pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca tymczasowa

Pracownik tymczasowy

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

05 października 2023
Jak wcześniej wspomniano, pracownikiem tymczasowym jest osoba zatrudniona przez agencję zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, która wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Poniżej poznają Państwo odpowiedzi na pytania: jak nawiązać współpracę z pracownikiem tymczasowym, jakie ma uprawnienia oraz jakich prac nie może wykonywać.

Nawiązanie stosunku pracy między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym

Ze względu na nietypową konstrukcję tej formy zatrudnienia agencja nie może samodzielnie podejmować decyzji co do warunków umowy i wykonywać czynności powiązanych z przyjęciem bądź skierowaniem do pracy pracowników tymczasowych. Pełni ona bowiem funkcję pośrednika i zatrudnia pracowników w celu świadczenia przez nich pracy dla pracodawcy użytkownika. Podstawą do zawarcia takiego stosunku są pisemne uzgodnienia między pracodawcą a agencją świadczącą usługi zatrudnienia tymczasowego w ramach, których ustalane są postanowienia niezbędne do zatrudnienia pracownika tymczasowego. Obejmują one rodzaj pracy, którą będzie zajmował się pracownik, przewidywany okres jej wykonywania, wymiar czasu pracy oraz wymagania kwalifikacyjne adekwatne do charakteru powierzonej pracy. Ponadto pracodawca użytkownik zobowiązany jest poinformować agencję o wynagrodzeniu dla pracownika tymczasowego i o obowiązujących u niego wewnętrznie regulacjach dotyczących wynagrodzenia pracowników, o warunkach, w jakich praca będzie wykonywana w odniesieniu do przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o nieistnieniu okoliczności uniemożliwiającej powierzenie pracy tymczasowej.

Ostatnimi kwestiami do uzgodnienia między pracodawcą użytkownikiem a agencją są zakresy, w jakich pracodawca przejmuje obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz sposób ustalania, obliczania i wypłacania wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu. Omawiana umowa może zawierać również inne postanowienia pod warunkiem, że nie będą obejmowały one ustaleń zakazujących późniejszego zatrudnienia przez pracodawcę użytkownika pracownika, który ukończył wykonywać pracę tymczasową.

Uprawnienia urlopowe pracownika tymczasowego

Pracownikowi tymczasowemu mogą być przyznane na podstawie powyższych uzgodnień uprawnienia do wykorzystania w całości lub części urlopu wypoczynkowego. Tryb udzielania urlopu jest elementem, który ustalany jest między pracodawcą a agencją zatrudnienia. Umożliwienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego jest obowiązkowe wobec pracownika wykonującego pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres co najmniej 6 miesięcy. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto pracownik tymczasowy ma także prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop lub jego część. Ekwiwalent wypłacany jest przez agencję pracy tymczasowej, chyba że strony ustalą wcześniej, iż urlop ten zostanie wykorzystany w trakcie trwania kolejnego stosunku zatrudnienia z agencją wobec tego samego pracodawcy użytkownika.

Prace niedopuszczalne do wykonywania przez pracownika tymczasowego

Ustawa wprowadza ograniczenia w powierzaniu pracownikowi tymczasowemu określonych zadań. Zgodnie z tą regulacją agencja pracy tymczasowej nie może powierzyć pracownikowi wykonywania pracy:
1) szczególnie niebezpiecznej
2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
3) tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;

4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: