pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca tymczasowa

Rozwiązanie umowy o pracę tymczasową

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

09 listopada 2023
W niniejszym artykule przedstawione zostaną informacje o tym, jak rozwiązać umowę o pracę tymczasową. Dzieje się to z inicjatywy pracodawcy użytkownika, bądź za wypowiedzeniem pracownika tymczasowego, a także przez agencję pracy tymczasowej. Dodatkowo stosunek ten może rozwiązać się z urzędu.

Rozwiązanie umowy o pracę tymczasową z urzędu

Umowa o pracę zawarta pomiędzy pracownikiem tymczasowym a agencją zatrudnienia tymczasowego rozwiązuje się w momencie upływu ustalonego przez strony okresu wykonywania pracy tymczasowej dla danego pracodawcy użytkownika. Przy czym przez okres wykonywania pracy należy przy tym rozumieć nie tylko dni pracy efektywnej, ale także dni wolne wynikające z rekompensowania czasu pracy.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę tymczasową

W przypadku, gdy w umowie o pracę strony zdecydują się na możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem, w takiej sytuacji stosuje się przepisy wynikające z art. 13 u.2 Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Wskazane regulacje nie wykluczają dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy w przypadkach przewidzianych  w prawie pracy. Mowa w nich bowiem o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz bez jego winy. Wybór sposobu i trybu zakończenia stosunku zatrudnienia tymczasowego należy do agencji pracy tymczasowej, gdyż posiada ona status pracodawcy.

Ustawodawca nie zignorował pracodawcy użytkownika i przyznał mu możliwość zakończenia wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz przez pracownika tymczasowego. W sytuacji, kiedy pracodawca użytkownik pragnie zrezygnować z relacji łączącej go z danym pracownikiem przed upływem okresu uzgodnionego z agencją, powinien zawiadomić o tym agencję w formie pisemnej. W miarę możliwości wymaga się aby dokonał tego zawiadomienia z wyprzedzeniem obejmującym okres wypowiedzenia obowiązujący w umowie o pracę. Warto zaznaczyć, że pracodawca użytkownik nie jest zobowiązany do podawania przyczyn tej rezygnacji, co wiązać się może z podejrzeniami o naruszeniu zakazu dyskryminacji wobec pracowników tymczasowych.

Z kolei kiedy pracownik tymczasowy faktycznie zaprzestanie wykonywać swoją pracę poprzez niestawiennictwo i nie usprawiedliwienie jego przyczyn, bądź odmówi dalszego wykonywania pracy, pracodawca użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia agencji o terminie i okolicznościach tego wydarzenia. Wówczas agencja przechodzi do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym i pociągnięcia go do  odpowiedzialności służbowej. Zakończenie stosunku zatrudnienia tymczasowego nie jest skomplikowane. Każdy podmiot tej trójstronnej relacji ma przyznane w tym zakresie uprawnienia, co wskazuje na ich równoważność w całym stosunku.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: