pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Termomodernizacja jako sposób na obniżenie podatku

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

17 czerwca 2022
W ostatnich latach polskie społeczeństwo stało się bardzo świadome w kwestii ocieplenia klimatu, zanieczyszczeń oraz innych niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Zaczęliśmy wymieniać stare piece na ekologiczne. Bardzo popularna stała się fotowoltaika, pompy ciepła oraz inne odnawialne źródła energii. To bardzo dobra wiadomość, ale co jeśli połączymy przyjemne z pożytecznym i przy okazji wykonania dobrego gestu dla naszej planety i przyszłych pokoleń, uzyskamy realne korzyści w postaci zwrotu podatku? Jeśli jesteś takim rozwiązaniem zainteresowany, zachęcamy do dalszej lektury.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

 

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2019 r.  Jej istotą jest wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czyli takich, które w uproszczeniu mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku, a także zmianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Pod tym pojęciem kryje się cały szereg prac. Poprzez dokonanie termomodernizacji można zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie oraz zmniejszyć ilość zużywanego paliwa zasilającego domową instalację. Dobra termoizolacja, korzystanie z paneli fotowoltaicznych czy ekologiczny piec są bowiem ważnymi krokami w kierunku ochrony środowiska i jednym z podstawowych sposobów ograniczenia emisji szkodliwych gazów czy pyłów do atmosfery. Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z ulgi skorzystać można na etapie rozliczenia rocznego zeznania PIT. Oznacza to, że otrzymamy zwrot podatku.

 

Wysokość ulgi

 

Odliczeniu polega kwota faktycznie poniesionych wydatków, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć ustawowego limitu w wysokości 53 000 zł, bez względu na liczbę przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czy ilości budynków, które się termomodernizuje. Jest to więc limit nałożony na podatnika, nie na inwestycję. Nie ma również znaczenia, jak duży udział w nieruchomości posiadamy. Przykładowo: przy czterech współwłaścicielach domu, z których każdy posiada udział 25% w nieruchomości, każdy z nich ma swój limit w wysokości 53 000 zł. W celu zachęcenia podatników do jak najszybszego zrealizowania termomodernizacji, czy też nieprzeciągania jej w czasie, ustawodawca ustalił termin jej realizacji na 3 lata. W sytuacji, gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika, istnieje możliwość odliczenia w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż w ciągu 6 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek). Podstawą dokumentującą poniesione wydatki są faktury VAT (wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku).

 

Kto z ulgi może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do podatników podatku PIT, opłacających podatek według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony to bycie właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Przy czym podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia. Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu. W tym budynku z kolei należy ponieść wydatki na zrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych. Ważną kwestią jest również korzystanie z innych form wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych: jeśli nasze wydatki zostały w jakiejkolwiek formie zwrócone, dofinansowane, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, lub odliczone od przychodu, to w tej części nie będą mogły skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Brak jest możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Zatem jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu. Jeśli natomiast wydatki, które odliczyliśmy w ramach ulgi termomodernizacyjnej po skorzystaniu z niej, zostaną nam w jakikolwiek sposób zwrócone, będziemy zobligowani do doliczenia ich w odpowiedniej części do dochodu w zeznaniu za rok, w którym nastąpił zwrot.

 

Przykładowe wydatki, jakie można odliczyć w ramach ulgi.

 

Szczegółowy wykaz, jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Najpopularniejszymi wydatkami są:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • montaż pompy ciepła;
  • montaż kolektora słonecznego;
  • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Ulga termomodernizacyjna a małżeństwo

 

Maksymalna kwota odliczenia w wysokości 53 000 zł jest kwotą przypadającą na podatnika. Oznacza to, że każdy z małżonków ma swój własny limit. Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje każdy z małżonków odrębnie w ramach własnej podstawy obliczenia podatku. Nie ma więc możliwości, aby całości rozliczenia (za dwóch małżonków) dokonał jeden z nich. Istotną kwestią w tym przypadku jest dokumentowanie poniesionych wydatków. Każdy z małżonków powinien posiadać własną fakturę, wystawioną na jego nazwisko, potwierdzającą poniesione koszty. Z kolei, gdy faktura wystawiona jest na oboje małżonków, mają oni prawo do odliczenia (każdy osobno) po 50% wydatków wykazanych na tej fakturze.

Ulga termomodernizacyjna jest bardzo dobrym sposobem na optymalizację podatkową. Jeśli wymieniałeś piec na ekologiczny, ocieplałeś dom, zmieniłeś źródło pozyskania energii na panele fotowoltaiczne, czy też wykonałeś inne przedsięwzięcie termomodernizacyjne w swoim domu jednorodzinnym, sprawdź jak najszybciej czy spełniasz warunki skorzystania z ulgi.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: