pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Nowy Ład

Idealny sposób na wypłatę zysku ze spółki z .o.o.  

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

06 lipca 2022
Z początkiem bieżącego roku wprowadzono reformę prawa podatkowego, która potocznie została nazwana Nowym Ładem. Zaproponowane zmiany zostały powszechnie przyjęte przez podatników jako niekorzystne i istotnie podnoszące zobowiązania podatkowe. Od tej pory wielu podatników poszukuje korzystniejszych sposobów na zmniejszenie płaconych danin. Do takiej grupy zaliczają się również wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ciekawą alternatywę dla nich mogą stanowić powtarzalne świadczenia niepieniężne (PŚN). W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze informacje związane ze wspomnianą formą wypłaty kapitału ze spółki.

Czym są powtarzalne świadczenia niepieniężne?

 

Zgodnie z art. 176 kodeksu spółek handlowych wspólnik może zostać zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych.  W takim przypadku, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Przykładowymi czynnościami określonymi w umowie mogą być, np. prace biurowe i administracyjne, pozyskiwanie nowych klientów albo dostarczenie produktów na rzecz spółki. Świadczenia muszą charakteryzować się powtarzalnością. W związku z powyższym, czynności świadczonych w ramach PŚN nie mogą stanowić najem i dzierżawa. Ryzykowne wydaje się również świadczenie usług księgowych i doradczych, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że będą charakteryzować się ciągłością. 

 

Opodatkowanie powtarzalnych świadczeń niepieniężnych

 

Wspólnikowi wykonującemu powtarzalne świadczenia niepieniężne na rzecz spółki przysługuje odpowiednie wynagrodzenie. Należy pamiętać, że jego wysokość musi odpowiadać cenom rynkowym. Wspomniane wynagrodzenie na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy o PIT stanowi dochód z innych źródeł. Dochód ten opodatkowany jest na skali podatkowej. Dzięki temu wspólnik może skorzystać z kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł po każdym roku podatkowym. Dochody od 30 000 zł do 120 000 zł są opodatkowane 12% podatkiem dochodowym. Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie dla wspólnika musi być wypłacone również w przypadku, gdy w sprawozdaniu finansowym spółka nie wykazała zysku. 

 

Brak składek na ZUS

 

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu powtarzalnych świadczeń niepieniężnych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to szczególnie istotna informacja w kontekście znacznego podniesienia składek przez ustawodawcę w Nowym Ładzie. Przy obecnie wprowadzonych wysokich zobowiązaniach podatkowych i składkowych powtarzalne świadczenie niepieniężne mogą wydawać się ciekawą alternatywną dla wspólników spółek z o.o.

 

Pamiętaj o ryzykach

 

Wspólnicy chcący skorzystać z omawianej instytucji muszą jednak pamiętać o pewnych zagrożeniach. Podczas ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy organ może uznać, że wykonywanie powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z o.o. będzie w istocie stosunkiem pracy albo cywilnoprawnym (np. umowa zlecenie). Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Natomiast, w przypadku umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, za której wykonanie co do zasady przysługuje mu wynagrodzenie. Aby uniknąć ryzyka związanego z zakwestionowaniem powtarzalnych świadczeń, wspólnik przy sporządzaniu umowy spółki powinien zwrócić uwagę, aby wyeliminować z jej konstrukcji zapisy, które mogłyby sugerować powstanie stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: