pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Ulga IP Box nie jest dla Ciebie? Nadal możesz płacić niższe podatki

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

11 czerwca 2021
Czy tylko IP Box umożliwia płacenie niższych podatków informatykom? Jakie są jej alternatywy? Jak będzie wyglądała sytuacja podatkowa realizujących zlecenia informatyczne po wprowadzeniu Nowego Ładu?

Alternatywa ulgi IP Box dla informatyków

 

IP Box to atrakcyjna finansowo ulga dla realizujących zlecenia z branży IT. Pozwala ona na opodatkowanie uzyskiwanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 5% stawką podatku dochodowego.

 

Niestety nie każdy informatyk może z niej skorzystać. Tytułem przykładu można wskazać niespełnienie kryterium sprzedaży praw autorskich do tworzonego oprogramowania, jak również niewytwarzanie dokumentacji projektowej stanowiącej formę wyrażenia programu komputerowego.

 

Możliwa jest również sytuacja, w której ulga IP Box, wbrew pozorom, nie będzie dla danego przedsiębiorcy opłacalna. Przykładem takiej sytuacji jest ponoszenie przez przedsiębiorcę minimalnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskana wówczas oszczędność będzie niższa od wartości spodziewanej, bądź w ogóle niemożliwe może okazać się wyliczenie wskaźnika Nexus, co wykluczy możliwość skorzystania z ulgi (i konieczność zapłaty podatku zgodnie z wybraną formą opodatkowania).

Ponadto wraz z Polskim Ładem została wyłączona możliwość odliczenia składki zdrowotnej, co powoduje wzrost efektywnego opodatkowania także w przypadku podatników stosujących ulgę IP Box. W jaki sposób? Składka zdrowotna dla skali podatkowej wynosi 9%, a dla podatku liniowego 4,9% uzyskanego dochodu. Należy więc dodać ją do 5% podatku dochodowego.

 

W powyższych przypadkach podatnik może pozostać przy wybranej formie opodatkowania w postaci skali podatkowej/podatku liniowego i płacić wysokie podatki bądź… zmienić wybraną formę opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. ryczałt).

 

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Zryczałtowany podatek dochodowy został uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Według tej formy opodatkowania mogą rozliczać się osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Co istotne, w przepisach wskazanej ustawy przewidziano kilka stawek podatku. Wysokość należności dla fiskusa zależy od rodzaju wykonywanej działalności. W tym zakresie istotna jest prawidłowa klasyfikacja działalności gospodarczej w zakresie kodów PKWiU – wówczas bowiem możliwe będzie zastosowanie konkretnej stawki podatku zryczałtowanego. Zastosowany kod PKWiU powinien mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości – w przypadku błędnego zakwalifikowania działalności podatnik powinien liczyć się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości ustalonej przez organ skarbowy, jak również odsetek za zwłokę.

 

Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego

 

W zakresie usług informatycznych ustawodawca przewidział stawki podatku w wysokości, a mianowicie: 15%, 14%, 12% oraz 8,5%.

 

Opodatkowaniu 15% stawką podlega świadczenie usług polegających na zarządzaniu zespołem (usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70).

 

Z kolei 14% ryczałt znajdzie zastosowanie dla projektowania i rozwoju technologii informatycznych. Stawkę tę zastosują również graficy komputerowi. Jest to specjalistyczne projektowanie (PKWiU 74.1).

Opodatkowaniu 12% stawką podatku zryczałtowanego podlegają przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług:

 

–  związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

–  związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);

–  związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);

– w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

– związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

 

Z kolei przychody uzyskane z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72) podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką (do przychodów w wysokości 100 000 zł, nadwyżka tej kwoty podlega opodatkowaniu stawką 12,5%). Możliwość taką zapewnia prowadzenie badań naukowych bądź prac rozwojowych – z zastrzeżeniem, że z zakresu tego wyłączone są usługi zakwalifikowane jako podlegające opodatkowaniu innymi stawkami (np. 12%). Opodatkowaniu 8,5% stawką podlegają m.in. usługi polegające na projektowaniu systemów informatycznych, projektowaniu interfejsów graficznych. Także usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego podlegają opodatkowaniu niższą stawką podatku. W praktyce interpretacyjnej KISu możliwe jest również zastosowanie 8,5% stawki podatku do działalności polegającej na świadczeniu usług doradczych w zakresie informatyki (PKWiU 62.02.) – potwierdzono to w interpretacji indywidualnej o sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.493.2020.1.MD.

 

W przypadku wykonywania kilku rodzajów działalności, kwalifikowanych według różnych kodów PKWiU, wówczas każdy rodzaj działalności podlega odrębnemu opodatkowaniu właściwą dla danego typu działalności stawką podatku zryczałtowanego.

 

Zmiany w składce zdrowotnej nie ominęły ryczałtu. W przypadku tej formy opodatkowania są 3 stawki składki zdrowotnej uzależnione od wysokości osiąganych przychodów. Warto pamiętać, że na ryczałcie można odliczyć 50% zapłaconej składki zdrowotnej od przychodu.

 

Zmiana formy opodatkowania

 

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu z działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w poprzednim roku podatkowym, możliwość ta występuje do dnia 20 lutego nowego roku podatkowego. Zmiana formy opodatkowania nie jest możliwa w terminie późniejszym (pomijając wyjątkowe przepisy obowiązujące co do 2022 roku).

 

Korzystanie z ryczałtu jako formy opodatkowania nie jest możliwe w przypadku, w którym podatnik prowadzący samodzielnie działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Interpretacja podatkowa i jej moc ochronna

 

W przypadku wyboru przez podatnika jako formy opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego, istotnym jest by zakres wykonywanych czynności mieścił się w rodzaju działalności podlegającym opodatkowaniu konkretną stawką. W tym celu zalecamy każdorazowo wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Przedsiębiorca uzyskuje wówczas stanowisko organu skarbowego co do możliwości rozliczania się przez niego wybraną formą opodatkowania, zmniejszając ryzyko zakwestionowania jego działań przez urzędu skarbowe w przyszłości.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: