pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

09 listopada 2022
Wyrok

Problematyczne ustalenie zagranicznego podatku do odliczenia.

Status

Aktualny
SYGN. I SA/Gl 24/22

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał, że można odliczyć kwotę amerykańskiego podatku obliczonego od dywidendy przy zastosowaniu stawki 19%. Co ciekawe, jeśli podatnik uzyskujący dywidendy ze Stanów Zjednoczonych złożyłby amerykański formularz W8-BEN, to w efekcie amerykański podatek u źródła wyniósłby 15%. Oznaczałoby to zatem, że w Polsce trzeba byłoby zapłacić 4% PIT.

Odliczenie zagranicznego podatku u źródła 

 

Klient naszej Kancelarii inwestował w amerykańskie papiery wartościowe za pośrednictwem biura maklerskiego. Biuro nie przedstawiało podmiotom wypłacającym świadczenie certyfikatów rezydencji, więc amerykańska dywidenda została pomniejszona o 30% podatek u źródła.

W maju tego roku Klient zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację twierdząc, że od zryczałtowanego 19% polskiego podatku od dywidendy mógłby odliczyć podatek zapłacony za granicą. Swoją tezę oparł na przepisach ustawy o PIT, według których wysokość takiego odliczenia nie może przekroczyć 19% dywidendy brutto.

W interpretacji indywidualnej Organ stwierdził, że:

  • dywidenda uzyskana przez polskiego rezydenta podatkowego ze Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i Stanach Zjednoczonych,
  • przychody z tytułu dywidend podlegają w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem,
  • od zryczałtowanego podatku obliczonego w Polsce, odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, ale tylko do wysokości stawki podatku od dywidendy przewidzianej we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych 15% kwoty dywidendy brutto.

Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS i w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji. Zdaniem Skarżącego wykładnia przepisów jaką zastosował Organ nie ma zastosowania w jego sprawie. Skarżący uznał, że jedynym warunkiem zaliczenia podatku zagranicznego jest wysokość kwoty odliczenia, która nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od dywidendy przy zastosowaniu stawki 19%.

 

Co na to WSA?

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach poparł argumentację zawartą w skardze naszego Klienta. Sąd wyjaśnił, że polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy chodzi o określenie gdzie należy pobrać podatek od dywidend, do czego mają prawo zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska.

Dodatkowo Sąd stwierdził, że przypadku gdy biuro maklerskie nie przewiduje możliwości przedłożenia podmiotom wypłacającym dywidendę dokumentów potwierdzających rezydencję podatkową inwestorów, co skutkuje obowiązkiem potrącenia przez te podmioty 30% (zamiast 15%) amerykańskiego podatku u źródła, podatnik może odliczyć podatek zapłacony w USA od podatku w Polsce do wysokości polskiego podatku 19%.

Przedstawiony powyżej wyrok nie jest jednak prawomocny. Istnieje prawdopodobieństwo, że w niniejszej sprawie zostanie złożona skarga kasacyjna przez Dyrektora KIS.

Bartosz Przybysz

Ekspert, Doradca podatkowy

Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej