Ulgi podatkowe

Ulga konsolidacyjna pod lupą

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

01 czerwca 2022
Ulga konsolidacyjna jest jedną z ulg podatkowych, które zostały wprowadzone w ramach Nowego Ładu. Dzięki niej istnieje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem CIT o faktycznie poniesione wydatki. Udziały lub akcje mogą nabywać: spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz nietransparentne spółki jawne, ale kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki na nabycie udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną, tj. spółce akcyjnej, prostej spółce akcyjnej lub spółce z o.o. Ponadto z ulgi tej może skorzystać podatnik CIT-u, który jednocześnie uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Jakie warunki musisz spełnić, żeby skorzystać z ulgi?

Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi konsolidacyjnej, zostali objęci koniecznością spełnienia łącznie określonych warunków:

  1. spółka, której udziały lub akcje są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
  2. główny przedmiot działalności spółki, której akcje lub
  3. działalność wskazana w pkt 2, była prowadzona przez spółkę i przez podatnika przez okres nie krótszy niż 24 miesiące przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów lub akcji;
  4. w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów lub akcji spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi;
  5. podatnik w jednej transakcji nabywa udziały lub akcje spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

 

Jakie wydatki możesz uwzględnić w ramach odliczeń?

Podatnik chcący skorzystać z ulgi, musi ponieść określone wydatki na nabycie udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną. Katalog wydatków, które mogą zostać uwzględnione w ramach odliczeń, jest katalogiem zamkniętym. Mianowicie, są to wydatki poniesione na: 

  1. obsługę prawną nabycia udziałów i akcji oraz ich wyceny;
  2. opłaty notarialne, sądowe i skarbowe;
  3. podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Z powyższej listy zostały wyłączone ceny zapłacone za nabywane udziały lub akcje, a także wydatki ponoszone w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego. 

 

Warto również podkreślić, że wysokość odliczenia ograniczona jest dwiema wartościami. Mianowicie odliczenie przysługuje do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Odliczenie nie może również wynieść więcej niż 250 000 złotych w roku podatkowym. Ponadto odliczenie może zostać uwzględnione w roku poniesienia wydatków na nabycie udziałów lub akcji w innej spółce. 

 

Jakie są konsekwencje sprzedaży udziałów lub akcji?

Należy również pamiętać o obostrzeniach związanych ze zbyciem bądź umorzeniem nabytych udziałów lub akcji. W sytuacji sprzedaży przez podatnika lub jego następcę prawnego udziałów lub akcji, podlegających pod ulgę konsolidacyjną, mają oni obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego obliczenia. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku umorzenia udziałów lub akcji przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia ich nabycia. Ponadto wspomniane zwiększenie podstawy opodatkowania powinno nastąpić w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia.

Reguła ta ma również zastosowanie, jeśli przed upływem 36 miesięcy podatnik albo jego następca prawny:

– zostanie postawiony w stan likwidacji,

– zostanie ogłoszona jego upadłość,

– zaistnieją inne okoliczności zakończenia działalności.

 

Ulga konsolidacyjna a CIT estoński

Interesujące jest również to, że podatnik korzystający z ulgi konsolidacyjnej, nie może wejść w reżim CIT-u estońskiego. Niedopuszczalne jest bowiem, aby spółka posiadała udziały lub akcje w innej spółce. Należy również pamiętać, że ich potencjalne zbycie może wiązać się z koniecznością zwrotu dokonanego odliczenia (termin 36 miesięcy od dnia nabycia). 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: