Mały ZUS

Mały ZUS Plus przedłużony o kolejne miesiące!?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

09 października 2023
Mały ZUS Plus to istotna zmiana w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzona w celu wsparcia osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej Małemu ZUS Plus, jego głównym zasadom oraz korzyściom, jakie przynosi przedsiębiorcom, a także sposobie obliczania składek.

Jakie warunki należy spełnić?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Mały ZUS Plus to ulga, z której możliwość skorzystania mają przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczył w poprzednim roku kalendarzowym 120 000 zł. Ponadto działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym powinna być prowadzona przez 60 dni lub dłużej. 

Kiedy nie skorzystamy z ulgi?

Istnieje wiele możliwości,  które powodują, że skorzystanie z Małego ZUS-u Plus nie jest możliwe. Poniżej znajduje się szereg wyłączeń:

a) w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej skorzystano z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy,

b) spełnione są warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia,

c) rozliczanie się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystanie ze zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,

d) podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej,

e) wykonywanie w ramach działalności gospodarczej takich samych zadań, które wykonywano dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie można również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadzono działalność jako twórca; artysta; osoba wykonująca wolny zawód;osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Czas trwania Małego ZUS Plus

Niższe składki możemy płacić przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 mies. prowadzenia działalności. Ostatnie zmiany spowodowały, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS + w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 mies. ulgi w składkach.

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus?

Istnieją dwie sytuacje, w których możemy skorzystać z Małego ZUS Plus. Na początku roku oraz w trakcie. 

Jeżeli chcemy to zrobić wraz z początkiem roku, to do 31 stycznia należy wyrejestrować się z ubezpieczeń poprzez ZUS ZWUA, wpisując odpowiedni kod, a następnie ponownie zarejestrować i również wybrać właściwy dla ulgi kod (ZUS ZUA). 

W trakcie roku skorzystać z Małego ZUS Plus możemy w sytuacji, w której zmieniamy ulgę, tj. Mały ZUS na Mały ZUS Plus. Kroki są adekwatne do tego jakbyśmy zgłaszali się na początku roku. Należy jednak pamiętać o wyborze odpowiednich kodów przy wyrejestrowywaniu oraz ponownej rejestracji. 

Uwaga! Na dokonanie zmiany z Małego ZUS na Mały ZUS Plus mamy 7 dni. Termin ten jest ostateczny.

Jak obliczyć?

Wysokość składek ustala się w oparciu o dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku. Przy kalkulacji tego dochodu nie uwzględnia się opłaconych przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby obliczyć podstawę składek należy podzielić roczny dochód z działalności przez liczbę dni prowadzenia działalności. Następnie pomnożyć tę liczbę przez 30. Wynik zaokrąglamy do pełnych groszy. Kwota ta stanowi przeciętny miesięczny dochód za ubiegły rok. 

Przeciętny miesięczny dochód mnożymy przez 0,5 i wynik również zaokrąglamy do pełnych groszy. Kwota ta stanowi podstawę do naliczania składek społecznych. 

Uwaga! Otrzymany wynik nie może być mniejszy niż 30% minimalnego wynagrodzenia oraz nie wyższy niż 60% prognozowanego wynagrodzenia. 

Co z ryczałtem?

Roczny dochód z działalności gospodarczej ustalimy mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5. Również w tym przypadku otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy. Następnie postępujemy tak samo jak w przypadku zasad ogólnych. 

Podsumowując, Mały ZUS Plus to ważna inicjatywa wspierająca przedsiębiorców w Polsce, ale zasady i warunki jej korzystania są precyzyjnie określone, dlatego wszyscy zainteresowani ulgą powinni dokładnie zapoznać się z przepisami przed skorzystaniem z niej. 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: