Ulgi podatkowe

Sponsoring, który się opłaca

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

27 maja 2022
Polski Ład wychodzi w stronę przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz rozwój lokalnych społeczności. Wraz z Nowym Ładem wchodzi ulga sponsoringowa, która pozwala dodatkowo od podstawy opodatkowania odliczyć 50% kosztów.

Sponsoring, który się opłaca

Z ulgi sponsoringowej mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz są opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Taką możliwość mają również podatnicy CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga sponsoringowa polega na możliwości odliczenia 50% kosztów od podstawy opodatkowania poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub oświatę. Ulga ta pozwala na odliczenie określonej kwoty podstawy obliczenia podatku. W efekcie czego ulga ta nie pomniejsza podatku do zapłaty, lecz kwotę, od której podatek jest obliczany.

 

Ulga umożliwia zastosowanie 150% kosztów – jak tego dokonać?

– 100% kosztów można odliczyć, jako KUP w KPiR albo księgach handlowych,

– 50% kosztów w ramach ulgi sponsoringowej.

Tym sposobem podatnik ma możliwość odliczenia 150% kosztów. Istotnym jest to, aby koszty, które podatnik chce odliczyć nie zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

Katalog kosztów:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

1) klubu sportowego;

2) stypendium sportowego; 

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

1) instytucji kultury;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. 

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na: 

1) stypendia;

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie; 

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów; 

4) sfinansowanie studiów dualnych na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk; 

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier prowadzonego przez tę uczelnię. 

 

Co nie może być kosztem podatkowym?

Założeniem ulgi jest wzajemność świadczeń, tzn. podatnik sponsoruje działalność wskazaną w ustawie, a ona w zamian reklamuje jego działalność. Na przykład: podatnik wspiera ulubiony klub piłkarski. W zamian ten sam klub podczas meczu zawiesza banery reklamujące jego działalność lub umieszcza na koszulkach graczy logo działalności. Dochodzi tu do świadczenia wzajemnego. Należy pamiętać, aby świadczenia te były wzajemne. W innym przypadku zostaną potraktowane, jako darowizna. Niestety, darowizna nie może być kosztem uzyskania przychodu (darowizny mogą być odliczane według odrębnych przepisów).

 

W jaki sposób rozliczyć?

Podatnik, który korzysta z ulgi sponsoringowej, zobowiązany jest do dokonania odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty (PIT-36 lub PIT-36L oraz CIT-8 lub CIT-8/O).  Zeznanie należy złożyć w terminie, w którym dokonuje się tego odliczenia oraz informację według ustalonego wzoru, zwierającą wykaz kosztów, które podlegają odliczeniu.

Magdalena Krezymon

Specjalista, Dział Doradztwa Podatkowego

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…
Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej
Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa. Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: