022
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i wyjeżdżając do innych państw UE ponosisz wydatki np. na paliwo, hotel lub autostrady, masz prawo ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT naliczonego w tym państwie. O zwrot występujesz korzystając ze specjalnej procedury VAT-REFUND. O tym kto może ubiegać się o taki zwrot i jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest VAT- REF?

 

Procedura VAT-REFUND pozwala za odzyskanie podatku VAT naliczonego w innych państwach UE od zakupionych tam towarów i usług. Podatnicy, dokonując zakupów za granicą, nie mają możliwości odliczenia zagranicznego podatku VAT (podatku od wartości dodanej) w składanym pliku JPK_VAT. W tym celu niezbędne jest złożenie specjalnego wniosku VAT-REF. Biorąc pod uwagę, że w niektórych państwach, stawki podatku VAT sięgają nawet 27%, jak np. na Węgrzech, korzystanie z tej procedury jest bardzo opłacalne.

 

Kto może ubiegać się o zwrot?

 

Prawo do złożenia wniosku VAT-REF ma każdy podatnik, który spełnia następujące warunki:

 • jest czynnym podatkiem VAT,
 • nie ma siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE w którym dokonał nabycia,
 • nie dostarczał żadnych towarów ani nie świadczyli usług, w kraju, w którym ubiega się o zwrot, z wyjątkiem ściśle określonych transakcji,
 • nie dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT), ani nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

 

Od jakich towarów możesz uzyskać zwrot?

 

Katalog towarów i usług, od których można uzyskać zwrot ma charakter otwarty. Zgodnie z art. 9 Dyrektywy Rady 2008/9/WE, są to w szczególności wydatki z tytułu:

 • nabycia paliwa;
 • wynajmu środków transportu;
 • innych wydatków związanych ze środkami transportu;
 • opłat drogowych i innych związanych z użytkowaniem dróg;
 • kosztów podróży (opłaty za taksówki, transport publiczny);
 • kosztów zakwaterowania;
 • kosztów żywności, napojów i usług restauracyjnych;
 • opłat za wstęp na targi i wystawy;
 • wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne;
 • inne (głównie narzędzia, części, naprawy, artykuły biurowe).

 

Jak złożyć VAT-REF?

 

VAT-REF składa się wyłącznie w formie elektronicznej do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Następnie polski urząd skarbowy po wstępnej pozytywnej weryfikacji przesyła wniosek do organów podatkowych państwa UE, w którym ubiegasz się o zwrot. Ma na to 15 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Państwo członkowskie zwrotu zawiadamia wnioskodawcę o decyzji co do przyjęcia lub odrzucenia wniosku w terminie 4 miesięcy od dnia jego otrzymania. W przypadku, gdy państwo zwrotu zażąda dodatkowych informacji termin wydłuża się do 6 miesięcy, a w razie kolejnych do 8 miesięcy. Za opóźnienia należą ci się odsetki za zwłokę naliczane od dnia następnego po upływie tych terminów

Zwrot realizowany jest nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu powyższych terminów.

Wniosek powinien dotyczyć nabytych towarów lub usług za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższym niż rok podatkowy. W sytuacji, gdy dotyczy ostatnich trzech miesięcy roku podatkowego może być to okres krótszy.

Jeżeli wniosek dotyczy okresu dłuższego niż 3 miesiące, ale krótszego niż rok podatkowy, żądana kwota zwrotu nie może być niższa niż równowartość wyrażonej w złotych kwoty 400 euro.  W sytuacji, gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego bądź okresu krótszego niż 3 ostatnie miesiące tego roku, kwota ta nie może być niższa niż 50 euro.

Państwo członkowskie zwrotu może, ale nie musi, zażądać załączenia do VAT-REF kopii faktur zakupowych. Dzieje się tak, wówczas, gdy podstawa opodatkowania podana na fakturze wynosi 1 000 euro (a w przypadku faktury za paliwo 250 euro) lub więcej lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej.

 

Do kiedy złożyć VAT-REF?

 

Wniosek VAT-REF składa się nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Zatem termin do złożenia VAT-REF za rok 2021, upłynie 30 września 2022 r.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: