pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ryczałt

Jak wypaść z ryczałtu i na tym skorzystać? 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 czerwca 2022
Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania z uwagi na fakt, iż podatnicy spełniający określone warunki mogą zastosować zróżnicowane stawki podatku, które są stosunkowo niskie. Czasami jednak w trakcie roku podatkowego może okazać się, że ryczałt nie był dla nas najlepszym rozwiązaniem. Co zrobić w sytuacji, w której termin na zmianę formy opodatkowania już minął? Otóż zaistnienie pewnych sytuacji skutkuje niemożnością dalszego korzystania z opodatkowania w tej formie.

Wobec tego – podjęcie jakich czynności skutkuje utratą prawa do ryczałtu? 

 

Jeżeli w części lub całości osiągnięto przychody z określonej działalności:   

  • prowadzenie aptek;  
  • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;  
  • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

Nie są to jedyne wyłączenia. Prowadząc działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli uzyskujemy przychody ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz byłego, lub obecnego pracodawcy, także tracimy prawo do ryczałtu. Wystarczy, że świadczone usługi będą pokrywały się z czynnościami w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy (w roku poprzednim lub w roku, w którym zdecydowaliśmy się na tę formę opodatkowania). Jeżeli zakres czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę będzie odpowiadać wykonywanym czynnościom w ramach działalności gospodarczej – zostajemy “wyrzuceni” z ryczałtu. 

 

O ile rozpoczęcie prowadzenia apteki nie jest możliwe z dnia na dzień, to już sprzedaż wyżej wskazanych części samochodowych tak. Podobnie jak podpisanie umowy z byłym lub obecnym pracodawcą. Obrót wartościami dewizowymi związany jest z działalnością kantorową, a założenie kantoru wymaga dodatkowych formalności. 

 

Dodatkowo, z opodatkowania w formie ryczałtu możemy skorzystać, jeżeli nasze przychody nie przekroczyły 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Limit wyrażony w euro przeliczamy na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy. W roku 2022 w przeliczeniu na złotówki limit wynosi 9 188 200 złotych. Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej, wówczas powyższy limit dotyczy łącznych przychodów wspólników, a nie każdego z osobna.   

 

Utrata z powodu sprzedaży kryptowalut?

 

Co ciekawe od 2016 roku Główny Urząd Statystyczny zmienił stanowisko w zakresie kwalifikacji sprzedaży kryptowalut w ramach działalności gospodarczej. Początkowo taka sprzedaż zaliczana była do PKWiU 47.00.89.0 – Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Natomiast od 2016 roku sprzedaż kryptowalut należy kwalifikować do kodu PKWiU 64.19. Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”. Zmiana spowodowała, że rozliczanie na zasadach ryczałtu stało się niemożliwe. W Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2019 r. [I SA/Bd 329/19] wskazano, że momentem utraty prawa do ryczałtu jest dzień uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży kryptowalut. Należy jednak zaznaczyć, że utratę prawa do ryczałtu uzasadniono tym, że grupa oznaczona symbolem 64.19. mieści się w sekcji K PKWiU, która w roku 2019 była wyłączona z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu. 

 

Jakie skutki niesie ze sobą utrata prawa do ryczałtu?  

 

Utrata prawa do ryczałtu ze skutkiem natychmiastowym będzie miała miejsce, gdy uzyskamy przychód ze sprzedaży z wymienionych działalności lub zaczniemy świadczyć usługi na rzecz byłego czy obecnego pracodawcy. Z dniem uzyskania przychodu przechodzimy na skalę podatkową. Dodatkowo należy rozpocząć prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej. Odmienny skutek dotyczy sytuacji, w której dojdzie do przekroczenia limitu. Nie powoduje to natychmiastowej utraty prawa do ryczałtu – pozostaniemy na ryczałcie do końca roku. Dopiero od następnego roku obowiązkiem będzie zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową lub podatek liniowy. 

 

Co mamy do wyboru w następnym roku? 

 

Istotne jest to czy przychód uzyskaliśmy ze sprzedaży części samochodowej, czy podpisaliśmy umowę z pracodawcą. Terminy wskazane w ustawie nie są precyzyjne. W przypadku wykonywania usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tracimy prawo do ryczałtu na dwa lata – w trakcie roku oraz w kolejnym. Jeżeli chodzi o sprzedaż części i akcesoriów samochodowych sytuacja kształtuje się odmiennie.  Jeśli dokonamy takiej sprzedaży, tracimy prawo do ryczałtu w trakcie bieżącego roku. Jednak od następnego roku możemy ponownie wybrać ryczałt. Odmienny skutek powstanie, jeżeli ponownie dopuścimy się tego naruszenia. Z początkiem nowego roku podatkowego do wyboru będziemy mieli skalę podatkową lub podatek liniowy. Oznacza to, że tę „sztuczkę” z celowym wypadnięciem możemy wykonać tylko raz na dwa lata. 

 

Czy można wypaść z ryczałtu i na tym zyskać?   

 

Otóż tak. W przypadku planowanej utraty prawa do ryczałtu mogą wystąpić korzyści w postaci zmniejszenia podatku. Co zrobić w sytuacji, gdy w bieżącym roku zdecydowaliśmy się na ryczałt, jednak okazało się, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie skala podatkowa? Możemy wystawić rachunek lub fakturę na sprzedaż części czy akcesoriów samochodowych. Organy podatkowe wskazują, że nawet jednorazowa sprzedaż części zamiennych do pojazdów mechanicznych skutkuje utratą prawa do ryczałtu (Pismo z dnia 14.01.2008 r., wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, ITPB1/415-430/07/MM). Należy jednak zastrzec, że nabycie tych części lub akcesoriów musi nastąpić przez nabycie w celu odsprzedaży, a nie nabycie na własny użytek i następnie sprzedaż. W związku z powyższym nasuwa się pytanie – jakie artykuły nazywa się w rozumieniu przepisów podatkowych częściami i akcesoriami samochodowymi? Konieczne będzie zapoznanie się z budową danego pojazdu mechanicznego. Nie ulega wątpliwości, że opona jest częścią pojazdu. A co z akcesoriami? Organ podatkowy wskazał, że akcesoriami do pojazdów mechanicznych są radia samochodowe, anteny CB oraz nawigacja GPS (pismo z dnia 29.03.2017 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0461-ITPB1.4511.136.2017.1.WM). Podobnie możemy wykorzystać sytuację w postaci podpisania umowy na świadczenie tożsamych czynności z byłym pracodawcą, które świadczyliśmy w ramach stosunku pracy. 

 

Powyższe możliwości utraty prawa do ryczałtu mogą skutkować korzyścią podatkową. 12% stawka podatku na skali w przypadku I progu podatkowego może okazać się korzystniejsza podatkowo. Utrata prawa do ryczałtu staje się atrakcyjna, ponieważ przy “wypadnięciu” z ryczałtu mamy prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 złotych, a I próg podatkowy wynosi 120 000 złotych. Podstawą, która określa podatek dochodowy według skali jest dochód uzyskany po utracie prawa do opodatkowania w formie ryczałtu. Wówczas rozwiązanie w postaci utraty prawa do ryczałtu może okazać się niezwykle korzystne.  

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: