pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Czy wizja z Terminatora się ziszcza?! Roboty optymalizują podatki!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

20 maja 2022
Ulga na robotyzację ma funkcjonować w podobny sposób do już obowiązującej ulgi badawczo-rozwojowej.  Celem wprowadzonej ulgi jest promocja rozwoju robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach. Zmniejszenie obciążeń podatkowych ma nastąpić w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych i rzeczy niezbędnych do ich obsługi. Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.  Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Kto może skorzystać z ulgi? 

 

Ulga robotyzacyjna skierowana jest zarówno do podatników podatku PIT, jak i CIT. Oznacza to, że mogą z niej skorzystać podatnicy będący na podatku liniowym, skali podatkowej, a także spółki. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt lub kartę podatkową. Z ulgi tej nie mogą także skorzystać spółki, które wybrały CIT estoński jako formę opodatkowania.

 

Uprawnia ona do odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Jednak kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Analogicznie wygląda to w przypadku podatników CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Oznacza to, że od podstawy obliczenia podatku można odliczyć 50% wydatków na nowe roboty, urządzenia czy licencje. 

 

Jakie koszty trzeba ponieść, aby móc skorzystać z ulgi? 

 

Ustawodawca wprost określił, co uznaje się za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Jest to bardzo rozbudowany katalog kosztów. Dodatkowo nie jest on zamknięty, co oznacza, że wskazane koszty są tylko przykładowe. Zatem kosztami kwalifikującymi się do omawianej ulgi są w szczególności: 

1) koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, czy maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie z nimi związanych; 

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych; 

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

4) opłaty ustalone w umowie leasingu, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych. 

Dodatkowo ustawodawca wskazał także, że kosztem może być nabycie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje czy oprogramowanie. Można tu także zaliczyć szkolenia, czy webinary dla pracowników. Podatnik nie jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty za nabyty sprzęt, może on zaliczyć do ulgi opłaty leasingu finansowego ustalonego w umowie. Musi jednak po upływie podstawowego okresu leasingu nabyć na własność ten środek trwały. 

 

Jak poprawnie dokonać odliczenia? 

Z ulgi będzie można skorzystać w ciągu roku podatkowego, w którym powstały koszty, związane z robotyzacją. Jednak możliwe będzie także korzystanie z ulgi wstecz za lata 2022-2026. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Koszty te nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych lub o wspieraniu nowych inwestycji.

 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty uzyskania przychodów na robotyzację. Sytuacja jest inna, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. Wtedy odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie latach podatkowych. Lata te muszą następować bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

 

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, specjalną informację. Powinna być ona stworzona według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów. Obowiązek posiadania specjalistycznej informacji

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: