pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Pierwotne i wtórne nabycie praw autorskich a IP Box

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 marca 2021
W ostatnim czasie sporo zamieszania w środowisku programistycznym wprowadził wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2020 r. (sygn. akt III SA/WA 2785/19). Szczególnie wśród osób, które są zainteresowane ulgą IP Box.

We wspomnianym wyroku Sąd wskazuje, że pracownik nie może skorzystać z ulgi podatkowej dotyczącej przychodów osiągniętych z korzystania z praw autorskich lub rozporządzania nimi, jeżeli zbył je z chwilą wytworzenia utworu. Wyrok ten przyciągnął uwagę osób, które już skorzystały z ulgi IP Box, bądź w przyszłości planują z niej skorzystać.

Spora część umów B2B jest skonstruowana właśnie w ten sposób, że majątkowe prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania przenoszone są na Kontrahenta z chwilą wytworzenia utworu. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy biorąc pod uwagę powyższy wyrok jest to poprawny zapis, czy przekreśla on możliwość skorzystania z ulgi IP Box. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej stanowi faktycznemu przedstawionemu w sprawie. Otóż przytoczony wyrok dotyczy 50% kosztów uzyskania przychodu, a zatem skierowany jest do osób zatrudnionych m.in. w oparciu o umowę o pracę. W tym przypadku mówimy o pierwotnym nabyciu praw autorskich, o czym traktuje art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 12. 1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Zatem, jeżeli w umowie o pracę nie jest stwierdzone wprost, że intencją stron jest sprzedaż majątkowych praw autorskich, zastosowanie ma wyżej wskazany przepis.

W zupełnie innej sytuacji znajdują się twórcy prowadzący działalność gospodarczą, których z Kontrahentem wiąże umowa współpracy, w ramach której zobowiązują się przenieść na niego wszelkie majątkowe prawa autorskie do wytworzonego utworu. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy:

Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;

podmiot, który wytworzył przedmiot praw autorskich ma do niego pełne prawo z chwilą jego powstania i dopiero w momencie przeniesienia go na Kontrahenta dochodzi do zmiany właściciela. Zatem w przypadku umowy B2B, nie jest ważne, w jaki sposób ujęty jest moment przeniesienia majątkowych praw autorskich, gdyż w każdym przypadku mamy do czynienia z przeniesieniem wtórym, nie zaś jak przy umowie o pracę, pierwotnym. Kwestia uregulowania tego w umowie wynika z zasady swobody umów. Każdy twórca w momencie wytworzenia utworu jest jego właścicielem i w odpowiedni dla siebie sposób może uregulować przeniesienie przysługujących mu praw na Kontrahenta. W celu unaocznienia sytuacji w praktyce, posłużę się przykładem. Jeżeli w naszej umowie widnieje zapis:

1. Zleceniobiorca przenosi na Spółkę autorskie prawa majątkowe do utworu z chwilą jego ustalenia, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

2. Zleceniobiorca przenosi na Spółkę autorskie prawa majątkowe do utworu w momencie jego wydania, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

– to w obu przypadkach możemy być spokojni, ponieważ zarówno w momencie jego ustalenia, jak i wydania jesteśmy właścicielami praw autorskich do tego utworu i ustalamy tylko moment jego przeniesienia.

Podsumowując, omawiany wyrok tyczy się stosunku pracy, w którym występuje pierwotne nabycie praw autorskich przez pracodawcę. W przypadku niezależnych przedsiębiorców, współpracujących z Kontrahentami na zasadach umowy B2B, nie ma możliwości, aby nastąpiło pierwotne przeniesienie praw autorskich. Każdy zapis w umowie mówiący o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Kontrahenta może zostać uznany za sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Co za tym idzie, daje to możliwość, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z art. 30ca ustawy o PIT, do opodatkowania tego dochodu preferowaną stawką 5%. Zatem biorąc pod uwagę zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich przy umowach B2B, nie musimy przejmować się, w którym momencie to przeniesienie nastąpi. W każdej konfiguracji to my w pierwszej kolejności jesteśmy właścicielami praw autorskich do wytworzonego utworu. Warto mieć też na uwadze, aby zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich zawierały informację, iż następuje to za wynagrodzeniem, szczególnie przy umowach zawartych na prawie innym niż prawo polskie.

Tomasz Ogonowski
Asystent w dziale ulg podatkowych

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: