pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca tymczasowa

Odpowiedzialność karna podmiotów pracy tymczasowej

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

30 października 2023
W tym artykule dowiesz się:
- kiedy karę ponosi pracodawca użytkownik;
- kiedy karę ponosi agencja pracy tymczasowej;
- ile może wynieść kara.

W Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych określona została odpowiedzialność wykroczeniowa agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i osób trzecich działających w ich imieniu. Regulacje te umożliwiają ukaranie danego podmiotu, gdy inspektor pracy ustali jego winę za naruszenie przepisów o zatrudnieniu tymczasowym.

Kiedy karę ponosi pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik i osoby działające w jego imieniu odpowiadają karze grzywny w sytuacji, gdy nie zapewnią odpowiednich, czyli bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, w miejscu, do którego skierowany zostanie pracownik do wykonywania swojej pracy. Ponadto zobowiązani są oni do wyposażenia stanowiska pracy w urządzenia i maszyny spełniające wymagania oceny zgodności. Pociągnięcie do odpowiedzialności wykroczeniowej wywołuje także zaniechanie obowiązku wypełniania uzgodnień między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Jest on również zobowiązany do zapewniania pracownikowi tymczasowemu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów oraz posiłków profilaktycznych. Pod rygorem grzywny pracodawca użytkownik lub osoby działające w jego imieniu powinni także zapewnić pracownikom przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, działać w uzgodnionym z pracownikiem trybie w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy oraz informować go o ryzyku zawodowym, zasadach ochrony i zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą. Pracodawca użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu podlega także karze w przypadku, gdy naruszy przepisy dotyczące okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, nie prowadzi ewidencji czasu tej pracy oraz uniemożliwia wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika.

Kiedy karę ponosi agencja pracy tymczasowej?

Z kolei agencja pracy tymczasowej oraz każdy, kto działa w jej imieniu podlega odpowiedzialności wykroczeniowej w sytuacji naruszenia art. 8 u.z.p.t., który wprowadza zakaz powierzania określonych zadań pracownikom tymczasowym. Za naruszenie tego przepisu odpowiada także pracodawca użytkownik. Natomiast agencja, tak jak pracodawca użytkownik odpowiada za zaniechania związane z niedopilnowaniem okresu, w trakcie którego pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.

Należy podkreślić fakt, iż żaden z powyższych przepisów nie odnosi się do osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy cywilnoprawnej. Obowiązuje bowiem zakaz stosowania wykładni rozszerzającej, wobec tego przepisów karnych nie można stosować do pracodawcy użytkownika, agencji pracy tymczasowej lub osób działających w ich imieniu, w sytuacji kiedy nie dochowali swoich obowiązków na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rozwiązanie to jest dość krzywdzące, osoby skierowane do pracy tymczasowej niebędące pracownikami posiadają większość praw i obowiązków pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednakże nie usankcjonowanie karą grzywny zaniechań ze strony pracodawcy czy agencji spotyka się z licznymi sprzeciwami, które są jak najbardziej uzasadnione.

Wymiar odpowiedzialności

Wysokość grzywny za wykroczenia przeciwko pracownikom tymczasowym została ustalona na takim samym poziomie, jak odpowiedzialność pracodawcy w Kodeksie Pracy za naruszenie praw pracownika i wynosi ona od 1000 do 30 000 złotych.

Wszystkie wskazane powyżej wykroczenia mogą być popełnione zarówno umyślnie jak i nieumyślnie. W zależności od charakteru naruszenia mogą mieć charakter trwały lub jednoczynowy. Co istotne, w przypadku tej grupy wykroczeń pomocnictwo i podżeganie nie są karalne. Karalność wykroczenia przedawnia się po upływie roku od dnia jego popełnienia. W sytuacji, gdy wykroczenie polega na zaniechaniu wykonania obowiązku, momentem, od którego należy obliczać termin przedawnienia karalności, jest ostatni czas, w którym sprawca mógł zadośćuczynić ciążącemu na nim obowiązkowi natomiast, jeżeli wykroczenie polega na utrzymywaniu bezprawnego stanu rzeczy, tym momentem jest czas, gdy stan bezprawności ustał. Wszystkie omówione powyżej wykroczenia są ścigane z oskarżenia publicznego.

Wniosek o ukaranie składa inspektor pracy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: