Ulga IP Box nie jest dla Ciebie? Nadal możesz płacić niższe podatki

Stan prawny

Nieaktualny

Data publikacji

11 czerwca 2021
Czy tylko IP Box umożliwia płacenie niższych podatków informatykom? Jakie są jej alternatywy? Jak będzie wyglądała sytuacja podatkowa realizujących zlecenia informatyczne po wprowadzeniu Nowego Ładu?

Alternatywa ulgi IP Box dla informatyków

IP Box to atrakcyjna finansowo ulga dla realizujących zlecenia z branży IT, pozwalająca płacić niższe podatki. Działa ona w ten sposób, że umożliwia ona opodatkowanie uzyskiwanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 5% stawką podatku dochodowego (w aktualnym stanie prawnym).

Niestety nie każdy informatyk może z niej skorzystać. Tytułem przykładu można wskazać niespełnienie kryterium sprzedaży praw autorskich do tworzonego oprogramowania, jak również nie wytwarzanie dokumentacji projektowej stanowiącej formę wyrażenia programu komputerowego.

Możliwa jest również sytuacja, w której ulga IP Box, wbrew pozorom, nie będzie dla danego przedsiębiorcy opłacalna. Przykładem takiej sytuacji jest ponoszenie przez przedsiębiorcę minimalnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskana wówczas oszczędność będzie niższa od wartości spodziewanej, bądź w ogóle niemożliwe może okazać się wyliczenie wskaźnika Nexus, co wykluczy możliwość skorzystania z ulgi (i konieczność zapłaty podatku zgodnie z wybraną formą opodatkowania).

W powyższych przypadkach podatnik może pozostać przy wybranej formie opodatkowania w postaci skali podatkowej/podatku liniowego i płacić wysokie podatki bądź… zmienić wybraną formę opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. ryczałt)

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zryczałtowany podatek dochodowy został uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Według tej formy opodatkowania mogą rozliczać się osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Co istotne, w przepisach wskazanej ustawy przewidziano kilka stawek podatku. Wysokość należności dla fiskusa zależy od rodzaju wykonywanej działalności. W tym zakresie istotna jest prawidłowa klasyfikacja działalności gospodarczej w zakresie kodów PKWiU – wówczas bowiem możliwe będzie zastosowanie konkretnej stawki podatku zryczałtowanego. Zastosowany kod PKWiU powinien mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości – w przypadku błędnego zakwalifikowania działalności podatnik powinien liczyć się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości ustalonej przez organ skarbowy, jak również odsetek za zwłokę.

Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego

W zakresie usług informatycznych ustawodawca przewidział stawki podatku w wysokości 15% oraz 8,5%.

Opodatkowaniu 15% stawką podatku zryczałtowanego podlegają przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług:

–  związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

–  związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);

–  związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02); 

– w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

– związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

– w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;

– usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70).

Niewątpliwie opodatkowaniu 15% stawką podlega świadczenie usług polegających na projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych, jak również usług programistycznych polegających na pisaniu kodu źródłowego. 15% stawkę podatku zapłacą również graficy komputerowi. Przedsiębiorcy świadczący usługi doradztwa związane z oprogramowaniem (zarządzanie, konsulting), również zapłacą podatek zryczałtowany w stawce 15%. Należy podkreślić, że w zakresie świadczonych usług informatycznych, opodatkowaniu tą stawką podatku podlegają czynności wskazane w katalogu zawartym w art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Z kolei przychody uzyskane z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72) podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką (do przychodów w wysokości 100 000 zł, nadwyżka tej kwoty podlega opodatkowaniu stawką 12,5%). Wprawdzie możliwość taką zapewnia prowadzenie badań naukowych bądź prac rozwojowych. Jednakże z zakresu tego wyłączone są usługi zakwalifikowane jako podlegające opodatkowaniu 15% stawką. Opodatkowaniu 8,5% stawką podlegają m.in. usługi polegające na projektowaniu systemów informatycznych, projektowaniu interfejsów graficznych. Także usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego podlegają opodatkowaniu niższą stawką podatku. W praktyce interpretacyjnej KISu możliwe jest również zastosowanie 8,5% stawki podatku do działalności polegającej na świadczeniu usług doradczych w zakresie informatyki (PKWiU 62.02.) – potwierdzono to w interpretacji indywidualnej o sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.493.2020.1.MD.

W przypadku wykonywania kilku rodzajów działalności, kwalifikowanych według różnych kodów PKWiU, wówczas każdy rodzaj działalności podlega odrębnemu opodatkowaniu właściwą dla danego typu działalności stawką podatku zryczałtowanego.

Zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu z działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w poprzednim roku podatkowym, możliwość ta występuje do dnia 20 lutego nowego roku podatkowego. Zmiana formy opodatkowania nie jest możliwa w terminie późniejszym.

Korzystanie z ryczałtu jako formy opodatkowania nie jest możliwe w przypadku, w którym podatnik prowadzący działalność samodzielnie, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik 

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ulga IP Box i ryczałt w Nowym Ładzie

Zgodnie z założeniami, które zostały dotychczas przedstawione przez rządzących, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, do należności na rzecz fiskusa zostanie doliczona składka zdrowotna w wysokości 9%. W takim przypadku podatnik zapłaciłby finalnie 5% podatku dochodowego i 9% składki zdrowotnej. Natomiast w przypadku podatników rozliczających się na podatku zryczałtowanym, zostałaby utrzymana stawka 8,5%, natomiast stawka 15% uległaby obniżeniu do 12%. Ponadto w przypadku podatku zryczałtowanego nie przewiduje się składki zdrowotnej w wysokości 9%. Nie oznacza to jednak, że podatnicy ci nie zapłacą składki zdrowotnej – podstawą jej naliczenia będzie średnie wynagrodzenie (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to 75% średniego wynagrodzenia).

Interpretacja podatkowa i jej moc ochronna

W przypadku wyboru przez podatnika jako formy opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego, istotnym jest by zakres wykonywanych czynności mieścił się w rodzaju działalności podlegającym opodatkowaniu konkretną stawką. W tym celu zalecamy każdorazowo wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Przedsiębiorca uzyskuje wówczas wiążące stanowisko organu interpretacyjnego co do możliwości rozliczania się przez niego wybraną formą opodatkowania, zmniejszając ryzyko zakwestionowania jego działań przez urzędu skarbowe w przyszłości.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Odwiedź nas również na: