27 maja 2023
Interpretacja

Ulga na ekspansje sprawiła, że podatki trafiły na dietę!

Status

Aktualny
SYGN. 0114-KDIP2-1.4010.176.2022.3.KS

W listopadzie ubiegłego roku Kancelarii Mentzen po raz pierwszy przyszło zmierzyć się z tzw. ulgą na ekspansję. Zwrócił się do nas Klient z prośbą o pomoc w szukaniu oszczędności w podatkach. Klient zajmuje się sprzedażą gotowych posiłków (tzw. „diet pudełkowych”), jako usługa „kateringu dietetycznego”. Klient jest dynamicznie rozwijającą się Spółką, która regularnie wprowadza do swojej oferty nowe produkty, jednakże rozwój ten nie jest darmowy, bowiem Spółka ponosi ogromne wydatki na reklamę. Zatem podjęliśmy rękawice i zaproponowaliśmy Klientowi skorzystanie z ulgi na ekspansję, jednak uprzednio wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KIS w tej sprawie.

Czym właściwie jest ta ulga prowzrostowa?

 

Ulga prowzrostowa (potocznie: ulga na ekspansję) jest nowością obowiązującą od 2022 roku. Jej istotą jest umożliwienie przedsiębiorcom odliczania od przychodów kosztów poniesionych w związku ze zwiększaniem sprzedaży produktów oferowanych w ramach działalności podatnika. Przysługuje ona podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Przy czym podatnik PIT-u powinien rozliczać się na zasadach przewidzianych dla skali podatkowej albo podatku liniowego, natomiast w przypadku CIT-u nie uwzględnia się dochodów z zysków kapitałowych.

Przechodząc do szczegółowych warunków skorzystania z ulgi należy wskazać, że produkty (rozumiane jako rzeczy wytworzone przez podatnika) powinny być zbywane na rzecz podmiotów niepowiązanych. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży powinno nastąpić w okresie następujących po sobie 2 kolejnych lat podatkowych. Do okresu tego wlicza się rok podatkowy, w którym zostały poniesione koszty na zwiększenie sprzedaży produktów.

Przez zwiększenie sprzedaży rozumie się zarówno zwiększenie sprzedaży dotychczas już oferowanych produktów, jak i sprzedaży produktów nieoferowanych uprzednio w ofercie podatnika (również w odniesieniu do terytorium konkretnego kraju). Przy czym spełnienie opisanego kryterium wzrostu wartości sprzedaży ustala się wyłącznie w odniesieniu do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. W przypadku możliwości skorzystania z ulgi, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów są odliczane od podstawy opodatkowania do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 złotych w roku podatkowym.

 

O jakich kosztach mowa?

 

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 1. uczestnictwa w targach poniesione na:
  – organizację miejsca wystawowego;
  – zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika;
  – zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
 2. działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

   Podkreślić należy, że jest to zamknięty katalog kosztów, co oznacza, że inne wydatki nie będą stanowiły kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi. Ponadto w ramach ulgi mogą zostać uwzględnione tylko te koszty, które nie zostały uwzględnione przy ustalaniu wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia w specjalnej strefie ekonomicznej, bądź z tytułu realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu wydanej na podstawie przepisów o wspieraniu nowych inwestycji. Ponadto koszty te nie mogą zostać podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone od podstawy opodatkowania.

    

   Drogi sukces

    

   Pracownicy Kancelarii Mentzen wystąpili z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytali Dyrektora KISu czy Klient będzie mógł w ramach ulgi na ekspansję odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na:

   • reklamy na autobusach w różnych miastach Polski;
   • reklamy na taksówkach w Białymstoku;
   • banery w różnych miastach Polski;
   • reklamy na paczkomatach Inpost;
   • Facebook ads;
   • Google ads;
   • sponsorowanie gal sportowych oraz lokowanie produktów na takich wydarzeniach;
   • reklamę w radiu.

   Dyrektor KIS wydał w tej sprawie interpretację indywidualną, w której uznał wskazane stanowisko za prawidłowe.

   W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej Klienta, Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że sprzedaż gotowych posiłków („diet pudełkowych”), jako usługa kateringu dietetycznego jest działalnością produkcyjną i tym samym spełniony zostaje warunek wytworzenia przez podatnika oferowanych produktów, a działania reklamowe jakie prowadzi podatnik mieszczą się w katalogu działań promocyjno-informacyjnych.

   Dzięki interpretacji indywidulanej z 30.01.2023 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.176.2022.3.KS, nasz Klient wszystkie te wydatki rozliczy podwójnie – jako kosztu uzyskania przychodu oraz jako dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania do kwoty 1 mln zł w skali roku.

   Oszczędność wyniesie niemal 200 tys. zł rocznie. I tak trzeba żyć proszę Państwa!

   Natalia Płócienniczak

   Młodszy Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

   Twoja firma może być niewielka, ale kiedy przepisy przycisną Cię do ściany, pomożemy Ci tę ścianę zburzyć.

   Kancelaria Mentzen to kompleksowa obsługa prawno-podatkowa w jednym miejscu, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

   Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej