pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Praca zdalna

Praca zdalna – jak określić zasady jej wykonywania?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

31 lipca 2023
W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do swojego zakładu pracodawca ma obowiązek ustalić zasady jej wykonywania. W zależności od warunków wyróżnia się kilka sposobów unormowania pracy zdalnej w dokumentach wewnętrznych. W niniejszym artykule przedstawimy Państwu informacje o porozumieniu, regulaminie oraz poleceniu wykonywania pracy zdalnej.

Porozumienie i regulamin

 

Zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca powinien określić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli u pracodawcy działa więcej zakładowych organizacji związkowych to porozumienie należy zawrzeć ze wszystkimi z nich. W przypadku, gdy nie jest to możliwe pracodawca może uzgodnić treść porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, pod warunkiem, że każda z nich zrzesza co minimum 5% pracowników zatrudnionych przez pracodawcę. Omawiany przepis nie wskazuje terminu, w jakim pracodawca powinien wystąpić o zawarcie porozumienia do organizacji reprezentatywnych, jednakże aby móc skorzystać z tej procedury powinien tego dokonać w takim terminie, by udało się zawrzeć z nimi porozumienie przed dniem, w którym upłynie 30 dni od zaprezentowania projektu wszystkim organizacjom związkowym.

Po upływie ww. 30 dni pracodawca może określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Jedynym warunkiem jest to, że powinien wówczas uwzględnić w nim poczynione już z zakładowymi organizacjami związkowymi uzgodnienia.     Drugi przypadek, w którym pracodawca zobowiązany jest do wydania regulaminu pracy zdalnej to sytuacja, gdy nie działają u niego organizacje związkowe. Wówczas ustalenie treści regulaminu następuje po konsultacji pracodawcy z przedstawicielami pracowników, którzy zostali wyłonieni spośród wszystkich na podstawie przyjętej u pracodawcy praktyki.

 

Polecenie świadczenia pracy zdalnej oraz porozumienie zawarte z pracownikiem

 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wykonywania pracy zdalnej bez zawarcia porozumienia ze związkowymi organizacjami zawodowymi oraz bez wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej. W takiej sytuacji konieczne jest aby zasady wykonywania tej nietypowej formy zatrudnienia były uwzględnione w poleceniu świadczenia pracy zdalnej wydawanym pracownikowi przez pracodawcę, bądź w zawartym oddzielnie między nimi porozumieniu. 

 

Treść porozumienia i regulaminu

 

Elementy stanowiące treść regulaminu pracy zdalnej i porozumienia zbiorowego są takie same. Ustawodawca enumeratywnie wskazał na obligatoryjne kwestie, które powinny być poruszone w tych aktach, jednakże nie stanowią one katalogu zamkniętego:

  • określenie grupy bądź grup pracowników, których można dopuścić do wykonywania pracy zdalnej (nie mogą być to osoby, które pracą zdalną nie są objęte ze względu na zasady BHP)
  • zasady ustalania świadczeń pieniężnych dla pracownika w zamian za świadczoną pracę
  • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, które pojawiły się po stronie pracownika podczas wykonywania swoich zadań
  • zasady w zakresie kontroli wykonywania pracy,
  • zasady BHP
  • zasady bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych
  • zasady porozumiewania się stron stosunku pracy
  • zasady potwierdzania obecności pracownika na jego stanowisku pracy
  • zasady związane z instalacją, aktualizacją oraz konserwacją oprogramowań i serwisu przekazanych pracownikowi narzędzi oraz urządzeń technicznych.

 

Zgodnie z art. 6633 § 2 k.p. zasad tych nie stosuje się do pracy zdalnej okazjonalnej.

 

Dodatkowo, jak wskazano powyżej, w sytuacji, gdy porozumienie zbiorowe lub regulamin nie są ustalane, powyższe kwestie powinny i tak zostać uzgodnione z pracownikiem w odrębnym porozumieniu bądź ustalone w poleceniu. 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: