pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca tymczasowa

Pracodawca użytkownik

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

12 października 2023
Poniższy artykuł zawiera informacje o tym:
- kto może pełnić funkcję pracodawcy użytkownika,
- czym się on zajmuje, oraz jakie ma obowiązki i uprawnienia.

Kim jest i jaką rolę pełni pracodawca użytkownik?

Funkcję pracodawcy użytkownika może pełnić pracodawca albo podmiot, który nie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wyznacza on pracownikowi tymczasowemu zadania oraz    pełni kontrolę nad ich wykonaniem. Wyznacza on pracownikowi tymczasowemu zadania oraz    pełni kontrolę nad ich wykonaniem. W związku z powyższym i zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy pracodawcą użytkownikiem może być jednostka organizacyjna, nawet gdy nie posiada osobowości prawnej, osoby fizyczne zatrudniające pracowników oraz podmioty, które nie zatrudniają własnych pracowników.

Ustawodawca nałożył na pracodawcę użytkownika ograniczenie w pełnieniu tej funkcji wobec niektórych osób. Nie może bowiem występować w stosunku zatrudnienia tymczasowego z pracownikami, którzy pozostają już z nim w stosunku pracy. W takiej sytuacji istnieje ryzyko naruszenia przepisów prawa pracy. Wobec tego agencja zatrudnienia przed skierowaniem określonej osoby do wykonywania pracy dla konkretnego podmiotu powinna sprawdzić, czy nie są one ze sobą powiązane innym stosunkiem. Zakaz ten jest bezwzględny i odnosi się także do sytuacji, w których pracownicy wykonują różne rodzajowo prace w ramach obu stosunków łączących ich z tym samym pracodawcą. Agencja zatrudnienia może nawet zostać wykreślona z rejestru za niedopilnowanie tego faktu.

Jakie ma obowiązki pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik musi spełniać obowiązki informacyjne. Ma powiadamiać reprezentatywną organizację związkową, o tym, że zamierza powierzyć wykonywanie pracy tymczasowej osobie skierowanej do niego przez agencję zatrudnienia. Kiedy wykonywanie tej pracy ma trwać dłużej niż przez 6 miesięcy, pracodawca użytkownik musi uzgodnić to z organizacjami związkowymi. W tym miejscu należy podkreślić, że przepis nakłada na niego powinność wykazania inicjatywy, której celem są określone uzgodnienia, nie ma jednak konieczności, aby rezultat ten osiągnąć. Dodatkowo jest zobowiązany przekazywać im informacje na temat tego, jakie postanowienia zostały ustalone między nim a agencją pracy tymczasowej w toku określania warunków zatrudnienia pracownika tymczasowego. Pracodawca użytkownik ma także zawiadamiać pracujących już u niego pracowników tymczasowych o wolnych stanowiskach, na które zamierza przyjąć innych pracowników.

Aby zorganizować pracę z udziałem pracownika tymczasowego zgodnie z u.z.p.t. pracodawca użytkownik korzysta z praw pracodawcy i jednocześnie wykonuje jego obowiązki. W związku z tym powinien zadbać o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w miejscu, w którym ma być wykonywana praca tymczasowa. Ma także prowadzić ewidencję wskazującą na czas pracy pracownika tymczasowego, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przez niego pracy oraz zapewnić mu możliwość korzystania z urządzeń socjalnych w trakcie trwania zatrudnienia tymczasowego. Pracodawca użytkownik wobec uprawnienia pracownika do urlopu wychowawczego ma obowiązek zapewnić mu warunki do skorzystania z urlopu w okresie świadczenia pracy na jego rzecz. W przeciwnym razie zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu lub wynagrodzenia w zamian za urlop wypoczynkowy.

Mimo wszystko pracodawca użytkownik zachowuje kompetencje do czynności kierowniczych takich jak wydawanie poleceń, które określają rodzaj, sposób, miejsce i czas wykonywanej przez pracownika tymczasowego pracy. Dodatkowo z Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynika, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się wobec pracodawcy użytkownika przepisy dotyczące pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: