Spółki

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

23 grudnia 2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. znowelizowana zostaje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zakładająca m.in. opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. Co to oznacza w praktyce? Jakie rozwiązania proponujemy?

Co zakłada nowelizacja?

Z dniem 1 stycznia 2021 w życie wchodzi ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada między innymi opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółki komandytowe, jak i spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. W praktyce ok. 41 tysięcy spółek komandytowych stanie się płatnikami CIT. Ustawodawca przewidział jednak możliwość dokonania przez spółkę wyboru i uzyskania statusu podatnika CIT od dnia 1 maja 2021 roku.

Jakie będą skutki podatkowe?

Wraz z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych dojdzie do tzw. podwójnego opodatkowania dochodów. Spółka komandytowa, jako podatnik CIT zapłaci podatek dochodowy w wysokości 9% lub też 19%. Następnie podatek zapłacą również wspólnicy spółki komandytowej – komandytariusz, jak i komplementariusz. Schemat opodatkowania będzie więc analogiczny do tego, który ma miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku komandytariuszy ustawodawca przewiduje możliwość zwolnienia z podatku 50% przychodów, nie więcej jednak niż 60 000 złotych.

Przepis ten nie ma jednakże zastosowania w przypadku, gdy komandytariusz posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub jest członkiem zarządu spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej albo też spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Utrata tego prawa następuje również w przypadku, gdy komandytariusz jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Komplementariusz będzie miał prawo do odliczenia podatku o ten, który został zapłacony już przez spółkę komandytową, oczywiście zgodnie z proporcją do swojego zysku, który otrzymałby w ramach spółki.

Główny cel, w którym zawiązywane były spółki komandytowe, a więc jednokrotne opodatkowanie przestanie istnieć, a co za tym idzie – można spodziewać się drastycznego zmniejszenia ich ilości. Warto również zaznaczyć fakt, że spółki komandytowe w przeciwieństwie do spółek kapitałowych nie będą beneficjentami tzw. Estońskiego CIT-u co jeszcze bardziej zmniejszy ich atrakcyjność.

Aspekty pozapodatkowe funkcjonowania spółek komandytowych

Spółki komandytowe były atrakcyjne nie tylko dzięki jednokrotnemu opodatkowaniu, ale również przez swoją oryginalną strukturę i fakt, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosili tylko wspólnicy będący komplementariuszami (w praktyce rolę komplementariusza przejmowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W przypadku podwójnego opodatkowania, negatywne skutki ekonomiczne przekreślają sens tworzenia takowych struktur, które może z powodzeniem zastąpić sama spółka z ograniczoną odpowiedzialność lub struktura holdingowa, która pod pewnymi rygorami pozwala na przekazywanie między spółkami kapitałowymi dywidend bez opodatkowania podatkiem CIT.

Co dalej?

Wyjść z obecnej sytuacji jest wiele, począwszy od przekształceń oraz likwidacji, na stworzeniu nowej struktury od podstaw kończąc. W przypadku przekształcenia dostrzegamy dwie spółki docelowe, które mogą okazać się atrakcyjne dla przedsiębiorców:

1. Spółka jawna

Spółka jawna, tak jak spółka komandytowa jest typem spółki osobowej. Istotną różnicą między spółkami jest nieograniczona odpowiedzialność spółki jawnej za zobowiązania tej spółki. Zaletą prowadzenia tej spółki jest jednokrotne opodatkowanie dochodu – podatek płacą tylko wspólnicy spółki, nie sama spółka.

Ważnym jest jednak fakt iż narażone na opodatkowanie CIT będą również spółki jawne, w których wspólnikami są spółki będące osobami prawnymi, w przypadku, gdy nie dopełni się w związku z tym faktem obowiązków informacyjnych.

2. Spółka z o. o.

Rozwiązanie to pozwoli zachować ciągłość przedsiębiorstwa oraz ograniczyć odpowiedzialność majątkiem osobistym, niestety w roku przekształcenia oraz w roku następującym po przekształceniu niemożliwe będzie skorzystanie z tzw. małego CIT-u.

W przypadku prowadzenia spółki z o. o. trzeba mieć również na względzie wystąpienie tzw. podwójnego opodatkowania – podatek dochodowy zapłaci sama spółka, jak i jej wspólnicy w przypadku wypłaty dywidendy.

Oczywiście powyższe propozycje wybrnięcia z sytuacji są jedynie sugestiami i opłacalność wskazanych lub też innych rozwiązań jest zależna od danego przypadku oraz potrzeb przedsiębiorcy.

Pewne jest jednak, że niezwykle trudno będzie uzyskać tak korzystny, jak dotychczas efekt podatkowy przy jednoczesnym zabezpieczeniu majątku prywatnego wspólników poprzez przejęcie odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania przez spółkę z o. o.

UWAGA!

Ustawa przewiduje możliwość opodatkowania spółek komandytowych CIT od dnia 1 maja 2021. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej wspólnicy spółki mogą postanowić, iż przepisy ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. Wspólnicy muszą podjąć taką decyzję do końca bieżącego roku.

Co na to rządzący?

W uzasadnieniu ustawy wskazano iż: “Celem zmian w art. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka z o.o., zaś komandytariuszem – zwykle wspólnik lub wspólnicy będący osobami fizycznymi. Należy przypomnieć, iż w przypadku takiej spółki komandytowej komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem, zaś odpowiedzialność komandytariusza jest kwotowo ograniczona do sumy komandytowej”.

Uzasadnienie należy ocenić negatywnie, szczególnie, iż wskazano jakoby spółki komandytowe tworzone były w celach optymalizacyjnych, biorąc pod uwagę fakt, że to sama ustawa o PIT dopuszczała możliwość liniowego opodatkowania zysku wypłacanego wspólnikom spółki komandytowej, a sytuacja taka występować będzie nadal w przypadku innych spółek osobowych (jawnej, partnerskiej) czy w przypadku spółki cywilnej.

W dalszej części uzasadnienia wskazano natomiast jakoby to korzystna z punktu widzenia prawa handlowego i cywilnego ograniczona odpowiedzialność wspólnika – komplementariusza byłaby uzasadnieniem do opodatkowania CIT spółek komandytowych.

Rozwiązanie, wbrew pozorom może nie spowodować zwiększenia dochodów Skarbu Państwa. Dotychczas jednokrotne opodatkowania powodowało faktyczne wypłacanie zysku generowanego w ramach spółki komandytowej oraz uiszczanie podatku przez jej wspólników.

Po nowelizacji można spodziewać się drastycznego zmniejszenia ilości spółek komandytowych oraz zwiększenia ilości spółek kapitałowych, z których wprowadzanie jakichkolwiek środków pieniężnych jest mniej opłacalne, a tym samym może skutkować zmniejszeniem dochodów uzyskiwanych przez Skarb Państwa.

Jeśli prowadzisz spółkę komandytową i opodatkowanie podatkiem CIT zmusiło Cię do podjęcia decyzji o reorganizacji biznesu, zapraszamy do kontaktu!

Kacper Boroń
Kierownik, Dział Doradztwa Podatkowego

Kacper Boroń

Menedżer, Doradca podatkowy

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…
Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej
Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: