pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Wdrażasz produkt na rynek? Sprawdź ulgę na prototypy i odlicz koszty!

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

19 maja 2022
Jesteś przedsiębiorcą, który pracuje nad wprowadzeniem nowego produktu na rynek i zastanawiasz się, czy dzięki temu da się odliczyć jakiekolwiek koszty? Zapoznaj się z ulgą na prototypy!

Czym jest ulga na prototypy?

 

Ulga na prototypy została wprowadzona w wyniku Nowego Ładu i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.  Dotyczy zarówno spółek, jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy ponoszą lub ponieśli nakłady finansowe na wytworzenie nowego wynalazku, lub produktu.

W przypadku podatników PIT mogą oni zastosować ulgę, gdy wybraną przez nich formą opodatkowania jest podatek liniowy (19%), lub skala podatkowa (17%/32%).

Z ulgi natomiast nie skorzystają podatnicy jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy wybrali ryczałt i kartę podatkową lub spółki, których wspólnicy wybrali te formy opodatkowania oraz spółki, które wybrały CIT estoński.

Założeniem tej ulgi jest wparcie w rozwoju działalności i inwestowaniu w nowe pomysły, a następnie przekuwaniu ich na nowy i gotowy produkt, który następnie zostanie wprowadzony na rynek.

Zazwyczaj powodem tego, że przedsiębiorcy boją się ryzykować z wprowadzaniem swoich pomysłów i przekuwaniem ich w gotowe produkty jest m.in. wysoki koszt ich wytworzenia, czy też konieczność posiadania niezbędnego specjalistycznego sprzętu.

Ulga ta wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej będą mogli taniej wytworzyć prototyp i wdrożyć produkt na dużą skalę.

 

Czym charakteryzuje się ulga na prototypy?

 

W skrócie, dzięki zastosowaniu ulgi podatnik prowadzący przedsiębiorstwo odliczy kwotę stanowiącą 30% sumy wydatków od podstawy opodatkowania na produkcję próbną nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć:

– 10% całości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT), lub

– 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych (w przypadku podatników CIT).

 

Wyjaśnijmy zatem kilka definicji, które przy zastosowaniu ulgi będą istotne

Czym jest produkt?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, produktem są materiały lub wyroby wytworzone, lub przetworzone przez jednostkę i zdatne do sprzedaży,
lub w toku produkcji (z wyłączeniem usług).

 

Czym jest produkcja próbna?

Produkcją próbną nowego produktu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
jest tzw. etap rozruchu technologicznego produkcji, który nie wymaga dalszych prac, a którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem produkcji.
Trwa on od momentu poniesienia pierwszego kosztu aż do momentu uruchomienia produkcji.

Poprzez wprowadzenie gotowego produktu na rynek rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

 

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej –
z czym to się je?

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, działalność badawczo-rozwojowa,
to badania naukowe lub prace rozwojowe, które podejmujemy systematycznie
w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzą do rozwijania wiedzy oraz wykorzystywania jej w celu wytworzenia nowych technologii lub ulepszania towarów i usług.

Jest to niezwykle istotne pod kątem możliwości skorzystania z ulgi na prototypy, ponieważ musimy weryfikować działania, zważając na przepisy odnoszące się do ulgi B+R. Przedsiębiorcy muszą rozważyć, czy ich prace są badawczo-rozwojowe, tzn. czy to, co chcą bądź planują wprowadzić na rynek, będzie nowe lub ulepszone w stosunku do tego co istnieje.

W tym zakresie zawsze zalecamy uzyskać indywidualną interpretację podatkową, która zabezpieczy nas na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej z Urzędu Skarbowego.

 

Nie musi być to coś nowego w skali tego, co już pojawiło się na rynku

 

Jest to duże udogodnienie, ponieważ produkt nie musi być innowacyjny w skali świata. Istotne, by produkt ten był innowacyjny w skali prowadzonego przedsiębiorstwa.

 

Jakie koszty możemy odliczyć w ramach ulgi na prototypy?

 

Zarówno ustawa o PIT, jak i CIT wskazuje, jakie koszty możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w zakresie stosowania ulgi na prototypy. Koszty te stanowią niejako katalog zamknięty i wszystko poza opisanymi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Dlaczego niejako? Dlatego, że nie zawsze mamy pewność, jak rozumieć konkretną kategorię kosztów i najlepiej jest to zweryfikować (poza przepisami ustawowymi), poprzez wysłanie wniosku w zakresie indywidualnej interpretacji podatkowej, o czym wspomnimy na sam koniec artykułu.

 

Zgodnie z powyższymi ustawami, katalog ten dzieli się na dwie główne grupy kosztów:

 

– koszty produkcji próbnej nowego produktu:

a) cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, które są niezbędne do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;

b) wydatki na ulepszenia środka trwałego, w celu dostosowania go do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;

c) koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

 

– koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu:

a) badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znak CE, znak bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót, lub innych obowiązkowych dokumentów, lub oznakowani
z dopuszczeniem do obrotu, lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;

b) badania cyklu życia produktu;

c) systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

 

Warunki, aby powyższe koszty zostały uwzględnione:

 

1) muszą zostać faktycznie poniesione (tj. dokonano za nie zapłaty), w roku podatkowym, za który dokonujemy odliczenia;

2) nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej innej formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

 

Koszty kwalifikowane, a podatek VAT

 

Co do zasady koszty wskazane powyżej uwzględniamy w cenach netto, tj. bez podatku VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego lub w sytuacji, gdy podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie przysługuje mu odliczenie.

 

Kiedy możemy odliczyć ulgę?

 

Zgodnie z brzmieniem przepisów, odliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

W sytuacji, gdy podatnik w danym roku poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota możliwego odliczenia, ma możliwość dokonania rozliczenia ulgi w ciągu 6 następujących po sobie lat.

 

Ulgę na prototypy można łączyć z innymi ulgami

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by jednocześnie stosować ulgę na prototypy i inne ulgi w przypadku, gdy spełniamy wszelkie przesłanki.

Tak, jak wspomniano powyżej, by skorzystać z omawianej ulgi, trzeba prowadzić działalność badawczo-rozwojową, zatem możemy także przy tej okazji ubiegać się o ulgę B+R i zastosować je łącznie. Możemy także zastosować ulgę na prototypy i ulgę na roboty. Natomiast w tym zakresie należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz – koszty kwalifikowane.

Podatnicy mogą skorzystać z przywołanych powyżej ulg jednocześnie, jednakże Ministerstwo Finansów wskazuje, że nie możemy odliczyć tego samego kosztu zarówno w jednej, jak i drugiej uldze.

 

W jaki sposób możemy mieć pewność, że ulga znajdzie u nas zastosowanie?

 

Warto zabezpieczyć się i rozwiać ewentualnie wątpliwości jednakowo w kwestii kosztów kwalifikowanych oraz tego, czy nasza działalność spełnia cechy działalności badawczo-rozwojowej.

Dlatego w tym zakresie najlepiej wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Dzięki uzyskanej interpretacji podatkowej, w której KIS uzna stanowisko podatnika za prawidłowe, będzie mógł on bezpiecznie stosować ulgę. Interpretacja stanowi dla podatników tzw. walor ochronny i w przypadku ewentualnej kontroli Urząd Skarbowy musi wziąć ją pod uwagę. Szkoda, że powyższa ulga nie przysługuje rządowi. Być może mógłby z niej korzystać, na kolejne, innowacyjne projekty Nowego Ładu…

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: