pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca tymczasowa

Agencja pracy tymczasowej

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

25 września 2023
Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo:
- czym jest agencja pracy tymczasowej,
-jakie warunki należy spełnić, aby ją prowadzić,
- jakie obowiązki spełnia ten podmiot w relacji zatrudnienia tymczasowego.

Agencja pracy tymczasowej – czym się zajmuje?

Agencja zatrudnienia, która prowadzi działalność dotyczącą świadczenia usług pracy tymczasowej jest określona, jako instytucja realizująca zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Jest działalnością regulowaną, wobec czego powinna być wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych oraz kierują ich i osoby niebędące pracownikami, zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, do świadczenia pracy tymczasowej pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy użytkownika.

Jak otworzyć agencję pracy tymczasowej?

Podmiot, który zamierza prowadzić agencję zatrudnienia musi spełnić określone warunki. Aby podjąć się prowadzenia jakiejkolwiek działalności, powinien w pierwszej kolejności uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, czyli do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nie może posiadać zaległości podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także  składek na FP, FGŚP oraz FEP. Ponadto podmiot ten ma być niekarany za wykroczenia lub przestępstwa oraz nie może być w stosunku do niego otwarta likwidacja i nie może być w stanie upadłości. Dopiero po spełnieniu wyżej opisanych przesłanek może ubiegać się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę podmiotu wnoszącego wniosek o wpis. Wniosek składany do marszałka powinien zawierać podstawowe dane dotyczące podmiotu oraz określenie rodzaju świadczonych usług. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą przedstawionych danych oraz o zapoznaniu się i spełnieniu warunków prowadzenia agencji zatrudnienia. Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć w formie elektronicznej, dołącza się do niego także dowód opłaty w wysokości 200 złotych stanowiącej opłatę za wydanie certyfikatu. Właściwy marszałek województwa w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podmiot odpowiednich dokumentów dokonuje wpisu do rejestru i wydaje certyfikat, który uprawnia do świadczenia usług  pracy tymczasowej. Sprawuje on także kontrolę przestrzegania zasad prowadzenia agencji zatrudnienia.

Obowiązki agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia mają do spełnienia szereg obowiązków. Przede wszystkim nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dodatkowo agencje zatrudnienia powinny przetwarzać dane osobowe pracowników tymczasowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  Nie mogą pobierać od nich opłat z tytułu udzielenia pomocy w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia, a oferty pracy kierowane do potencjalnych pracowników powinny być oznaczone jako “oferty pracy tymczasowej” wraz z podaniem numeru wpisu w rejestrze. Agencje zatrudnienia w celu realizacji polityki rynku pracy zobowiązane są do współpracy z organami zatrudnienia, mają także raz do roku składać odpowiedniemu marszałkowi informacje o ich działalności.

Agencja zobowiązana jest informować pisemnie, jeszcze przed podpisaniem umowy, osoby, którym ma być powierzona praca tymczasowa o wszelkich uzgodnieniach między nią a pracodawcą użytkownikiem. Przed nawiązaniem stosunku z pracownikiem tymczasowym agencja musi ustalić łączny okres, w trakcie którego wykonywał on pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej  dla konkretnego pracodawcy użytkownika. Agencja wydaje również pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy, które obejmuje łączny okres zatrudnienia w tej agencji. Dodatkowo, agencja zobowiązana jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez pracowników tymczasowych pracodawcom użytkownikom podczas wykonywania ich pracy. Co istotne agencja korzysta z praw i wykonuje obowiązki pracodawcy użytkownika nie tylko wobec konkretnego pracownika tymczasowego, z którym wiąże ją umowa, ale także w stosunku do innych podmiotów, takich jak państwo czy organizacje związkowe.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: