pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca zdalna

Kontrola pracy zdalnej 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

31 sierpnia 2023
W niniejszym opracowaniu przedstawimy Państwu podstawowe informacje dotyczące tego, jakie warunki należy spełnić, aby móc skontrolować swojego pracownika zdalnego.

W dzisiejszym artykule dowiesz się:
kto przeprowadza kontrolę pracy zdalnej
jakie są zasady przeprowadzania pracy zdalnej
jakie mogą być skutki przeprowadzonej kontroli

Poza wymienionymi w poprzednim artykule kwestiami dotyczącymi zasad pokrywania kosztów pracy zdalnej, w regulaminie bądź porozumieniu zbiorowym muszą znaleźć się informacje o zasadach kontroli wykonywanej pracy. Jeśli u danego pracodawcy nie obowiązuje porozumienie lub regulamin to wówczas ustalenia te powinny się znaleźć w poleceniu pracodawcy, bądź w uzgodnieniu z pracownikiem. Natomiast w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej strony samodzielnie wyznaczają te reguły.

Kto przeprowadza kontrolę pracy zdalnej?

Kontrolę przeprowadzają osoby, które pracodawca do tego upoważnił i na które wskazał podczas zawierania umowy o pracę zdalną z pracownikiem. Z kolei w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej podczas zatrudnienia bądź świadczenia jej na polecenie, pracodawca powinien wskazać te osoby najpóźniej w dniu, w którym pracownik rozpoczyna pracę zdalną. Ustawodawca nie określił żadnych przesłanek, jakie powinny być uwzględniane podczas wybierania osób upoważnionych do kontroli, można więc wnioskować, że takie czynności może wykonywać każdy pod warunkiem upoważnienia i wskazania przez pracodawcę.

Jakie są zasady przeprowadzania pracy zdalnej?

Kontrola przeprowadzana może być tylko w porozumieniu z pracownikiem i w miejscu, gdzie wykonuje on swoją pracę oraz w godzinach jej wykonywania. Pracodawca ma obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzenia kontroli do rodzaju pracy zdalnej oraz miejsca, w którym się ona odbywa. Z uwagi na zawartą w art. 50 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę o nienaruszalności mieszkania, pracownik wydaje pracodawcy zgodę na termin przeprowadzenia kontroli, jeśli praca zdalna wykonywana jest w jego miejscu zamieszkania. W pozostałych przypadkach wystarczające będzie zawiadomienie pracownika o terminie kontroli oraz brak jego sprzeciwu. Co istotne, zgoda pracownika dotyczy tylko terminu, nie może on przeciwstawiać się przeprowadzeniu kontroli. Czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności pracownika oraz innych osób przebywających w tym miejscu, dodatkowo nie powinny prowadzić do utrudnień związanych z korzystaniem z pomieszczeń domowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jakie mogą być skutki przeprowadzonej kontroli?

W przypadku, gdy podczas kontroli pracodawca stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu zasad określonych w porozumieniu zbiorowym, regulaminie pracy zdalnej, bądź poleceniu czy też uzgodnieniu wykonywania pracy zdalnej wzywa pracownika do ich usunięcia w określonym terminie. Jeśli uchybienia nie zostaną usunięte przed jego upływem i wyrządzają zawinioną szkodę, pracodawca może zastosować wszelkie sankcje przewidziane w Kodeksie Pracy, w tym między innymi pociągnąć go do odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej. Alternatywą jest cofnięcie zgody na wykonywania pracy zdalnej, lecz możliwe jest to tylko w przypadku, gdy praca zdalna była wykonywana na podstawie uzgodnienia. W takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest rozpocząć pracę w miejscu oraz terminie określonym przez pracodawcę.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: