VAT

Rozliczanie importu usług i WNT przez podatnika zwolnionego z VAT

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

01 lutego 2024
W tym artykule dowiesz się:
- Kiedy występuje import usług?
- Jak należy rozliczyć import usług u nievatowca?
- Czy koniecznie trzeba rejestrować się do VAT-UE?
- Obowiązek złożenia deklaracji VAT-9M

Podatnicy korzystający ze zwolnienia VAT powinni pamiętać, że niektóre transakcje są zobowiązani opodatkować podatkiem VAT. Nabywając usługi reklamowe, informatyczne lub kupując różnego rodzaju oprogramowanie od podatnika zagranicznego trzeba pamiętać o rozliczeniu importu usług. Sposób rozliczenia takiego zakupu w firmie zależy od tego, czy podatnik, który zakupił usługę jest vatowcem, czy korzysta ze zwolnienia z VAT. Ten artykuł opisuje sposób rozliczenia importu usług przez nievatowca.

Kiedy występuje import usług?

Na początku warto wiedzieć kiedy występuje import usług. Mianowicie z importem usług mamy do czynienia, gdy podmiot świadczący usługę nie posiada stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju nabywcy (Polski). Zgodnie z definicją zawartą w artykule 2 punkt 9 ustawy o VAT, import usług oznacza świadczenie usług, w wyniku których usługobiorcą jest podatnik. To szczególnie istotne, ponieważ zgodnie z przepisami, odpowiedzialność za rozliczenie importu usług zazwyczaj spoczywa na nabywcy.

Jak należy rozliczyć import usług u nievatowca?

Jeśli chodzi o rozliczenie importu usług, to należy zwrócić uwagę na dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest faktura zakupu, którą sprzedający wystawia ze stawką np, zgodnie z przepisami państwa, w którym ma swoją siedzibę. Faktura ta jest zazwyczaj wystawiona w języku obcym i w obcej walucie. Dlatego drugim ważnym dokumentem jest również potwierdzenie dokonania zapłaty za daną usługę, które jest niezbędne do obliczenia różnic kursowych. Kwoty z faktury oraz z potwierdzenia należy przeliczyć na polskie złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego.

Jak było wspomniane wcześniej rozliczenie importu usług zazwyczaj spoczywa na nabywcy. Dlatego w przypadku podatnika zwolnionego z VAT należy do kwoty na fakturze naliczyć VAT według właściwej stawki i go zapłacić. Zapłacony VAT staje się w tym przypadku kosztem firmowym.

Czy koniecznie trzeba rejestrować się do VAT-UE?

W przypadku importu usług opartego na przepisach zawartych w artykule 28b ustawy o VAT, nievatowiec ma obowiązek zarejestrowania się w celu prowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, poprzez wypełnienie formularza VAT-R, gdzie wybiera się opcję rejestracji dla celów VAT-UE dla podmiotów, które nie są zobowiązane do obowiązkowej rejestracji VAT. Należy zauważyć również, że konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT UE wystąpi bez względu na to, czy dostawca usług pochodzi z kraju unijnego czy spoza Unii Europejskiej. Po dokonaniu tej rejestracji, podatnik nie jest zobowiązany składać deklaracji VAT-UE, ponieważ nie musi raportować na niej transakcji związanych z importem usług.

Obowiązek złożenia deklaracji VAT-9M

Jednakże, w przypadku, gdy nievatowiec dokonuje importu usług, musi złożyć deklarację VAT-9M, odpowiadającą okresowi, w którym miało miejsce importowanie usług. W tym miejscu należy pamiętać, że import usług należy wykazać w miesiącu, w którym powstał zakup. W przeciwnym wypadku trzeba niestety dokonać korekt poprzednich miesięcy. Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 99 ust. 9 ustawy VAT, deklarację VAT-9M trzeba złożyć oraz zapłacić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojawił się obowiązek podatkowy. Przedsiębiorcy mają prawo zaliczenia zapłaconego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli natomiast w danym miesiącu w ogóle nie zaistniały transakcje objęte deklaracją VAT-9M, to nie trzeba jej składać (nie składamy tzw. deklaracji zerowych).

Jeżeli podatnik zwolniony oprócz importu usług dokonuje również wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, to import usług wykazuje w deklaracji VAT-8 (art. 99 ust. 8 ustawy o VAT).

Taka sytuacja ma miejsce w przypadkach, gdy:

  • Wartość Wewnątrzwspólnotowych Nabyć Towarów (WNT) przekroczyła u danego podatnika w trakcie roku podatkowego kwotę 50 000 zł, albo
  • Podatnik zdecydował się opodatkować WNT, nawet jeśli nie przekroczono ww. progu.

Przez WNT należy rozumieć dostawę towarów, w ramach której towary są transportowane między dwoma państwami UE. WNT trzeba rozpoznać jeżeli transport towarów kończy się w Polsce. Na przykład dochodzi do ich transportu z Niemiec do Polski.

Deklarację VAT-8 trzeba składać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Oznacza to, że takie deklaracje trzeba składać nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu nie wystąpiły żadne transakcje wymagające ujawnienia (tzw. deklaracje zerowe).

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: