pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Spółki

Formy wypłaty zysku ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

11 sierpnia 2022
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek kapitałowych scharakteryzowanych w kodeksie spółek handlowych. Ważnym aspektem w funkcjonowaniu spółki z perspektywy wspólnika jest to, aby jak najkorzystniej wypłacić zysk ze spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada odrębną osobowość prawną. W bieżącym stanie prawnym, problem podwójnego opodatkowania wynika zatem z tego, że w momencie osiągnięcia dochodu, spółka zobowiązana jest do odprowadzenia podatku, a następnie podatek uiszczają wspólnicy, chcąc wypłacić pieniądze ze spółki. Inaczej mówiąc, spółka osiągając zysk z działalności musi się liczyć się z tym, że zostanie on opodatkowany. Następnie, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, należy je jeszcze raz opodatkować.

Dywidenda – najbardziej klasyczna forma wypłaty zysku

 

Dywidenda jest najbardziej klasyczną formą wypłaty zysku ze spółki z o.o.. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, jej wypłata jest możliwa dopiero po zatwierdzenia sprawozdania rocznego podczas zgromadzenia wspólników. Dywidenda wypłacana jest z zysku i nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Wypłata zysku w formie dywidendy jest obciążona 19% podatkiem po stronie wspólnika, a wcześniej 9% lub 19% po stronie spółki.

 

Wypłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej

 

Każdej osobie pełniącą funkcję członka zarządu może przysługiwać wynagrodzenie z tego tytułu. Takie wynagrodzenie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu (jeżeli zarząd jest powołany na podstawie mianowania), jest od niego odprowadzana wyłącznie składka zdrowotna w wysokości 9% oraz jest opodatkowane podatkiem 12% na skali (kwota wolna od podatku to 30 000 złotych, od 30 000 do 120 000 obowiązuje stawka 12%, a dochody pow. 120 000 złotych będą obciążone podatkiem 32%, co przy uwzględnieniu składki daje łącznie aż 41% obciążeń). Tutaj należy podkreślić, że wypłata takiego wynagrodzenia będzie stanowić koszt dla spółki.  Jest to korzystne, ponieważ od pieniędzy wypłaconych tą metodą spółka nie zapłaci podatku CIT, zatem nie wystąpi tutaj podwójne opodatkowanie.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że nie jest rekomendowane zawarcie z prezesem umowy o pracę. Stosunek pracy charakteryzuje stosunek podporządkowania, natomiast prezes zarządu, będący organem zarządzającym spółki nie ma być komu podległy, zatem nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę z prezesem zarządu. Ponadto zatrudnienie na umowę o pracę skutkuje obligatoryjnym odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Osoba pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej również może otrzymywać wynagrodzenie. Jego wysokość ustala zgromadzenie Wspólników. Podobnie jak przy członku zarządu, tak i przy tym wynagrodzeniu obowiązkowo należy odprowadzić 9% składkę zdrowotną, jednakże obligatoryjne są wszystkie składki społeczne, niezależnie od tytułu powołania.

 

Diety i podróże służbowe

 

Jeżeli wspólnik, będący członkiem zarządu dużo podróżuje, może otrzymać ze spółki zwrot kosztów podróży w ramach diety. Taka dieta nie podlega żadnemu opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. Aby można było mówić o skorzystaniu z diety, musi to być wyjazd służbowy – nie możemy skorzystać z diety w przypadku wyjazdu prywatnego. O tym, jaka dieta przysługuje decyduje pracodawca, który jest ograniczony jedynie minimalnymi stawkami określonymi w rozporządzeniu. Zgodnie z nimi, za podróż krajową poniżej 8 godzin, dieta nie przysługuje, za podróż od 8 do 12 godzin przysługuje 50% diety, natomiast za podróż powyżej tego czasu – 100% diety. Stawka diety od 28.07.2022 r., wynosi 38 złotych. Zwrot kosztów noclegu odbywa się na podstawie przedłożonego rachunku. W przypadku wyjazdów zagranicznych sytuacja się komplikuje – o tym, ile należy się diety za każdy dzień podróży stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Wynajem prywatnej nieruchomości na potrzeby spółki

 

Aby spółka mogła funkcjonować, musi mieć swoją siedzibę. Jeżeli wspólnik posiada nieruchomość, może ją wynająć spółce. Korzyść tego rozwiązania jest taka, że za wynajem należy odprowadzić 8,5% ryczałtu od przychodów. Jeżeli przychód z wynajmu przekroczy kwotę 100 000 złotych, wówczas obowiązuje ryczałt w stawce 12,5%.  Oznacza to, że można w bardzo przystępny sposób wypłacić ze spółki zysk za pomocą czynszu od wynajmu nieruchomości.

 

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

 

Ostatnio najmodniejszym sposobem na wypłatę zysku ze spółki jest wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Te czynności może realizować każdy wspólnik w spółce. Muszą być one powtarzalne, nie mogą mieć charakteru ciągłego i muszą być rzeczywiście realizowane na rzecz spółki. Korzyścią z tego jest to, że te czynności nie są oskładkowane ani składkami na ubezpieczenie społeczne, ani na zdrowotne. Wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu jest opodatkowane na skali, zatem wydaje się korzystne wypłacanie środków z tego tytułu do kwoty 120 000 złotych przy założeniu, że nie ma innych dochodów rozliczanych skalą podatkową. Trzeba zwrócić uwagę, że wynagrodzenie za świadczenia musi mieć charakter rynkowy – to znaczy, że nie może przewyższać stawek powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym, nie może być wygórowane.

 

Trzeba pamiętać, że aby skorzystać z tej możliwości, należy umieścić odpowiednie zapisy w umowie spółki. Taką zmianę można dokonać tylko u notariusza. Nie można jej dokonać w systemie S24. Taka zmiana powinna zawierać maksymalnie szczegółowy zakres świadczeń, częstotliwość oraz formę wypłaty wynagrodzenia.

 

Świadczenie usług na rzecz spółki na podstawie umowy B2B, umowy zlecenie, umowy o dzieło.

 

Wspólnik może zawrzeć ze spółką umowę o dzieło. Najkorzystniejszą opcją jest skorzystanie z ulgi 50% kosztów uzyskania przychodu. Pozwala to na naliczenie podatku – 12% tylko od 50% kwoty wynagrodzenia. Żeby móc tak zrobić, należy spełnić następujące warunki: musi zostać wytworzone dzieło, zgodnie z założeniami ustawy o prawie autorskim, należy przenieść – jako autor dzieła – autorskie prawa majątkowe na rzecz spółki i wreszcie zakres wykonanego dzieła nie może pokrywać się z obowiązkami prezesa spółki.

 

Istnieje także możliwość zawarcia ze spółką umowy zlecenia. Poprzez nią wspólnik może realizować określone zadania do wykonania za odpłatnością. Należy jednak pamiętać, że umowa zlecenie, jeżeli jest to nasz jedyny tytuł do ubezpieczenia, będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

 

Inną możliwością jest podpisanie ze spółką umowy B2B (oczywiście jeśli posiadamy jednoosobową działalność gospodarczą). Trzeba przy tym pamiętać, aby ta umowa nie została zawarta na realizację zadań, za które otrzymujemy już środki z innego tytułu. Trzeba pamiętać, aby wynagrodzenie za te zadania przybrały wartość rynkową – nie były zawyżone, tylko adekwatne do wykonanych zadań.

 

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że możliwości wypłat zysku ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wiele. O tym, która zostanie wybrana, decyduje przedsiębiorca. Z pewnością znajomość aktualnych przepisów podatkowych umożliwi wspólnikom podjęcie decyzji, jaka forma wypłaty będzie dla nich najkorzystniejsza.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: