Ulgi podatkowe

Na czym polega ulga na ekspansję i jak z niej skorzystać?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 maja 2022
Mimo wielu czynników ograniczających rozwój Twojej firmy istnieją pewne rozwiązania, by zminimalizować ich wpływ. Jednym z nich jest skorzystanie z dodatkowych możliwości, jakie oferuje ulga na ekspansję, która wspiera rozwój firm otwierających się na aktywne poszerzanie swoich rynków zbytu. Przeczytaj poniższy artykuł, by poznać szczegółowe informacje na temat tej ulgi.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Ulga prowzrostowa (czyli tzw. ulga na ekspansję) została wprowadzona wraz z Nowym Ładem na początku 2022 r. Jej powstanie przyczyniło się do wsparcia przedsiębiorców zainteresowanych poszerzaniem swoich rynków zbytu.

W ramach ulgi odliczeniu podlegają koszty poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w wysokości do 1 000 000 zł rocznie. Oznacza to, że pewne koszty mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów dwukrotnie. Pierwszy raz „normalnie” jako koszt uzyskania przychodu i drugi raz – w ramach ulgi prowzrostowej. Można zatem dostrzec, że ulga na ekspansję jest ulgą pomniejszającą podstawę opodatkowania.

 

Kto może skorzystać z ulgi?

Co do zasady z ulgi mogą skorzystać podatnicy skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, odpowiednio za pomocą formularzy: PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8. W związku z powyższym niemożliwe jest zatem by skorzystać z tej ulgi na etapie obliczania miesięcznych zaliczek.

 

Jakie są ogólne warunki?

 

Powyżej zostały już wspomniane dwa podstawowe ograniczenia dotyczące możliwości skorzystania z ulgi – muszą to być koszty poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w kwocie nie wyższej niż 1 000 000 zł rocznie. Warto dodać, że przez produkty rozumiane są rzeczy wytworzone przez podatnika. W związku z powyższym produktami nie będą towary, które przedsiębiorstwo kupuje i sprzedaje bez ich przetworzenia. Oczywiście warunków jest więcej, o czym będzie dalsza część artykułu.

Ponadto, przedsiębiorca zamierzający skorzystać z ulgi musi w ciągu 2 kolejnych lat podatkowych:

  • zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku lub
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Dwa kolejne lata podatkowe liczone są od końca roku, w którym poniesiono koszty na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Warto dopowiedzieć, że do powyższego warunku wliczają się tylko przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski. Konieczne jest także, by sprzedaż odbywała się na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Może zdarzyć się sytuacja, w której podatnik skorzysta z ulgi, lecz nie spełni wymogów, np. przychody ze sprzedaży produktów nie zostaną zwiększone. W takim przypadku pojawia się pytanie – co zrobić z zastosowaną ulgą? Otóż zgodnie z literą prawa zastosowane odliczenia powinny zostać doliczone podczas składania zeznania rocznego. Oczywiście, wspomnianego doliczenia powinno dokonać się w zeznaniu za rok, w którym upłynął termin na spełnienie warunków umożliwiających skorzystanie z ulgi.

 

Które koszty podlegają odliczeniu?

Koszty, które mogą zostać objęte ulgą, zostały wyszczególnione w katalogu kosztów zawartym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że odliczone mogą zostać tylko te wydatki, które zostały w nim wypunktowane. Wcześniej wspomniany katalog znajduje się w art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT i prezentuje się następująco:

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

a) organizację miejsca wystawowego,

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

 

Analizując powyższy katalog, należy stwierdzić, że mimo zamkniętego charakteru stosunkowo wiele wydatków zalicza się do objęcia ulgą. Powyższe koszty podlegają odliczeniu w ramach ulgi pod warunkiem, że nie zostały już zwrócone podatnikowi w żadnej formie i nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Może zdarzyć się sytuacja, w której kwota przysługującego odliczenia jest większa od wysokości dochodu. W takim przypadku jest możliwe dokonanie odliczenia w ciągu 6 lat podatkowych, licząc od roku, w którym podatnik miał prawo skorzystać lub skorzystał z ww. odliczenia.

 

Ciekawostki

W przepisach nie zostało doprecyzowane czy zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów musi być bezpośrednio związane z reklamowanym produktem. Możemy przyjąć sytuację, w której na targach prezentujemy produkt A, natomiast zwiększyła nam się sprzedaż produktu B. Co w takiej sytuacji? Otóż ustawodawca nie przewidział takiego wariantu, a wskazał jedynie ogólnie przychody ze sprzedaży produktów (bez ich rozróżniania). Pamiętać jednak musimy, że sprzedaż musi być na rzecz podmiotu niepowiązanego.

Żeby rozróżniać sprzedaż poszczególnych produktów, wysoce zalecane byłoby prowadzenie pełnej księgowości. W podatkowej książce przychodów i rozchodów mogłoby to być problematyczne, gdyż co do zasady nie jest prowadzona tak szczegółowa ewidencja. Warto przypomnieć, że z ulgi mogą korzystać zarówno podmioty rozliczające się na PKPiR, jak i na pełnych księgach. W związku z tym być może celowo nie zostało to doprecyzowane w celu ograniczenia potencjalnych komplikacji. Praktyka jednak pokazuje, że nie warto bazować na domysłach i w przypadku niejasności skonsultować to ze specjalistą. Koniecznym bowiem może okazać się wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: