pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Wracasz na stałe z zagranicy? Skorzystaj z ulgi na powrót i obniż swoje podatki

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

13 kwietnia 2022
Szacuje się, że poza granicami naszego państwa mieszka obecnie około 4,5 mln Polaków. Od wielu lat rodacy podejmowali decyzję o emigracji z uwagi na kwestie ekonomiczne i społeczne. Zauważalny rozwój gospodarczy i infrastrukturalny w Polsce powoduje, iż w ostatnich latach tendencja ta ma charakter spadkowy. Równocześnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie Polaków powrotem do ich rodzimego kraju. Ustawodawca, chcąc zachęcić osoby do przyspieszenia podjęcia takiej decyzji przewidział w tegorocznej reformie podatkowej korzystne rozwiązanie dla osób powracających.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Podatnicy powracający do Polski mogą skorzystać z tzw. ulgi na powrót, która została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak w wielu zwolnieniach od podatku dochodowego, również w tym przypadku ustawodawca przewidział kilka warunków, które musi spełnić podatnik chcący skorzystać z ulgi. Należą do nich m.in. przeniesienie nieograniczonej rezydencji podatkowej po 31 grudnia 2021 r. do Polski, brak miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie trzech ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok powrotu do Polski. Dodatkowo podatnik musi:
1) posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo któregokolwiek państwa członkowskiego UE lub państwa EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) posiadać miejsce zamieszkania przed powrotem do Polski przez okres trzech lat:
a) w innym państwie wymienionym w zamkniętym katalogu ustawowym (m.in. USA, Wielka Brytania, Korea Południowa, Australia), lub
b) w każdym innym państwie, przy czym wymagany jest uprzedni pięcioletni pobyt w Polsce.

Co istotne, podatnik powracający musi udokumentować posiadanie zagranicznej rezydencji podatkowej (np. poprzez okazanie certyfikatu rezydencji albo innego dowodu dokumentującego (umowa o pracę albo umowa najmu lokalu mieszkalnego w innym państwie) miejsce zamieszkania dla celów podatkowych za okres niezbędny do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

 

Ulga na powrót – czy przysługuje jedynie obywatelom polskim?

Z powyższego bezsprzecznie wynika, iż ustawodawca dopuścił możliwość skorzystania z ulgi nie tylko obywatelom Polski, ale wszystkim obywatelom państw UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej. W tym przypadku należy jedynie spełnić warunek zmiany rezydencji na polską oraz trzeba posiadać miejsce zamieszkania poza Polską przez okres co najmniej trzech lat. Czy było to celowe działanie ustawodawcy…? Tego chyba się nie dowiemy, natomiast warto z tego rozwiązania skorzystać. Uzasadnienie ustawy na ten temat głucho milczy.

 

Jakie korzyści przysługują podatnikowi z tytułu ulgi na powrót?

Omawiana ulga obejmuje przychody podatnika do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychody te mogą pochodzić z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia. Ulga przysługuje również prowadzącym działalność gospodarczą, w której wybrano jako formę opodatkowania skalę podatkową, podatek liniowy, podatek od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP box) albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca w nowelizacji Nowego Ładu planuje również objąć ulgą zasiłki macierzyńskie. Zwolnienie obowiązuje w czterech następujących po sobie latach, a podatnik ma ponadto możliwość przesunięcia rozpoczęcia korzystania z omawianej ulgi o jeden rok po zmianie rezydencji. Zwolnienie każdy podatnik może wykorzystać wyłącznie raz. Warto wspomnieć, iż ulga ta łączy się z innymi zwolnienia z opodatkowania (np. ulga dla młodych albo dla rodzin 4+), w takim przypadku jednak maksymalny limit dochodów wolnych od podatku wyniesie 85 528 zł. Można więc powiedzieć, że ulgi te łączą się “fikcyjnie”.

 

Czy warto skorzystać z ulgi?

Ulga na powrót, chociaż nie cieszy się na ten moment wyjątkowo dużym zainteresowaniem medialnym, jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem przewidzianym dla podatników, którzy zamierzają zmienić zagraniczną rezydencję na polską. Każdy podatnik spełniający powyższe warunki powinien rozważyć skorzystanie z ulgi na powrót, aby znacznie zmniejszyć swoje efektywne opodatkowanie.

 

Przykład pokazujący korzyści ulgi na powrót

Eduardo Pereira niebędący obywatelem Polski zamierza w maju 2022 roku na stałe przyjechać wraz z rodziną do Polski, gdzie podejmie pracę. Mężczyzna jest obywatelem Chile i dotychczasowym rezydentem podatkowym w tym państwie. Czy Eduardo może skorzystać z ulgi na powrót?

Tak, będzie mógł skorzystać z ulgi na powrót. Eduardo od maja 2022 roku będzie polskim rezydentem podatkowym. Ponadto nie miał miejsca zamieszkania w Polsce w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zamierza zmienić miejsce zamieszkania. Republika Chile znajduje się również na liście państw, w których posiadanie miejsca zamieszkania kwalifikuje do skorzystania z omawianej ulgi. Podatnik posiada też certyfikat rezydencji, który dokumentuje jego rezydencję podatkową w poprzednich latach. Ile zyska Eduardo w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę i zarobkach 120 000 zł?

W przypadku podjęcia zatrudnienia w Polsce na umowie o pracę przez najbliższe 4 lata przychód Eduardo będzie zwolniony z podatku dochodowego do wysokości 115 528 zł (jest to suma kwoty wolnej od podatku oraz kwoty podlegającej zwolnieniu na podstawie ulgi na powrót). Jeżeli osiągnie on roczny dochód w wysokości 120 000 zł, zobowiązanie podatkowe wyniesie jedynie 760 zł z zastosowaniem ulgi (w obliczeniach nie uwzględniono składki na ubezpieczenie zdrowotne). Natomiast bez uwzględnienia ulgi podatek wyniósłby 15 300 zł.  Podatnik zyska 14 540 zł.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: