VAT

Spór o właściwą stawkę VAT przy budynkach zbiorowego zamieszkania

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

23 października 2023
Z tego artykułu dowiesz się:
- jakie obecnie stanowisko prezentuje Dyrektor KIS w odniesieniu do obiektów zbiorowego zamieszkania w kwestii stosowania odpowiedniej stawki VAT dla określonych świadczeń;
- czym poparte jest to stanowisko;
- jak odniosły się do tego sądy administracyjne.

Niekorzystna dla podatnika zmiana linii interpretacyjnej to niestety częsty przypadek. W ostatnich latach śledzić możemy inne podejście w zakresie stosowania odpowiedniej stawki VAT w odniesieniu do dostawy i usług, które dotyczą obiektów zbiorowego zamieszkania. Jednak pomiędzy odmiennymi decyzjami nie nastąpiła żadna istotna zmiana stanu faktycznego czy też tym bardziej przepisów podatkowych.

Niekorzystne zmiany

Spór dotyczy głównie obiektów zbiorowego zamieszkania związanych z zakwaterowaniem uczniów lub studentów, wymienić można tutaj – internaty, domy studenckie czy akademiki. Jeszcze kilka lat temu Dyrektor KIS wydawał pozytywne WIS-y, w których zawarte było, że czynności związane z dostawą, budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją, przebudową lub robotami konserwacyjnymi w odniesieniu do tego typu budynków, objęte są 8% stawką podatku VAT. Aktualnie, wydaje on serie niekorzystnych WIS-ów, w których prezentuje stanowisko, że jeśli wymienione działania będą dotyczyć obiektów zbiorowego zamieszkania, należy je wówczas opodatkować stawką 23%.

Aspekt stałego zamieszkania

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniach interpretacji, obiekty te nie służą do stałego zamieszkania. Dyrektor KIS powołuje się tu na definicje „budynku zbiorowego zamieszkania”, która została zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w którym możemy przeczytać, że jest to „budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi”, w szczególności wymienia tutaj m.in. internaty i domy studenckie. Według organu podatkowego argument ten sprawia, że nie można zakwalifikować ich jako budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, co oznacza, że nie spełniają jednego z warunków zastosowania 8% stawki podatku VAT dla określonych rodzajów świadczeń. Takie niekorzystne stanowisko nie wiążę się jednak wyłącznie z budynkami dla uczniów czy studentów. Minister Infrastruktury wymienił tutaj również takie obiekty jak budynki zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego czy zakładu poprawczego. Wobec tego Dyrektor KIS zmienił wydane wcześniej korzystne WIS-y, argumentując, że do tego typu obiektów zastosowanie ma stawka 23% podatku VAT, zamiast preferencyjnych 8%.

Sądy administracyjne po stronie podatnika

Do jednej z niekorzystnych decyzji dotyczącej domu studenckiego odniósł się zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 211/22) uchylając zaskarżoną decyzję oraz Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 1727/22) utrzymując w mocy wcześniejsze orzeczenie. Obie instancje rozpatrując, jaka stawka powinna być zastosowana do tego typu budynków, wziął pod uwagę, że mieszczące się w nim pokoje służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych studentów w trakcie pobierania nauki, co tym samym oznacza, że został spełniony cel mieszkalny. Podzielony tym samym zdanie podatnika, że w takiej sytuacji uprawnione jest stosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Jednak, mimo jednoznacznego stanowiska sądów administracyjnych w tego typu przypadkach, Dyrektor KIS w dalszym ciągu wydaje niekorzystne decyzje i każe opodatkowywać świadczenia wykonywane w odniesieniu do akademików czy domów studenckich stawką 23% VAT.

Podsumowanie

Ze względu na różnice w linii interpretacyjnej Dyrektora KIS i sądów administracyjnych temat ten rodzi wiele wątpliwości dla podatników. Na ten moment, aby móc zastosować preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% należy przygotować się na długą batalię sądową. Zachęcam jednak do śledzenia dalszego orzecznictwa w tym zakresie.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: