pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca tymczasowa

Umowa o pracę tymczasową

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

26 października 2023
W tym artykule dowiesz się:
- jakie są obligatoryjne elementy umowy o pracę tymczasową:
- jakie są dodatkowe elementy, które można dodać do umowy;
- jakie są wymogi formalne.

Zgodnie z Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych są oni zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony, natomiast osoby niebędące pracownikami agencji są kierowane do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego. W tym opracowaniu dowiedzą się Państwo, jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę tymczasową, a także, jakie wymogi formalne obowiązują aby ją zawrzeć.

Obligatoryjne elementy umowy o pracę tymczasową

Treść umowy o pracę zawieranej pomiędzy pracownikiem tymczasowym a agencją zatrudnienia jest w znacznym stopniu kreowana przez pracodawcę użytkownika. Jak wcześniej wspomniano podmioty te uzgadniają ze sobą między innymi rodzaj pracy, jej wymiar i miejsce wykonywania. Poza tym umowa powinna wskazywać na jej strony, pracodawcę użytkownika, na rzecz którego będzie wykonywana praca, datę zawarcia oraz wynagrodzenie za pracę wraz z wskazaniem terminu i sposobu jego wypłacania. Co istotne, wynagrodzenie to powinno być wypłacane co najmniej raz na miesiąc i nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ostatnim z obligatoryjnych elementów umowy jest wskazanie na okres wykonywania pracy tymczasowej. Ustalany jest ona na podstawie art. 20 u.z,p.t, który wskazuje, iż pracownika oraz osobę niebędącą pracownikiem można skierować do wykonywania pracy dla jednego pracodawcy użytkownika przez okres, który nie przekroczy łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Dodatkowo agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania w sposób ciągły, przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy, pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, obejmującej zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika, a pracodawca użytkownik może korzystać z pracy takiego pracownika tymczasowego przez taki okres. Po tym okresie agencja pracy może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika dopiero po upływie co najmniej 36 miesięcy. Przytoczone regulacje odnoszą się także do osób zatrudnionych przez agencję na podstawie umowy prawa cywilnego.

Fakultatywne elementy umowę o pracę tymczasową.

Poza obligatoryjnymi elementami umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym
może zawierać także dodatkowe zapisy. Dotyczą one umożliwienia stronom stosunku
wcześniejszego rozwiązania umowy. Odbywać ma się to za wypowiedzeniem, którego czas
trwania jest uzależniony od okresu, na jaki zawarta została umowa. W przypadku, gdy  okres
ten nie przekracza 2 tygodni, wypowiedzenie trwa 3 dni, natomiast, jeśli czas trwania umowy
przekracza dwa tygodnie, wówczas stosuje się jednotygodniowe wypowiedzenie. Poza
wcześniejszym wypowiedzeniem umowy dodatkowymi uregulowaniami, które mogą zawrzeć
strony są:

  • dodatkowe uprawnienia płacowe,
  • możliwość wydłużenia okresów wypowiedzenia,
  • umowna regulacja czasu pracy (indywidualne rozpoczynanie i kończenie pracy, określone systemy czasu pracy – praca weekendowa czy skrócony tydzień pracy),
  • klauzule poufności w celu ochrony interesu pracodawcy użytkownika.

Jednakże należy pamiętać, że umowna regulacja tych zagadnień wymaga odpowiednich
uzgodnień między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej.

Wymogi formalne

Umowa o pracę tymczasową powinna zostać zawarta na piśmie. Jeśli nie zawarto stosunku w formie pisemnej, agencja pracy jest zobowiązana, maksymalnie w 2. dniu wykonywania pracy, do wydania pracownikowi tymczasowemu potwierdzenia, które określa warunki umowy. Niewykonanie tego obowiązku grozi sankcją wykroczeniową. Agencja zobowiązana jest także do papierowego lub elektronicznego przekazania pracownikowi tymczasowemu w ciągu 7. dni od zawarcia umowy, informacji, które umożliwią mu kontakt z jej przedstawicielami. Informacje te obejmują adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dni i przedział godzinowy, w których kontakt jest możliwy. W przypadku zmiany któregoś z tych ustaleń agencja powiadamia o tym pracownika nie później niż 7. dnia od zaistnienia zmiany.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: